شورای نمایندگان نیروهای چپ وکمونیست برگزار می کند

 

نشست پالتاکی ، بحث و تبادل نظر پیرامون :

ارزیابی از وضعیت زنان وسطح مبارزات کنونی

سخنرانان نشست پالتاکی    

 

رفیق مهرنوش شفیعی: شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران - استکهلم

رفیق نسرین ابراهیمی : سازمان راه کارگر

 رفیق آناهیتا رحمانی : حزب کمونیست ایران - مارکسیست- لنینیست- مائوئیست

ازهمه فعالان سازمان ها،احزاب و نیروهای چپ و کمونیست دعوت می شود در این نشست پالتاکی شرکت کنند . بعد از سخنرانیها، فرصت کافی برای مداخله و مشارکت تمامی شرکت کنندگان به تساوی وجود خواهد داشت.

 

زمان : یکشنبه پانزدهم مارس  ۲۰۱۵ 

ساعت : ۲۰بوقت اروپای مرکزی

اتاق پالتاکی شورای نمايندگان احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونيست

زمان : یکشنبه  ۱۵ مارس  ساعت 20:00 بوقت اروپای مرکزی،

مکان : اتاق پالتاک، کاتگوری Asia and pacific‏ سپس روی ‏Iran کليک کنيد. بعد روی نام Shooraye Namayandegan کليک ‏کنيد .