ترانه س كرج : سانسوروتعيين حد ومرز براي آزادي بيان و هنر به اسم احترام به مذهب مضحك است

 

وقتي حرف ازاحترام يا هر چيزي به ميان مي آيد .موازات آن متقابل بودن است . قرار نيست من به باورهاي مذهبي ارتجاعي كه داعشيان به آن معتقد هستند احترام بگذارم. وقتي يك طرزفكرو باور كه جايش زباله دان و جايگاهش روسياه تاريخ بودن است هنوز با خشونت، سركوب ،توحش و عوام فريبي بقاي خود را حفظ كرده است .با ترور، ايجاد رعب وحشت جنايت عليه بشريت را رقم زده و مذهب هراسي را گسترش ميدهد و به اوليه ترين حقوق انساني احترام نميگذارد .آيا قابل احترام بودن است ؟ حتي نميتوان باورهاي آنرا نقد كرد چون احساس اين عقب مانده و مرتجع جريحه دار ميشود و ممكن است ديوانه واربا عمليات تروريستي، آرامش اجتماعي را بر هم بزند .احترام به آزادي مطلق بيان و عقيده مقدم بر سانسور است كه امروز به اسم احترام به مذهب از آن حرف ميزنند و تنها اندكي فسيل مفت خوراز احترام به مذهب دم ميزنند كه موقعيت سياسي و اقتصاديشان با نقد مذهب به خطر مي افتد . دين ابزار عوام فريبي ،چپاول وتنها راه بقاي سلطه و باورهاي ارتجاعي آنان است. وقت تعيين تكليف است .شارلي، سمبل پيكار قلم با گلوله و ترور است.مذهب در عمل با حمله به شارلي، توحش و جدال هميشگي اش با آزادي بيان را به رخ كشيد . سانسوروتعيين حد ومرز براي آزادي بيان و هنر به اسم احترام به مذهب مضحك است .خدمت تمامي آن دوستاني هم كه ملاحظه جريحه دار شدن احساس مردم عادي را ميكنند و ميگويند ما با اسلام سياسي مشكل داريم عارضم كه اسلام هيچوقت به دو بخش سياسي و غير سياسي تقسيم نشده است از همان ابتدا تا به امروز با سياست و جنايت عجين بوده است و هست . توده هاي تحت ستم و ظلم هم به نوعي قرباني همين اسلام هستند كه كوركورانه و به زورجنايت و شمشيرو در ادامه با نقض آزادي بيان وعقيده با سركوب و تهديد به ارتداد ،تكفيرو اعدام ، مسلمان هستند و احساسش جريحه دار نشده است براي سلطه برتفكرفردباشستشوي مغزي و و نقض حق انتخاب فرد و سانسور ،مذهب را در ذهنش فرو كرده اند .يك باور و مفهوم انتزاعي مثل دين چگونه ميتواند مورد احترام باشد و نبايد آنرا نقد كرد كه در بطن خود ارتجاع را پرورش ميدهد و در پراتيك تبديل به جنايت ميشود . وقت اعتراض ، روشنگري ، نقد و دفاع از آزادي بيان است نه احترام به باوري كه زن را نصف مرد ميپندارد .دگرباشان و دگر انديشان را اعدام ميكند .داعش ،طالبان ،القاعده ،بوكوحرام ها را به وجود مي آورد به اسم ازدواج، به كودك تجاوز جنسي ميكند. در خوشبينانه ترين حالت هر كسي را كه در مقابل جناياتش تسليم نشده و خارج از باورهاي ارتجاعي اش بيانديشد به شكنجه ، آتش و جهنم جاودانه تهديد ميكند .قلم به حصار ميكشد و نقد را با ترور جواب ميدهد . آزادي فردي و اجتماعي را از افراد جامعه سلب ميكند ، همين مذهب كه حرف از احترام به آن در ميان است مگر در طول تاريخ در مقابل تمامي دستاوردهاي بشري تا آخرين سنگر خود در جدال نبوده است .كجاي تاريخ ،مذهب و باورهاي انتزاعي به آزادي بيان ،متفكرين ،دگر انديشان و منتقدين احترام گذاشته است به گاليله ،كسروي، فرخي و... اين باورها قابل احترام نيست كه كسي هم به آن احترام بگذارد .مردم اروپا هم هنوز جناياتي را كه در زمان سلطه مذهب بوده است از ياد نبرده اند .چون امروز به انزوا كشيده شده است پاپ از احترام به مذهب حرف به ميان مي آورد .چون خطر قطع جيره مواجبي را كه با عوام فريبي ميگيرند احساس ميكند

احترام به مذهب با اندكي تامل و تفحص به معني : سانسور، تعيين حد و مرز براي آزادي بيان و هنر و در تضاد با آزادي بيان است

ترانه س كرج