شعر تلخ

سروده : حسن حسام

برگی از کتاب : گوزن و ضخره - دفتر اول

**********************

همیشه ساعت ِ تحویل ِ سال

غمگین است

هر سال هم

هماره چنین است

در شادی ِ شکفته ی کاذب

غمگین و وازده می گردم

و مثل احمق ها می خندم

**

در شادی ِ شکفته ی کاذب

چون لحظه های بیهدگی

پوک می شوم

و فکر می کنم

به تمام ِ پرنده ها

به آسمان ِ سربی ِ سنگین

و ابرها

و فکر می کنم

به بنفشه

کز ره نیامده می میرد

و فکر می کنم

به جان ِ جهان

انسان

و قتلعام رؤیایش

**

در شادی ِ شکفته ی کاذب

آه...

مثل ِ نگاه ِ ماهی قرمز

به تُنگ ِ تَنگ

ملول و مضطربم

همیشه ساعت ِ تحویل ِ سال

غمگین است

هر سال هم

هماره چنین است

چه در ولایت ِ بی باغبان ِ گرگ زده

چه در سماجت ِ تبعید ،

د رد یار ِ غریب

حسن حسام

27/اسفند/1383

پاریس