آقاي سيد علي خامنه اي  محض اطلاع

تو اگر طبيب بودي سر خود دوا بكردي

اسلام واقعي را معرفي كنيد تا ما هم بهتر بشناسيم من يك جوان ايراني هستم لازم نيست براي جوانان اروپا نسخه پيچي بكنيد و حرف از اسلام واقعي بزنيد. كدام واقعيت از چه حرف ميزنيد واقعيت در جامعه و دردي كه مردم ميكشند نهفته است  كه شما از آن بي خبر هستيد يا خود را به بي خبري زده ايد ؟ از بيت خود بيرون بيايد و زندگي مردم را ببينيد كه قادر به تامين مايحتاج زندگي خود نيستند.دست از شستشوي مغزي و فريب اذهان عمومي برداريد چرا سعي ميكنيد خود را نماينده مردم ايران معرفي كنيد كه مدافع اسلام هستند و شما رهبر آن. من به عنوان يك جوان ايراني  از دين گريزانم . اينهمه جنايت چرا دين را دست آويز ميكنيد و ابزارسركوب مردم كرده ايد به اسم دين اعدام ميكنيد و به خاك و خون ميكشيد دست آويز افكاروحكومت ارتجاعي شما اسلام است. با دين براي خود بهشت خودساخته درست كرده ايد. اسلام از همان بدو پیدایش خود تا کنون چیزی جز یک توتالیتر برای احاطه بر زندگی مردم نبوده است .به صورت زنان ايران به اسم امر به معروف و نهي از منكر اسيد ميپاشند.اعدام سالانه صدها جوان ايراني توهين نيست ولي يك كاريكاتور توهين است چراعوام فريبي ميكنيد براي سرپوش گذاشتن به تضادها،تبعيض، فساد،سركوب،بحرانهاي اجتماعي واقتصادي،وشكافي كه در بين طبقات جامعه است و قادر به حل آن نيستيد اين بار هم به اسم توهين به حضرت محمد دوباره دست به كار شده ايد و ميخواهيد مردم را از اصل موضوع دور كنيد . كدام اسلام ستيزي ؟ توهم اسلام ستيزي زاييده امثال شماست كه براي بسيج توده ها ، توهين به پيامبرواسلام را در رسانه هايتان منتشر ميكنيد و براي به خيابان كشاندن مردم برنامه ريزي ميكنيد ميخواهيد نشان دهيد مثل همان قضيه روزنامه دانماركي احساسات مسلمين جريحه دار شده است نه احساس كسي جريحه دار نشده است بلكه شما از افول خود وحشت داريد آزادي بيان و عقيده و آگاه شدن مردم شما را اينگونه به وحشت انداخته است كه در تكاپوي  چاره هستيد. از نقد و روشنگري قلم به دست گرفته گان وشارلي ها مي هراسيد. براي اين كه به زبان خوتان بگويم بهتر است براي شناخت اسلام واقعي به زندانها سر بزنيد و انبوه انسانهايي را ببينيد كه به خاطر دگر انديشي در زندانها هستند. ليست بلند بالاي اعدام ها را بررسي كنيد كه همه با فتواي دين صورت گرفته است . آمار ازدواج دختران زير 13 را هم ببينيد .نكند اسيد پاشي امر به معروف و نهي از منكر كنندگان را از ياد برده ايد ؟ كتاب قانون اسلاميتان را  باز كنيد و2زن برابر با يك مرد بودن را خوب بخوانيد ،تبعيض و آپارتايد جنسي را چه ميخواهيد بكنيد.سعي نكنيد دين را در قالبي ديگر خوراك فكري مردم بكنيد .واقعيت اين است ترس شما وحكومت ارتجاعيتان از نقد دين است كه آنرا ابزار سلطه وسركوب خود كرده ايد. به جاي نسخه پيچي كردن براي ديگران دست از سر مردم برداريد

                                                                                 ترانه س - كرج