بهافکار عمومی

 

مدتی است که‌جمهوری اسلامی ایران موج جدیدی از حملات و هجوم را علیه‌خلق کرد بهراهانداختهاست. این موج جدید فشار و دستگیری، فشار علیه‌زندانیان سیاسی و مدنی و اعدامها نشان ازاین دارد که‌در صدد تدارک جنگ علیه‌همه‌خلق کرد در شرق کردستان است. مدتی است که‌این فشارها بخصوص علیه‌زندانیان سیاسی زندان اورمیه‌ به‌وضوح دیدهمیشود، به‌طوری که‌6 تن از این زندانیان بهنامهای ابراهیم عیساپور، سیراوان نژاوی، حهبیب الله‌ و عه‌لی افشاری، سامان نسیم و یونس آقاییان که‌به‌هر 6 نفر مجازات غیر اخلاقی و غیرانسانی اعدام تحملیل شده‌است، بهمنطور اجرای حکم اعدام از زندان اورمیهبه‌مکانی نامعلوم انتقال داده‌شده‌و تا کنون هیچ اطلاعی از سرنوشت نامبردگان در دست نیست. چند روزی است که‌مسئولین جمهوری اسلامی ایران در خصوص سرنوشت این زندانیان سیاسی از طریق بهراه انداختن جنگ ویژه‌روانی خانوادههایشان را تحت فشار قرارداده‌و سرنوشت زندانیان سیاسی، خانوادههایشان و خلقمان را بهبازی گرفته‌است. با توجه‌بهاطلاعاتی که‌از طریق سازمانهای حقوق بشری منتشر شده‌هر 2 زندانی سیاسی سیروان نژاوی و ابراهیم علیپور به‌منظور اعتراض بهاین رفتارهای جمهوری اسلامی ایران مدت 5 روز است که‌دست بهاعتصاب غذا زده‌اند و از سرنوشت دیگر زندانیان اطلاعی دردست نیست. این درحالی است که‌در داخل زندانهای جمهوری اسلامی با این روش با زندانیان رفتار میشود و این رژیم در بیرون زندانها نیز با انتقال نیروهای مسلح و نظامی  به‌مناطق ماکو، سردشت، مهاباد و سنندج و تردد نیروهای نظامی در مناطق مرزی علیه‌جنبش آزادیبخشمان در تدارک جنگی ه‌مه‌گیر میباشد.‌

این رفتارهای جمهوری اسلامی ایران در حالی انجام میگیرد که‌در هر چهار بخش کردستان به‌طرق مختلف فشارها علیه‌خلقمان شدت گرفته‌و حتی ایران در تدارک همپیمانی با دیگر نیروهای مهاجم علیه‌خلق کرد در منطقه‌است. در مقاطع  مختلف و در زمان گذشتهنیز این چنین رفتارها و حملات همه‌جانبه‌و مشترک این نیروها علیه‌خلق کرد به‌وقوع پیوستهاست.  نمونه‌بارز آن سال 2011 بود. دولت ایران با این خیال که‌میتواند باقربانی کردن خلق کرد دولت ترکیهرا در توازنات جهانی و خاورمیانهبهجبههخویش بکشاند، هم در زندانها و هم در در مناطق کوهستانی حملاتی وسیع و همه‌جانبه‌ای را علیه‌جنبشمان بهراه انداخت. بدون شک همه‌توطئه‌ها و پێشبینیهای سیاسی، خصوصا توازنات سیاسی منطقه‌درست برخلاف تصورات و پیشبینیهایشان علیه‌رژیم ایران ورق خورد.

همه‌دولتها و خصوصا جمهوری اسلامی ایران لازم است بهاین مهم توجه‌داشتهباشند که‌سطح نیروی دفاع  و هشیاری سیاسی و ملی کردها و جنبش آزادیبخشمان در اوج میباشد. سیاست اعدام، تهدید، ترعیب و حملات نظامی دیگر تاثیرگذار نیستند. این سیاستها و توطئه‌ها با مقاومت بینظیری که‌در طول بیش از 10 سال گذشته‌در کلیه‌مناطق و عرصههای مبارزه‌آزادیخواهی خلقمان در شرق کردستان انجام گرفت و با مقاومت قهرمانانه‌صدها شهید به‌کلی در هم شکست.

برهمین اساس همچون جامعه‌دمۆکراتیک و آزاد شرق کردستان "کودار" به‌جمهوری اسلامی ایران هشدار میدهیم که‌در اسرع وقت بهاین رفتارها ر سیاستهای خصمانهاش علیه‌خلق کرد پایان داده‌و خصوصا دست از شکنجه‌و فشار بر زندانیان سیاسی که‌هیچ گونهامکانات دفاعی ندارند بردارد‌. از این طریق اعلام میکنیم که‌اعدام زندانیان سیاسی برایمان خط قرمز است و جنبشمان در مقابله‌با آن واکنش شدیدی از خود نشان خواهد داد. امیدواریم که‌جمهوری اسلامی ایران به‌خطوطه قرمز و حساسیتهای خلق ما احترام گذاشته‌و در اسرع وقت خلقمان را در خصوص سرنوشت زندانیان سیاسی مطلع نماید.

همزمان خلقمان را در هر چهار بخش کردستان و خارج از کردستان و خصوصا شرق کردستان فرامیخوانیم که‌در برابر سیاستهای جمهوری اسلامی ایران هوشیار بوده‌و تا مشتخص شدن وضعیت زندانیان سیاسی کرد به‌مبارزات و اعتراضهایشان ادامهداده‌. همچنین از خانوادههای این زندانیان سیاسی درخواست میکنیم که‌به‌صورت متحد و یکپارچه‌در مقبله‌با سیاست جنگ ویژه‌دولت که‌بهراهانداختهاست, هشیار بوده‌و باحساسیت تمام پیگیر سرنوشت زندانیان سیاسی باشند.

با درودهای انقلابی

 " کودار"رهبری مشترک شورای رهبری

 25/03/2015 

هاوسه‌رۆکایه‌تی کۆدار ، زیلان تانیا و ڕێزان جاوید