راز عشق

با من بگو

عزیز

آن راز عشق را

در باغی

که پرواز می کند

آن مرغ عشق

من در پس پرده های

الوان عشق   

دیدم

نگاه تورا

برباغ عشق

آنجا که

قدم می گذاشتی

در راه عشق

اکنون

می گرید آسمان

از برای

تنهائی عشق

فریاد تورا

می برد باد

تا آنسوی

مرزهای

عشق

تا باز بخوانند

کوه ها

آواز عشق

با من بیا

ای عزیز

تا بگردیم

هفت شهرعشق را

که عطار گشت

تا پیدا کنیم

آن دانشی که

سیمرغ داشت.

اکبر یگانه  13.01.2015