حمایت از خواست های معلمان، پرستاران و کارگران

 

شرایط زندگی مزدبگیران درایران روز به روز دشوارتر میشودو فاصله میان دریافتی آنها و آهنگ تورم هر دم فزونی می گیرد. معلمان، پرستاران و کارگران از سختی زیستن در چنین موقعیتی به جان آمده و در روزهای اخیر به اعتراضهای گستردهتر دست زدهاند .

کانون نویسندگان ایران ضمن حمایت از خواستهای بحق این زحمتکشان خواهان آزادی فعالیت تشکلهای مستقل آنها برای دستیابی به حقوق صنفی و انسانیشان است.

 

کانون نویسندگان ایران

6 اسفند 1393