وضعیت انقلابی چیست ؟

نوشته‌شده توسط باب آواکیان صدر حزب کمونیست انقلابی امریکا

۹ فوریه  ۲۰۱۵ -  نشریه انقلاب 

توضیح ویراستار نشریه: نوشته زیر بخشی ازآنچه باب آواکیان در سرآغاز گفتگوی خویش قصد داشت در دیالوگ ۱۵ نوامبر ۲۰۱۴ با کرنل وست در باره آن صحبت کند می باشد. هر چند که این مطلب درواقع فرصت نیافت در شامل بحث او گردد. ما آن را در اینجا به دلیل از اهمیتی که سؤال مطرح‌شده دارد منتشر می‌کنیم.

 

وضعیت انقلابی چیست؟

یک بحران عمیق و اختلافات( تضاد) شدت یابنده در جامعه و در دولت و محافل حکومتی(جناح‌های مختلف تشکیل دهنده ی دولت-م)، که حاکمان قادر نیستند و نمی‌توانند راه‌حلی برای حل آن اختلافات در جامعه و در میان صفوف خویش که وضعیتشان را بدتر نکند و مقاومت بیشترو بیشتر مردم را در بر نداشته باشد، را  پیداکنند. و اعتقاد و ایمان مردم به "حق حکومت کردن" و  "مشروعیت" برای حفظ حکومتشان در استفاده از زور و خشونت تضعیف می‌شود

 

شرایط انقلابی که به‌موجب آن کلیه ی برنامه‌های "اصلاح"(رفرم) نظام عملاً ورشکستگی را به ‌همراه خواهد داشت و دیگر قادر به مقابله با تعداد بیشمار از مردمی نیستند که تشخیص داده اند کلیت نظم موجود کارایی ندارد و بانی بی‌عدالتی غیرقابل‌تحملی است.

 

آن‌هایی که در جامعه و همچنین درمیان طبقه حاکم‌اند تلاش دارند نظام موجود را همچنان به‌پیش ببرند حتی اگر از شلاق استفاده کنند  اما، در سیاست تدافعی قراردارند.

 

میلیون‌ها نفر از مردم به‌طور جدی به دنبال تغییر رادیکال‌اند، مصمم به مبارزه برای آن‌اند، مایل‌اند که همه‌چیز حتی جانشان را برای پیروز شدن به خطر اندازند و درجستجوی یک نیرو برای هدایت شان و به انجام رساندن چنان کاری می‌باشند.

 

و یک هسته مستحکم از هزاران نفر در اطراف یک رهبری متحد می‌شوند، یک نیروی پیشتاز سازمان‌یافته(متشکل-م)مسلحِ به چشم‌انداز و رویکرد، استراتژی و طرح که روابطش را در میان توده‌های متحد مردم تعمیق می‌بخشد، مبارزه را واقعاً برای شکست و از بین بردن نیروی سرکوبگر خشونت‌آمیز موجود نظام و ساختار قدرتش را رهبری می‌نماید و یک نظام نوین انقلابی را به وجود آورد که می‌تواند ابزار متحول کردن رادیکال جامعه را به سمت هدف لغو ستم و استثمار در اختیار مردم گذارد تا جامعه را به‌طور رادیکالی متحول سازد.

 

ترجمه به توسط برهان عظیمی

۲۸ بهمن ۱۳۹۳

 

توضیح مترجم:

رفیق باب آواکیان به یک معنای واقعی سنتز نوینی از "شرایط انقلاب" بر مبنای تجربه و آموزش‌های مارکس و لنین و مائو و در کل بر مبنای تجارب شکست و پیروزی موج انقلابات کمونیستی قرن بیستم ارائه داده است.

 

رفیق آواکیان به ۵ نکته اساسی مرتبط باهم و تنیده شده در هم که باید فراهم شود تا شرایط انقلابی را به وجود آورد، اشاره می‌کند.

 

او بر مبنای رویکرد و متدولوژی علمی ماتریالیسم دیالکتیک درک غیر اکونومیستی و واقعا کمونیستی را برای به وجود آمدن شرایط انقلابی در جامعه که باید توسط حزب پیشتاز و یک هسته مستحکم که توسط هزاران نفر در بین مردم تحت ستم و استثمار ریشه‌های عمیقی دوانده است و میلیون‌ها نفر از توده‌های تحت ستم و استثمار برای هدف به وجود آوردن جامعه نوین و لغو ستم و استثمار متحد می‌کند، درک عمیق‌تری برای رهبری و به پیروزی  رساندن انقلاب کمونیستی به توسط حزب پیشتاز طبقه کارگر را در اختیار کمونیست‌های انقلابی قرار می دهد.

 

 

What Is a Revolutionary Situation?

by Bob Avakian | February 9, 2015 | Revolution Newspaper | revcom.us

 

Editors’ Note: The following is part of what Bob Avakian had planned to include in his Opening Presentation to the Dialogue on November 15, 2014 with Cornel West, although it did not end up actually being included. We are publishing it here because of the importance of the question it speaks to.

 

What is a Revolutionary Situation? A deep crisis and sharpening conflicts in society and in the government and ruling circles, where they cannot find a way to resolve these conflicts—in society and among their own ranks—which do not make things worse for them and call forth more resistance and further undermine people's belief in their "right to rule" and in the "legitimacy" of their use of force to maintain their rule; programs of "reforming" the system are shown to be bankrupt, totally unable to deal with what more and more people recognize as profound dysfunction and intolerable injustice of the whole setup; those, in society as well as among the ruling class, who are trying to enforce the existing system are on the political defensive, even if lashing out; millions of people are actively seeking radical change, determined to fight for it, willing to put everything on the line to win it, and searching for a force to lead them in doing so; and a solid core of thousands is united around a leadership, an organized vanguard force with the vision and method, strategy and plan—and deepening ties among masses of people—to actually lead the fight to defeat and dismantle the violent repressive force of the existing system and its power structure, and to bring into being a new revolutionary system that can provide the means for people to radically transform society toward the goal of abolishing oppression and exploitation.


http://www.revcom.us/a/373/what-is-a-revolutionary-situation-en.html

avakian-chair-wall-comm2.jpg

revolution-banner-en.jpg