بر علیه این ظلم می توان کاری کرد

 

اینکه این نظام جنایتکار را کاری نمی توان کرد

و این اندیشه که "هستند اینها حالا حالاها"

پس هیچ تلاشی فایده ندارد

علاوه براینکه فکر برخاسته از یک ذهنیت منفیست

تنها یک تلقین است

که آگاهانه و به عمد

توسط نظام فاسدِ ظالم اشاعه داده می شود

تا کسی برای انداختنش

تلاش نکند

از پس این تلقین ها و یاس ها و نا امیدی ها

بر باید آمد

و در صحنه و میدان عمل

حاضر باید شد

و با عمل، علم را همراه باید نمود

تا خورشید آزادی در آسمان ایران طلوع کند

و باران رهایی بخش

عطش ما را به عدل و آزادی و دموکراسی

فرو نشانده

و سیراب کند.

شعر از:شاهین میر محمد حسینی