نرمش قهرمانانه دیکتاتور

 

خامنه ای، اگر واقعا" راست می گویی

چرا جلوی مردم ایران نرمش جوانمردانه نمی کنید؟

چون مردم نجیب ایران را با باتوم و گلوله ؛

در میدان و خیابان آزادی و... ساکت نموده اید؟

خامنه ای، اگر واقعا" راست میگویی

چرا جلوی موسوی و کروبی و رهنورد؛

و سایر زندانیان سیاسی و آزادیخواهان نرمش جوانمردانه نمی کنید؟

چون ابرقدرت نیستند و قدرت و توان مملکت را که تو غصب کرده ای

و با آن به خود مردم پز می دهی را ندارند؟

اگر جلوی مردم و آزادیخواهان نرمش نمی کنید

پس نرمشتان جلوی غربیها هم از نوع قهرمانانه نیست

بلکه نرمشیست از روی اجبار، و تحت فشار؛

و تو دیکتاتور ظالم کینه اییِ تروریست؛

و مزدور و شکنجه گر پرور و تمامیت خواهی بیش نیستی

که تنها با زور و قدرت و اجبار؛ و تحت فشار

دست از تمامیت خواهی بر می داری!

شعر از: شاهین میر محمد حسینی

https://electronicterror.wordpress.com/