سعيد آوا

 

بهمنِ سوخته

پابرجای کوه کهن

کز کرده

به سوز سرد موذی مزمن ،

و سينه اش چرکين

به چرکاب يخين مرداب شيارها.

       

مي تپيد نبض داغ اميدش

در رگهای يکي بهمن

 - لايه لايه پشت در پشت -

که به گوهرهرم تاب و پيچ اش

 مي بايد گداخت

         عمق پلشت يخ

 و مي روفت چرکِ چال

      و دامن ليزابه ،

   برهمواری راه قله .

 

امٌا و

      دريغا

که لايه ها خماران چشم 

- چشم انتظاران فتح قله -

بر بستند

کمر سرنوشت خويش

                  گره 

بر کهنه چرکتاب طنابي

که بودش يک سر

           به غسل

در يخ بسته ماندابي ،

و به ديگر سر

خفت مي کرد هر دم

 گره در گره

  گرداگرد گلوگاه رهروان صادق قله

     تنگ تر تنگ تر .

 

سعيد آوا / بهمن 1380