اخباروگزارشات کارگری1 تا 22 فروردین 1394

 

 

اخباروگزارشات کارگری1فروردین1394

 

- شعر رسول بداقی از زندان گوهردشت (نوروز 94)

- محمود صالحی :به بهانه تبریک سال نو به همرزمانم

- برنده واقعی پایین بودن حداقل دستمزد و پایه حقوق در کشور کیست؟

- کارگران کرمان در سالی که گذشت - حوادث مرگبار در معادن زغال سنگ کرمان

- قطر حقوق کارگران پروژه‌های فوتبالی جام ۲۰۲۲ را رعایت نمی‌کند

- اخراج گسترده کارگران معدن در استرالیا

شعر رسول بداقی از زندان گوهردشت (نوروز 94)

تقدیم به همکاران و سروران ارجمندم که هرگز من و خانواده ام را در دوران زندان از یاد نبرده اند و خواستار آزادی من شده اند:

من آزادی نمی خواهم

.

تا سیاست بازان بی اخلاق

از برای لقمه ای نان

آبروها را گروگان برده اند،

من آزادی نمی خواهم.

**

اندیشه تا از ترس شلاق

در مغزها زندانی است،

من آزادی نمی خواهم.

**

تا آن نگاه حسرت آمیزم

که بر کنج دل رنجبران سرزمینم مانده است،

من آزادی نمی خواهم.

**

تا کودکان این وطن

از زخم سیمای پدر

اندوه نان

رمزگشایی می کنند،

من آزادی نمی خواهم.

**

تا خنده بر سیمای مردم بشکفد،

مرا در بر بگیر

تو ای دیوار زندان

**

واپسین نگاه کودکی هستم

که بر پیچ کوچه مانده است،

تا بازگشت پدر

از سمت زندان

من آزادی نمی خواهم.

**

آن عکس یادگاری تلخم

کز فروخوردن بغضی

در نگاه اشک مادر

در خاطرات کودکی

جا مانده است.

دست از سرم بردار،

رؤیای آزادی!

**

کودکان این وطن

به پیکار ما دل بسته اند،

پس مرا در بر بگیر

تو ای دیوار زندان!

**

تا گل اندیشه در ایران زمین

یخ بسته است،

نمی خواهم تو را

رؤیای آزادی!

مرا در بر بگیر

تو ای

دیوار زندان!

25 اسفند 1393،رسول بداقی،زندان گوهردشت

منبع:حقوق معلم وکارگر

محمود صالحی :به بهانه تبریک سال نو به همرزمانم

طبقە کارگر ايران يکی از سخت ترين دورانهای حيات سياسی،اجتماعی و مبارزاتی خود را طی می کند.تعرض به حق حيات و معيشت کارگران به امر معمول و روزانه سرمایەداران ودولت حامی آنان تبديل شدە است. طبقە سرمایە دار ايران و از جمله دولت حامی آنان که بيش از ٥٠ درصد مراکز توليدی کشور را در اختیار دارند ،يکی از بزرگترين کارفرمایانی است، که تحميل شرايط بردەوار به طبقه کارگر را کافی ندانستە و هر روز بيش از روز دیگر به سفرە خالی ما کارگران يورش می آورند.آنان به درست تشخيص دادەاند کە ثروت آنان چيزی جز نيروی کار انباشت شدە ما کارگران نيست.همچنين به درست تشخيص دادەاند تا زمانی که آنان متشکل تر ومتحدتر عمل کنند و بعنوان يک طبقە در مقابل ما کارگران صف آرايی کنند، امکان پيروزی آنان و بردگی ما، مهياتر می گردد. لذا ثروتمندشدن روزانه آنها باعث فقيرتر شدن و از هستی ساقط کردن ما کارگران می شود. انباشت سرمايه ،انباشت فقر مطلق و بردگی را به همراه دارد. اختلاسهای ميلياردی کە زبانزد خاص و عام است و هر از چندگاهی سرتير اخبار مهم داخلی و خارجی می شوند ، محصول شرایط کنونی است.

طبقە کارگر ايران در حالی روزها و ساعت های پايان سال ١٣٩٣ را سپری ميکند کە بيکاری گستردە همچون اژدها دهان بازکردە وهر روزه هست و نيست تودە وسيعی از اين طبقە را می بلعد. بی قانونی مطلق در کارگاهای کمتر از 10 نفر کە بيش از ٧٠درصد مراکز توليد را شامل می شود، قراردادەهای موقت و سفيد امضا ، اخراجهای روزانه و دستجمعی، عدم پرداخت چندين ماه حقوق معقوقه کارگران توسط دولت و ديگر کارفرمايان ، دستمزد سه برابر پايين تر از خط فقر، همگام با تورم و گرانی روزانه اجناس و مواد مورد نياز روزانه ، طبقە کارگر را بيش از پیش به سوی نابودی و همزمان بردگی سوق دادە است.

بعد از هفتەها جار و جنجال و راه انداختن فضای تبليغاتی و برگزاری نشستها ميان ٣ نهاد ضد کارگری (شورای عالی کار) دستمزد سال ١٣٩٤ تعيين و ابلاغ شد. روز دوشنبه ۲۵ اسفندماه ،شورای عالی کار حداقل دستمزد تعيين شده را با ۱۷ درصد افزايش، ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان اعلام کرد. بر اساس تمام شواهد و آمارهای اعلام شدە ،مبلغ تعيين شده توسط شورای عالی کار برای سال آينده سه مرتبه پايين تر از خط فقر در کشور است.نهادهای تعيين کننده دستمزدسال ١٣٩٤، نه ربطی به طبقه کارگر ایران دارند و نه مدافع حقوق کارگران هستند.بلکه نماينده ومدافع منافع سرمایەدارن و دولت حامی آنان بودە و هستند.(انحلال سە جانبە گرايی، سال هاست از خواستهای مبرم و فوری طبقە کارگر ايران است ).این نهاد ضد کارگری با تعین اين ميزان دستمزد، نه تنها فقر مطلق علیە طبقە کارگر را برای سال آينده نهادينه و رسميت بخشيدند، بلکه با تحميل فقر و محروميت بيشتر،زندگی ميليونها خانواده کارگری را بيشتر به سوی لبه پرتگاه با صدها معضل و مشکل اجتماعی و زيستی سوق دادند.

طبقە کارگر ايران سالها است که هيچ شک و ترديدی ندارد که خانه کارگر، وزارت کار وشوراهای اسلامی کار نه تنها کمترين ربطی به جنبش اين طبقە نداشتە و ندارند ، بلکه کاملآ در مقابل خواستها و مطالبات طبقاتی آن قرار دارند.

جای کارگران آگاه به منافع خود زندان نیست.

همزمان با تحميل فقر مطلق و بردگی مدرن بر طبقە کارگر ايران ، اين طبقە ساکت نبودە و از سال های قبل تا کنون به اعتراض و مبارزە خود ادامه دادە است. طبقە کارگر در مسير مبارزە تا کنونی اش جهت احقاق حقوق طبقاتی خود ،ضمن فداکاری و جانفشانی فراوان و بخصوص با مايه گذاشتن از جان و هستی پيشروانش از خود دفاع کردە است . هم اکنون تعداد زيادی از کارگران آگاه و ديگر جنبش های انقلابی و اجتماعی متحد طبقە کارگر در زندانها به سر می برند. تعداد هرچه بيشتری نيز سال های متمادی از بهترين دوران عمر خود را پشت ميل های زندان سپری کردەاند. کارگران زيادی با قرار وثيقە سنگين از زندان آزاد و کماکان تحت نظر و کنترل هستند.کارفرمايان از استخدام کارگران به قول خودشان " مسئلە دار" امتناع و حتی ديگر کارگران را نیز از نزديکی با آنان برحذر می دارند.در اين ميان سهم اعضای" کميتە هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری" از ديگر نهادهای خودساخته کارگری بيشتر بودە است .کمیته هماهنگی و فعالیت های صمیمانه و خالصانه اعضای آن برای سازماندهی و دفاع از حقوق کارگران ، به برگ زرینی از تاریخ جنبش کارگری ایران تبدیل شده است. مسئولين امنیتی به شدت فعاليت اعضای اين کمیته را کە در راه خدمت به بهبود شرايط فلاکت بار زندگی کارگران و خودسازماندهی آنان کوشش ميکند، تحت نظر و پيگرد دارند. ده ها نفر از اعضای "کميتە هماهنگی" و ديگرکارگران زندانی جرمی مرتکب نشدەاند. آنان و ديگر همرزمانشان به درست و به حق از حق و حقوق طبقاتی خود و دیگر کارگران دفاع کردە و دفاع ميکنند.احضار،دستگيری، زندان و دور کردن کارگران آگاه از محیط کار به منظور محروم کردن طبقە کارگر از اين رهبران و تحميل فقر و فلاکت روز به روز بيشتر بر کار و زندگی طبقە کارگر اعمال و ادامه دارد.

طبقە کارگر و فعالين جسور و فداکار آن ، اکنون و از هر زمانی بيشتر لازم و ضروری است استين ها را بالا زدە، تعصب و فرقە گرايی که جای در سنت اصيل مبارزە کارگری ندارد را با حفظ تفاوتهای نظری و فکری کنار گذاشتە و همچون تنی واحد در برابر سرمایەدارن از حق و حقوق خود دفاع نمايند. مبارزە علیە دستمزد تعيين شدە برای سال ٩٤ ميتواند بستر مناسب و خواست مشترک طبقە کارگر برای اعتراض دسته جمعی باشد. در چنين مبارزەای است کە ابزار مبارزاتی کارگران کە به دست خود آنان ساختە می شود ايجاد می گردد، صيقل می يابد و به پيش هدايت و در همان حال مبارزات کارگری را نيز هدايت و رو به جلو رهبری ميکند. ايجاد تشکل سراسری کارگری، خواست و مطالبه فوری و هم اکنونی طبقە کارگر ايران باید باشد.طبقە کارگر هم ميتواند حول ايجاد تشکل خودساخته و سراسری خودمتشکل شود و هم ميتوان آنرا به ابزاری علیە تحميل دستمزد نازل و پيگيری ديگر مطالبات خود تبديل نمايد.

٢٩اسفند ١٣٩٣

برنده واقعی پایین بودن حداقل دستمزد و پایه حقوق در کشور کیست؟

بیمه‌های‌اجتماعی خارج ازگود تعیین حقوق

محمد اهل جنوب و شاغل در یکی از شرکت‌های فعال در این منطقه است که از طریق یک شرکت تأمین نیروی انسانی و با مدرک فوق‌لیسانس، با این شرکت همکاری دارد و آن‌گونه که خود می‌گوید دریافتی ماهانه‌اش چیزی نزدیک به ۲ میلیون تومان است. اما نکته جالب آن است که در فیش حقوقی که شرکت تأمین نیروی انسانی هر ماه برای او صادر می‌کند حقوقش ۶۸۰ هزارتومان درج شده است. حقوقی که کمی ‌بالا‌تر از حداقل حقوق در نظر گرفته شده برای سال‌جاری از سوی شورای‌عالی کار است که ۶۰۸ هزار تومان تعیین شده است؛ اما محمد وقتی با تعجب من در مورد دریافتی ادعای‌اش مواجه می‌شود، توضیح می‌دهد که باقیمانده این مبلغ تا دریافتی ماهانه او که در فیش درج نشده است، در قالب سایر مزایا و بدون درج در فیش حقوقی به او پرداخت می‌شود.

نکته اینجاست که پرداخت‏هایی که خارج از اسناد رسمی و معمولا با سندسازی‏های اداری به کارگران پرداخت می‌شود، چون در جایی ثبت نمی‌شود و در فهرست حقوق کارکنان که هر ماه به شعبه تأمین‌اجتماعی ارائه می‌شود نیز درج نمی‌شود، مشمول کسر حق بیمه نیست و محمد نیز چاره‌ای جز پذیرش این شرایط ندارد.

وقتی به او توضیح می‌دهم که اگر کارش را از دست بدهد، یا بیمار شود، یا به سن بازنشستگی برسد، مزایای پرداختی به او متناسب با میزان حق بیمه پرداختی‌اش خواهد بود، می‌گوید: من که نمی‌توانم به این وضعیت اعتراض کنم چون در صورت اعتراض ممکن است کارم را از دست بدهم. از دست من کاری ساخته نیست اما چرا سازمان‌های بیمه مثل تأمین‌اجتماعی خود با چنین اجحافی در حق بیمه‌شدگان مقابله نمی‌کنند؟

البته این موضوع تنها به محمد و همکاران او در این شرکت، اختصاص ندارد و گزارش‌های رسمی سازمان تأمین‌اجتماعی نشان می‌دهد که بخش عمده حق بیمه‌های پرداختی به این سازمان، بر مبنای حدقل حقوق هر سال پرداخت می‌شود.

مسئولان سازمان تأمین‌اجتماعی می‌گویند که پرداخت حق بیمه برمبنای حقوق غیرواقعی، نه تنها اجحاف درحق بیمه‌شدگان است و سبب می‌شود مزایای پرداختی به آنان نیز در صورت بیماری، بیکاری یا رسیدن به سن بازنشستگی، برمبنای حداقل‌ها باشد، بلکه به منابع این سازمان نیز که سازمانی غیردولتی است و از منابع عمومی برای تأمین و ارائه خدمات استفاده نمی‌کند، لطمه زده است.

مسئولان این سازمان در عین حال بر این نکته تأکید می‌کنند که تنها درصورت شکایت کارگر بیمه‌شده، قادر به پیگیری این موضوع هستند؛ اما بسیاری از کارگران به سبب هراس از اخراج، به این شرایط تن می‌دهند و اعتراضی نمی‌کنند.

براساس قانون تأمین‌اجتماعی، در مورد کارگران مشمول این قانون، باید ماهانه به اندازه 30 درصد حقوق پرداختی به‌عنوان حق‌بیمه به حساب سازمان تأمین‌اجتماعی واریز شود که از این رقم، سهم کارفرما 23 درصد حقوق و سهم کارگران 7 درصد حقوق است. برای مثال، در سال‌جاری سهم کارفرما برای حداقل حقوق 608 هزار تومانی، 140 هزار تومان و برای حقوق یک میلیون و 100 هزار تومانی، 253 هزار تومان است.

اما در سوی دیگر این صحنه، این سازمان تأمین‌اجتماعی است که بازنده اصلی محسوب می‌شود، زیرا بخش مهمی ‌از درآمد خود را سالانه به دلیل اعلام حقوق‌های غیرواقعی از سوی برخی کارفرمایان از دست می‌دهد. براساس آمار سازمان تأمین‌اجتماعی، 70 درصد افراد تحت پوشش این سازمان که هم‌اکنون بیش از 12 میلیون نفر هستند، بر مبنای حداقل دستمزد حق بیمه پرداخت می‌کنند، حدود 20 درصد مزدهای متوسط و حدود 10 درصد نیز دستمزدهای مناسب دارند. آماری که نشان می‌دهد حدود 8 میلیون و 400 هزار نفر، حداقل میزان حق‌بیمه و عدد 182.670 تومان (140.047 تومان سهم کارفرما و 42.623 تومان سهم کارگران) را پرداخت می‌کنند.

سال گذشته معاون اداری و مالی سازمان تأمین‌اجتماعی پیش‌بینی کرده بود که سهم درآمد حاصل از محل حق بیمه‌ها در کل درآمدهای این سازمان بیش از80 درصد است و به این ترتیب، چگونگی پرداخت حق بیمه و اعلام واقعی دستمزدها، سهم مهمی در افزایش توان این سازمان برای ارائه خدمات مناسب به افراد تحت پوشش شامل بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و افراد خانواده آنان دارد و اعلام دستمزدهای غیر واقعی و پرداخت حق بیمه بر مبنای آن، یکی از چالش‌های اصلی این سازمان است.

با توجه به آسیب‌پذیری شدید سازمان تأمین‌اجتماعی از این محل، برخی از کارشناسان از حضور نداشتن نماینده‌ای از بزرگ‌ترین سازمان بیمه اجتماعی کشور در جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزدهای هر سال ابراز تعجب می‌کنند. هر سال با شروع بهمن ماه، جلساتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور نمایندگان این وزارتخانه و اتحادیه‌های کارفرمایی و کارگری برای تعیین حقوق و دستمزد و حداقل حقوق سال بعد تشکیل می‌شود که خروجی آن در نیمه‌های اسفند به عنوان میزان افزایش دستمزدها منتشر می‌شود. در واقع در این جلسات، درباره بخش مهمی‌ از درآمدهای سازمان تأمین‌اجتماعی بدون حضور نماینده‌ای از این سازمان تصمیم‌گیری می‌شود.

البته باید توجه داشت که در جلسه شورای‌عالی کار نماینده‌ای از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که سازمان تأمین‌اجتماعی هم زیر نظر آن است، حضور دارد و اداره جلسه با نماینده این وزارتخانه است، اما حضور نماینده این سازمان می‌تواند برای این سازمان مؤثرتر باشد.

ماجرای پایین بودن حداقل حقوق، زاویه پنهان دیگری نیز دارد. از آنجا که دولت در کشور ما خود بزرگ‏ترین کارفرما محسوب می‌شود، به‌صورت طبیعی با افزایش دستمزدها، هزینه‌های دولت و شرکت‌های دولتی نیز افزایش می‌یابد و در این شرایط، دور از ذهن نیست که نمایندگان دولت در جلسات شورای عالی کار، در مقابل واقعی‌سازی دستمزدها و ترمیم فاصله‌ای که میان هزینه‌های واقعی زندگی و حداقل دستمزدها در سال‌های جنگ تحمیلی ایجاد شده است، مقاومت کنند.

http://tamin24.ir/files/fa/news/1393/12/23/5408_241.png

کارگران برنده یا بازنده؟

با وجود همه اینها، وضعیت کارگران و دستمزد‌بگیران در این بین چگونه است؟ سوالی که پیش می‌آید این است که آیا کارگران و شاغلان هم از پرداخت حق‌بیمه پایین با اعلام دستمزدهای غیرواقعی سود خواهند برد یا متضرر می‌شوند؟

واقعیت آن است که اگرچه در یک افق کوتاه‌مدت و خالی از آینده‌نگری، ممکن است کارگران نیز مانند کارفرمایان باتوجه به سهم 7 درصدی از پرداخت حق‌بیمه، از اعلام دستمزدهای غیرواقعی، سود اندکی ببرند، ولی این سود برای کارگران مقطعی است و آنها در طولانی‌مدت بازنده این ماجرا خواهند بود، زیرا در نهایت درآمد مبنای کسر حق بیمه، معیاری برای پرداخت حقوق بازنشستگی و سایر مزایای تأمین‌اجتماعی مانند مقرری بیمه بیکاری و غرامت دستمزد ایام بیماری است و با این شرایط، مستمری بازنشستگی افرادی که پایه حقوق پایین دارند، پایین خواهد بود. در واقع کارگران در این شرایط مصداق واقعی ضرب‌المثل هرچقدر بذر بکاری، گندم درو خواهی کرد، هستند. به این صورت که اگر هم‌اکنون حق بیمه بیشتری بپردازند، در آینده نیز حقوق بازنشستگی بیشتری دریافت می‌کنند.

 

 

یک کارشناس تأمین‌اجتماعی در این‌باره می‌گوید: براساس قانون تأمین‌اجتماعی، رابطه مستقیمی میان حق بیمه پرداختی و بسیاری از مزایای تأمین‌اجتماعی وجود دارد. به عنوان نمونه اگر بیمه‌شده‌ای بیکار شود یا به علت بیماری برای مدتی قادر به کار نباشد و مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری یا غرامت دستمزد ایام بیماری باشد، سازمان تأمین‌اجتماعی برای محاسبه و تعیین نرخ مقرری بیمه بیکاری و نیز غرامت دستمزد ایام بیماری، به حقوق مبنای کسر حق بیمه وی در دوره منتهی به بیماری یا بیکاری مراجعه می‌کند و میزان این حمایت‌ها، متناسب با نرخ حق بیمه پرداختی خواهد بود.

وی افزود: به همین سبب به بیمه‌شدگان عزیز توصیه می‌شود که در مورد اعلام دستمزد واقعی خود به شعب تأمین‌اجتماعی و پرداخت حق بیمه براساس درآمد واقعی، حساسیت داشته باشند و آن را از کارفرمایان مطالبه کنند.

البته جامعه کارفرمایی کشور و تشکل‌های کارفرمایی نیز نسبت به این موضوع و حقوق قانونی بیمه‌شدگان، حساسیت دارند و آن را از کارفرمایان مطالبه می‌کنند.

منبع:تامین24-1فروردین

کارگران کرمان در سالی که گذشت - حوادث مرگبار در معادن زغال سنگ کرمان

استان کرمان بیشترین معادن زیرزمینی کشور را در خود جای داده است. سالی که گذشت برای معدنچیان همچون کارگران سایر صنایع سال آسانی نبود. چندین مورد اعتصاب کارگری طی سال گذشته در معادن کرمان شاهد فشار معیشتی بر کارگران زیرزمین است. در این گزارش به مرور دلایل تعدادی از این اعتراضات و سرنوشت کارگران معترض می پردازیم.

از سوی دیگر چندین مورد انفجار و ریزش معدن در سال گذشته جان کارگران معادن کرمان را گرفت که در این گزارش به مرور کشته شدگان جامعه کارگری در اعماق زمین می پردازیم.

چشمه پودنه همچنان ملتهب

اعتراضات کارگران معدن زغال سنگ چشمه پودنه کرمان که در دی ماه گذشته به اعتصاب یک هفته‌ای ۲۹۰ کارگر معدن چشمه پودنه انجامید آمار اخراج‌های یک سال گذشته این معد ن را بیشتر کرد. پس از انفجار سال گذشته که به کشته شدن سه کارگر انجامید و به تبع آن اعتراضات کارگران، حدود ۲۰ نفر از کارگران اخراج شدند و در دو ماههٔ گذشته یعنی در دو ماه دی و بهمن، ۹ نفردیگر هم به لیست اخراجی‌ها اضافه شدند. این کارگران، پس از برگزاری اعتصاب یک هفته‌ای، با شکایت کارفرما از کار اخراج شدند.

در آخرین روزهای سال ۹۳ وقتی حال و روز کارگران را جویا شدیم، گفتند هنوز هم اوضاع در معدن چشمه پودنه روبه راه نیست. کارگران گفته‌اند علی رغم گذشت بیش از دوماه از اعتراضات کارگران در دی ماه گذشته که در پی تعویق در پرداخت مطالبات حقوقیشان انجام شد، تنها حقوق آبان ماه کارگران پرداخت شده و آنان هنوز حقوق ماه‌های آذر، دی و بهمن را دریافت نکرده‌اند.

 

یکی از خواسته‌های اساسی کارگران معدن چشمه پودنه، تشکیل شورای اسلامی کار در معدن و پیگیری مطالبات از طریق انتخاب نماینده کارگری است.

مهدی همتی نماینده کارگران این معدن، به دلیل پیگیری مطالبات خود و سایر همکارانش در ارتباط با حادثه انفجار معدن در اسفند ماه سال ۹۲ که منجر به کشته شدن سه کارگر شد در تاریخ ۲۵ فروردین ماه سال جاری مجبور به ترک کار و استعفای اجباری شد.گفته می‌شود ترک کار اجباری این فعال کارگری پس از آن صورت گرفت که این فعال کارگری در رابطه با حادثه ‌ای که در روز یکم اسفند ماه منجر به کشته شدن سه نفر از کارگران این معدن به نام‌های محمدرضا صادقی، حسین محمدی و حسین اسلامی شد، از به روز نبودن استانداردهای ایمنی در این معدن خبر داده بود.

گله توت و حادثه تلخ کشته شدن مسلم رشیدی

پنجشنبه ۱۸ دی ماه بود که در پی حادثه ریزش معدن زغال سنگ گله توت سه نفر مجروح شدند که حال یکی از آنان وخیم گزارش شد، کارفرما معدن گله توت پس از حادثه در گفتگوی کوتاهی، علت حادثه را نامرغوب بودن جنس آهن آلات مورد استفاده توسط کارگران ذکر کرد که در زمان اتصال آن به محل مورد نظر چون در قسمت شیب دار تونل بوده باعث ریزش و در ‌‌‌‌نهایت منجر به بروز حادثه شده بود. مسلم رشیدی، کارگر معدن گله توت پس ازاین حادثه به دلیل شدت جراحات از زرند به کرمان منتقل شد و در بیمارستان باهنر کرمان تحت مداوا قرار گرفت اما علی رغم بهبود نسبی حالش به دلیل وخیم بودن عفونت ریه، پس از ۲۱ روز مقاومت جان خود را از دست داد.

علت فوت مسلم رشیدی از سوی پزشکی قانونی اصابت جسم سخت، پاره گی و عفونت ریه و صدمه به کلیه‌ها عنوان شد. در این حادثه کارفرمای معدن صد درصد مقصر شناخته شد. به گفتهٔ رییس اداره بازرسی کار استان کرمان، کارفرمای معدن گله توت به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی و خطای انسانی، مقصر شناخته شد و پرونده هم اکنون جهت بررسی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است تا نسبت به پرداخت دیون و خسارت کارگر از سوی کارفرما اقدامات لازم صورت گیرد.

حوادث معدن در کرمان در حالی ادامه دارد که سال گذشته، در پی حادثهٔ انفجار در معدن چشمه پودنه سه کارگر این معدن کشته شدند. علت این حادثه عدم رعایت مسائل ایمنی عنوان شده بود. پس از آن بود که خانه معدن ایران با ارسال نامه‌ای نسبت به آنچه وضعیت خطرناک و غیر ایمن معادن زغالسنگ کشور می‌خواند، هشدار داده بود. معدن گله توت دارای ۲۳۰ کارگر است و در فاصله ۴۰ کیلومتری شهرستان زرند قرار دارد.

گفته می‌شود مسلم رشیدی به همراه دو کارگر دیگر در زمان حادثه در تونل معدن مشغول انجام اتصال آهن آلات بودند که به دلیل عدم رعایت استانداردهای لازم در نصب این آهن آلات، با ریزش معدن مواجه شدند و چون این اتفاق در قسمت شیب دار تونل رخ داد نتوانستند به موقع فرار کنند و زیر آوار مدفون شدند.

معدن همکار هم حادثه ساز شد

بر اثر حادثه در معدن همکار،واقع در شهرستان راور کرمان، یک کارگر بخش استخراج این معدن (۲۴ آذر ماه) بر اثر ریزش زِغال در دم جان باخت.

 

ابراهیم ضیاء‌الدینی کارگر ۲۹ سالهٔ این معدن در حین کار در بخش استخراج بر اثر ریزش ناگهانی زغال سنگ کشته شد. شاهدان عینی دلیل این امر را کمبود امکانات ایمنی و همچنین شیب زیاد این کارگاه در حین عملیات استخراج زغال عنوان کردند. چندی بعد هم در حادثه ای مشابه,در تاریخ 16 بهمن ماه,کارگر بخش آتش بار این معدن در اثر ریزش زغال دچار شکستگی کمر شد و هم اکنون نیز دوره ی نقاهت خود را می گذراند.

گفته می‌شود از زمان وقوع این حادثه در معدن همکار، کارگاه‌هایی که دارای شیب‌های زیاد در بخش استخراج هستند به دلیل استاندارد نبودن تعطیل شده‌اند. معدن همکار در شهرستان راور واقع شده است و یک معدن شبه دولتی وابسته به شرکت زغال سنگ است.

حوادث مرگبار در معادن زغالسنگ کرمان درحالی ادامه دارد که کار‌شناسان عدم وجود تجیهزات مناسب و بهره‌برداری سنتی را دلیل عمده این حوادث عنوان می‌کنند.

منبع ایلنا-1فروردین

قطر حقوق کارگران پروژه‌های فوتبالی جام ۲۰۲۲ را رعایت نمی‌کند

کمیته اجرایی فیفا اعلام کرد که مطابق گزارش‌ها، قطر به خوبی حقوق کارگران پروژه‌های فوتبالی جام ۲۰۲۲ را رعایت نمی‌کند.

به گزارش1فروردین ورزشی نیوز، فدراسیون بین المللی فوتبال، در اعلامیه ای رسمی که از سوی کمیته اجرایی ارائه شد، اعلام کرد که حقوق کارگران در برخی مواقع مورد کم توجهی قرار گرفته است و بزودی گروهی برای نظارت بر وضع کارگران و شیوه پیشبرد اهداف عمرانی به دوحه اعزام خواهد کرد.

سال پیش شارون بارو، دبیرکل کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری اظهار کرد که صدها تن از کارگران در طول مدت احداث تاسیسات جام جهانی 2022 قطر کشته و هزاران نفر دیگر مجروح شده اند، در بیانیه اخیر این اتحادیه آمده "با وجود وعده های قطر و فیفا به بهبود شرایط کارگران، تاکنون در این باره اقدامی صورت نگرفته است".

فدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (ITUC)، در مخالفت با شرایط کار اجباری و بردگی در قطر، اقدام به تشکیل یک کمپین به منظور لغو میزبانی قطر در جام جهانی 2022 کرده است.

مجله فوربس قطر را ثروتمندترین کشور جهان معرفی کرده است. قطر بالاترین شاخص توسعه انسانی بین کشورهای جهان عرب را دارد اما با این حال شائبه های فراوانی مبنی بر ضعف در ارائه خدمات به کارگران در رابطه با این کشور وجود دارد.

اخراج گسترده کارگران معدن در استرالیا

استخدام در صنعت تحت فشار معدنکاری استرالیا سال گذشته تا حدود یک پنجم کاهش یافت که دلیل اصلی آن نیز افت شدید قیمت مواد معدنی و کاهش سودآوری شرکت‌های فعال در این حوزه بود.

به گزارش 1فروردین ماین نیوز، این میزان افت استخدام در صنعت معدنکاری استرالیا از نیمه سال 2011 تاکنون سابقه نداشته است.

دفتر آمار استرالیا اعلام کرد که شرکت‌های معدنی فعال در این کشور در سال منتهی به فوریه 2015 بالغ بر 44 هزار نفر از نیروهای کاری خود را اخراج کردند و به این ترتیب مجموع نیروی کاری در صنعت معدنکاری این کشور به 220 هزار و 400 نفر رسید.

به گزارش رویترز، در همین حال آمار دفتر آمار استرالیا نکته دیگری را نیز نشان می‌دهد و آن اینکه اگرچه بسیاری از کارگران صنعت معدنکاری استرالیا شغل خود را از دست داده‌اند اما وضعیت استخدام در برخی دیگر از بخش‌های اقتصادی استرالیا رو به پیشرفت بوده است. از جمله بخش‌هایی که دارای بیشترین میزان استخدام در اقتصاد استرالیا بوده می‌توان به بخش ساخت و ساز مسکن و مشاغل حرفه‌ای‌تر مانند خدمات علمی و فنی اشاره کرد.

اول فروردین ماه1394

akhbarkargari2468@gmail.com

 

 

اخباروگزارشات کارگری2فروردین1394

 

- کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری:غم نان اگر بگذارد (به مناسبت نوروز94)

- تجمعات کارگران آنومالی شمالی در فرمانداری بافق و دفتر شرکت سنگ آهن مرکزی دراعتراض به بلاتکلیفی کاری وخلف وعده مسئولین!

- نامه جمعی از فرهنگیان شیراز خطاب احسان علیخانی

اعلام عزم راسخ در ادامه اعتصابات تا وصول به حق خود

- کارگران لرستان در سال ۹۳

- نقش تورم بر بیمه‌های اجتماعی

- چطور بنزین و نان و مرغ گران شدند اما تورم کاهش یافت؟

- یونس عساکره، معترض خرمشهری که خود را آتش زد، در تهران درگذشت

- تظاهرات درمادرید علیه سیاست های ریاضتی دولت اسپانیا

- اعتصاب خلبانان لوفت هانزا چهارمین روز راپشت سرگذاشت

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری:غم نان اگر بگذارد (به مناسبت نوروز94)

"رنگها در رنگها دويده

از رنگين كمان بهاري تو

كه سراپرده دراين باغ خزان رسيده برافراشته است؛

نقشها مي توانم زد،

غم نان اگر بگذارد"

بهار می آید، گل افشان و نغمه خوان و طبیعت به رسم همیشگی لباسی نو بر تن می کند و آواز طراوت و سرزندگی سرمی دهد و کودکان، کودکان ِ کارگران اما در حسرت لباسی نو و دلی شاد آخرین روزهای سال را به انتظار می نشینند و نظاره گر والدین خود می شوند که "شرمنده ی خانواده هایشان باشند" و نتوانند شب عید دل آنان را شاد کنند.

آخرین روزهای سال به جای آنکه روزهای شاد و پرامیدی برای کارگران و خانواده های آنان جهت آماده شدن برای سال جدید باشد، به روزهایی انباشته از نگرانی و بیم و هراس از اخراج و بیکار سازی و شنیدن حرف هایی تبدیل شده است که "غصه دارشان می کند" و غم به دل آنان می اندازد. کارگرانی که نمی دانند چگونه با دست خالی "به این وضعیت ادامه دهند" و به پیشواز عید بروند؟

جملات و عبارات زیر که طی روزهای اخیر از زبان یکی از کارگران معدن پودنه بیان شده است در واقع وصف حال بسیاری از کارگران سرزمین ما است که دستمزدهای ناچیز و تا چهار مرتبه زیر خط فقر و "تعویق در پرداخت مطالبات حقوقی شان، ادامه زندگی را برای آنان سخت و غیرقابل تحمل کرده و آن ها را به راستی شرمنده ی خانواده هایشان نموده است:

"نمی‌دانیم که چگونه باید به این وضعیت بی‌پولی ادامه دهیم. دیروز فرزندم را دیدم که به دوستش می‌گفت، پدرم گفته امسال نمی‌توانیم برای عید خرید کنیم. از شنیدن این حرف‌ها غصه دار شدم. این وضعیت کارگران چشمه پودنه (و همه ی کارگرانی) است که در این یک ساله مرتبا با تاخیر در دریافت حق و حقوقشان مواجه بوده‌اند. آیا حق کارگرانی که با مشقت و سختی زیاد کار می‌کنند این است که حق و حقوقشان را به موقع دریافت نکنند. سوال ما از مسولین معدن این است حق کارگرانی که به نسبت معدن همجوار تولید به مراتب بالاتری داشته‌اند این است که شب عید به خاطر بی‌پولی شرمندهٔ خانوادهای‌شان باشند و آنقدر بی‌پول باشند که نتوانند شب عید دل خانوادهای‌شان را شاد کنند؟

"کارگران از این وضعیت خسته شده‌اند. تعویق در پرداخت مطالبات حقوقی ادامهٔ زندگی را برای کارگران سخت کرده است. اقساط عقب افتاده و دغدغهٔ تامین معیشت در این منطقه آنقدر زیاد است که نمی‌توان مدت طولانی این شرایط را تحمل کرد. به همهٔ این‌ها اضافه کنید مخارج سنگین شب عید را که کارگران را شرمندهٔ خانواده‌هایشان کرده است."

چه کسانی باید شرمنده باشد؟ آن ها که از بام تا شام در سرما و گرما و در شرایط سخت و طاقت فرسا و غیرایمن محیط های کار، مشغول کار و تلاشند و ثروت و رفاه برای جامعه تولید می کنند؟ یا آنان که از قبل کار و رنج کارگران و استثمار هرچه بی رحمانه تر آنان، سرمایه انباشت می کنند و سودهای نجومی و افسانه ای به جیب می زنند؟

به راستی این حق کارگرانی که در کارخانه ها و کارگاه ها، کشت زارها و معادن، مدارس و بیمارستان ها و مراکز خدماتی و حمل و نقل کار و تولید می کنند نیست که به هنگام تحویل سال نو، تا این حد دغدغه ی تأمین معاش داشته باشند و این گونه شرمنده ی خانواده و فرزندان خود باشند.

این حق کارگرانی که به قیمت از دست دادن سلامتی و زندگی شان ذخایر طبیعی را از دل کوه بیرون می کشند و آن راتبدیل به هرآنچه که مورد نیازهمگان است می کنند نیست که این گونه زندگی کنند. حق آنها که از کار اخراج شده و در جاده و خیابان به مسافر کشی مشغولند ویا بساط دستفروشی خود را بر سر هر کوی و برزن پهن کرده و هر لحظه نگران آنند که با یورش ماموران شهرداری همان اندک خرت و پرتشان و تنها اندوخته زندگی شان نیزبه یغما برود.

چند روز پیش یونس عساکره ،دکه داری که بساط میوه فروشیش توسط مامورین شهرداری خرمشهر برچیده شد مقابل ساختمان شهرداری این شهر اقدام به خودسوزی کرد وبه دلیل شدت سوختگی (70 درصد) هم اکنون در بیمارستانی در اهواز بستری می باشد و امیدی به بهبود او نیست.

هم اکنون ودر آستانه آغاز سال نو کارگران وفعالین بسیاری در بندند و یا در معرض تهدید و ارعاب همیشگی عوامل سرمایه قرار دارند.

اما چه جای آه و افسوس است. واقعیت این که سرمایه داری به وظایف طبقاتی خود یعنی سود اندوزی و انباشت سرمایه در جهت حفظ و گسترش خود به قیمت بهره کشی از کارگران و خانه خرابی آنان، مشغول است و ما کارگران نیزبرای برون رفت از گرداب فقر و بیکاری راهی نداریم جز آنکه به وظایف طبقاتی خود عمل کنیم.

می دانیم پراکنده و شکننده ایم، اما همچنین می دانیم چه نیروی بیکرانی در وحدت و همدلی ما نهفته است.

دست به دست هم می دهیم و برای تک تک خواسته هایمان،از افزایش دستمزد گرفته تا حق اشتغال و امنیت شغلی،از حق ایجاد تشکل تا حق اعتصاب و تجمع وهمچنین آزادی کارگران وفعالین کارگری در بند و سایر زندانیان عقیدتی و سیاسی تلاش و مبارزه می کنیم.

تا نوروزمان را بیابیم....

اول فروردین 1394

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

تجمعات کارگران آنومالی شمالی در فرمانداری بافق و دفتر شرکت سنگ آهن مرکزی دراعتراض به بلاتکلیفی کاری وخلف وعده مسئولین!

۴۵ کارگر معدن آنومالی شمالی در حدود سه ماه پیش پس از اتمام پروژه استخراج سنگ آهن از این معدن که البته وعده کار در این معدن یکساله بود ولی تنها پنج ماه طول کشید بیکار شدند .

در پی اعتراضات انجام شده توسط کارگران معدن آنومالی شمالی، روز پنجشنبه ۱۶ بهمن ماه سال جاری جلسه ی با حضور نمایندگانی از کارگران اخراج شده، فرماندار بافق، مدیرعامل شرکت پیمانکار شهداب و مدیر عامل شرکت سنگ آهن مرکزی بافق برگزار شد.

ماحصل جلسه این بود که کارگران در معدن مهدی آباد که گویا شرکت سنگ آهن بافق یکی از سهامداران این معدن می باشد، مشغول به کار شوند.

به گزارش27اسفندبافق پویا،طبق گفته های مدیر عامل سنگ آهن مرکزی بافق قرار شد نیمه اسفندماه سال جاری تمام تجهیزات و امکانات اشتغال و سرویس ایاب و ذهاب کارگران فراهم شود و کارگران در معدن مهدی آباد مشغول به کار شوند.

معدن مهدی آباد در ۴۶ کیلومتری ذوب و روی بافق قرار دارد که جاده اصلی بافق یزد از روبروی ذوب و روی بافق توسط یک جاده خاکی بعد از گذشتن از روستای گردکوه به این معدن وصل میشود.

کارگران به خاطر شرایط اقتصادی و وعده های مسئولین در مورد اجرای تمام مزایا مثل قبل و همچنین تامین سرویس ایاب و ذهاب از بافق کار در این معدن را پذیرفتند اما متأسفانه امروز که زمان اجرای آن رسیده، وعده های داده شده در پیچ و خم زمان گم شده و رنگ عوض کرده اند.

روز ۲۶ اسفندماه کارگران دوباره برای پیگیری مشکلات پیش آمده در محل فرمانداری بافق و دفتر شرکت سنگ آهن مرکزی تجمع کردند. تنها چند روز تا شروع سال جدید باقی نمانده است ولی هنوز گویا تکلیف این کارگران مشخص نیست.

کارگران گفتند:در این چند روز هر وقت برای کار به معدن مهدی آباد مراجعه کردیم با عمل جدیدی از سوی آنها روبرو شدیم. روز اول جاده را بهانه کردند که این جاده برای رفت و آمد شما امنیت ندارد و اشرار و حیوانات وحشی در این منطقه هستند پس باید برای زندگی به یزد یا مهریز مهاجرت کنید حال آنکه در این مسیر روستایی وجود دارد و تا به حال هیچ مشکلی پیش نیامده است!

دفعه ی بعد در مورد شیفت کاری طوری برنامه ریزی کرده بودند که باید در هفته فقط دو روز به بافق برمی گشتیم و نمی دانیم با توجه به قانون ایمنی کار چطور این قانون شیفت را می خواستند اجرا کنند مگر نه آنکه عدم خستگی و تامین آرامش در مورد رانندگان به خصوص رانندگان ماشین های سنگین جزء ایمنی های رانندگی محسوب میشود؟!

امروز هم گفته اند چند نفر از کارگران به علت بی نظمی و عدم تایید حراست در این معدن پذیرفته نمی شوند حال آنکه به گفته همه ی کارگران حتی مسئول حراست هنوز این کارگران را ندیده و نمی شناسند؟ بی نظمی را نیز يكی از كارگران که تایید نشده بود این طور بیان کرد که من در محل کارم چند بار با سرعت غیر مجاز رانندگی کردم که بعد از تذکر و پرداخت جریمه تمام موارد را رعایت می کردم.

نامه جمعی از فرهنگیان شیراز خطاب احسان علیخانی

اعلام عزم راسخ در ادامه اعتصابات تا وصول به حق خود

جالب است در دوره ای که صدای معلمان دلیر ،سخاوتمند ،ایثارگر و از خود گذشته این مرز و بوم به علت تبیعض های بی خردانه دولتمردان قبلی و فعلی در تمام جهان پیچیده و تمامی خبرگزاریهای خارجی به نوعی مطلوب و نامطلوب به انعکاس اعتراض فرهنگیان ایران پرداخته اند، جناب آقای احسان علیخانی مهره ای از طرف مسئولین سیمای جمهوری اسلامی شده تا از اثرات این اعتراضات در بین مردم عادی بکاهد و معلمان دلسوز را افرادی بی احساس جلوه دهد. ولی جناب آقای علیخانی و روسای والامقام صدا و سیما ایران ، شماها با پخش این کلیپ و دعوت آقا بیژن و مصاحبه با خانواده او چند مورد را برای ایرانیان شریف بطور واضح نمایش دادید.

1-اگربرای شما احساسات دانش آموزان مهم است چرا دانش آموزان دختر آتش گرفته و چهره معصوم از دست داده مدارس غیر استاندارد شهرهای مختلف را از یاد برده اید و پیگر احساسات آنها وخانواده مظلومشان نیستید؟

2-اگر شما میخواهید به مردم نشان دهید که به آینده دانش اموزان ایران می اندیشید به دولتمردان بگویید که به چه دلیل افراد بی سواد و آموزش ندیده را به عنوان سرباز معلم به کلاس درس وارد میکند . آیا غیر از دو دلیل دارد؛ اول صرفه جویی در بار مالی و دوم جایگاهی برای افراد پارتی دار تا از اعزام به خدمت سربازی سر باز زنند و دردانه هاشان در محلی امن و بی خطر بدون تکان خوردن آب در شکمشان دوران خدمت سربازی را تمام کنند.

3-اگر شما به فکر احساسات دانش آموزان هستید لطف کرده از دانش آموزانی سراغ بگیرید که تا خواهرشان از مدرسه برنگردد ،. نمیتواند به مدرسه برود .چرا که با مانتو و کفش خواهرش به مدرسه می رود.

4-چرا به فکر احساسات بسیاری از دانش آموزانی نیستند که بعد از مدرسه باید در خیابان گل فروشی و سیگار فروشی کنندو سر چهار راه شیشه اتومبیل مردم را تمیز کنند تا کمک خرج خانواده باشند؟

5-جنابان دلسوز و احساساتی ؛ چرا شما به فکر احساس معلم فرزندانتان نیستید تا بتوانند به دور از هر گونه دغدغه مالی اقدام به آموزش دانش اموزان کنند؟

6-شما دلسوزان نظام آموزشی چرا هرگز توان نشان دادن احساسات جریحه دار شده معلمان نیستید؟ چون باید سنگ زیرین آسیاب باشند؟

7-بگویید چرا کشته شده دبیر ایران عزیز توسط دانش آموزش احساسات شما را برانگیخته نمی کند؟

8- چرا مورد حمله قرار گرفتن دبیر در مدرسه توسط والدین صاحب مقام در استان خوزستان برای شما مهم نیست؟

9-چرا به حضور معلمی شرفیاب نمی شوید که برای نجات جان دانش آموزش کلیه خود را بدون هیچ گونه برپائی هیاهو و تبلیغاتی و بدون هیچ چشمداشت مالی اهدا میکند؟

10-چرا به داد مدیر مدرسه و معلم ورزشی نمی رسید که به خاطر زمین خوردن دانش آموز در زنگ ورزش و شکستن دستش در حیاط آسفالت از طرف قاضی عادل محکوم به پرداخت دیه می شوند چرا که زمین ورزش مدرسه چمن کاری نشده؟ جل الخالق

11-چرا حاضر نیستید برای معلمانی که هنگام رفتن به مدرسه بر اثر تصادف در جاده های استاندارد !!!!! دسته جمعی جان خود را از دست میدهند فاتحی ای بخوانید؟

12- آقایان، تا وقتی که سرداران سپاه که تا چند سال پیش ، ما معلمان بخاطر دلسوزی و حضور چند ماهه آنها در جبهه اقدام به نمرات ارفاقی به آنها میکردیم بخواهند در مورد دادخواهی فرهنگیان اعلام نظر مغرضانه و سیاستمدارانه کنند ، ما جامعه فرهنگیان عزم راسخ خود را در ادامه اعتصابات خود تا وصول به حق خود اعلام میداریم.

در پایان بدانید که فرهنگیان بزرگترین قشر تحصیل کرده و فرخنده این دیارند. پس لطفا با احساسات این جامعه فرهیخته بازی نکنید که بازنده شمایید.

شرم بر پا کنندگان برنامه بهار نارنج و مجری چاپلوسآن.

جمعی از فرهنگیان شیراز

کارگران لرستان در سال ۹۳

سایه بیکاری در تعقیب کارگران صنعت سیمان

بحران های صنعت سیمان و برخی مشکلات به زعم کارگران "مدیریتی" امسال دامن کارگران بزرگترین کارخانه های تولید سیمان در لرستان را هم گرفت. از تاخیرهای پی در پی در پرداخت مطالبات کارگران تا تهدید امنیت شغلی کارگران از جمله ی این بحران هاست.در این گزارش ضمن مرور آنچه در کارخانه های فولاد و چدن دورود، فارسیت دورود و سیمان دورود گذشته است، از آخرین وضعیت کارگران کارخانه باسابقه نساجی پارسیلون هم با خبر می شویم.

سایه بیکاری در تعقیب کارگران صنعت سیمان

آغار سال نو با ۵ ماه بی حقوقی کارگران فولاد و چدن دورود

کارگران یکی از بزرگترین کارخانه‌های صنعت سیمان کشور در دورود لرستان هم با ۵ ماه بی‌حقوقی سال جدید را آغاز کردند. کارخانه فولاد و چدن دورود ۱۴۰ کارگر قرار دادی و رسمی دارد که علاوه بر تعویق ۵ ماهه مزد و حقوق پایان سال، حدود دو سال حق بیمه کارگران نیز به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نشده بطوری که هر چند ماه یکبار دفترچه‌های درمانی کارگران با اعتبار و سفارش مدیر کل تامین اجتماعی تمدید می‌شود.

به گفته کارگران، این مطالبات شامل ۵ ماه حقوق ماه های مهر، آبان، آذر، دی و بهمن به همراه عیدی و پاداش پایان سال و حق سنوات پایان قرارداد کارگران قرار دادی می‌شود. این کارگران در چند ماههٔ گذشته بار‌ها خبر داده‌اند هیچگونه توجهی از سوی مدیریت شرکت برای رسیدگی به وضعیت کارگران صورت نمی‌گیرد و از طرفی در صورت اعتراض هم بعضا با برخورد قهری مواجه می‌شوند. اخرین بار چهارم بهمن بود که جمعی از کارگران کارخانه فولاد و چدن دورود در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان طی ماه‌های گذشته در مقابل واحد اداری این کارخانه تجمع کردند. در پی‌ای تجمع، دو نفر از کارگران معترض برای مدتی، از سوی مدیریت شرکت به یکی از بخش‌های غیر مرتبط که به گفتهٔ کارگران شرایط کاری سختی هم دارد، تبعید شدند.

مشکل قدیمی کمبود نقدینگی، و مشکلات ناشی از رکود فروش و عدم جایگزینی بازار مناسب برای صادرات سیمان در منطقه از جمله مسائلی است که مسولین شرکت و مدیران مجموعه هلدینگ فارس خوزستان به عنوان دلایل تاخیر در پرداخت مطالبات معوقه کارگران عنوان می‌کنند.

خبر خوش برای کارگران فارسیت

پرداخت معوقات مزدی ۱۳ماههٔ کارگران فارسیت دورود برای کارگران خبر خوشی است.

کارخانه فارسیت دورود که در پی قانون عدم استفاده از آزبست در کشور از سال ۹۰ به صورت تعطیل و نیمه تعطیل در آمد بود با تامین مواد اولیه و با همکاری شرکت هلدینگ فارس خوزستان، قرار بود خرداد سال ۹۳ آغاز به‌کار کند. در دوماههٔ گذشته شرکت فارسیت دورود که در شرف بازگشایی مجدد قرار دارد به دلیل کمبود نقدینگی اقدام به تعدیل نیرو کرده است که در نتیجهٔ آن از ماه گذشته تاکنون ۱۳۰ کارگر پیمانی این شرکت بیکار شده‌اند. پیش از این اخراج‌ها، تعداد کارگران این شرکت ۳۶۸ نفر بوده است.

مهم‌ترین خواستهٔ کارگران فارسیت این است که شرایط تولید بهتر شود تا بتوانند مطالباتشان را به موقع و به صورت ماهانه دریافت کنند.

شرکت فارسیت دورود که در شرف بازگشایی مجدد قرار دارد به دلیل کمبود نقدینگی اقدام به تعدیل نیرو کرده است که در نتیجهٔ آن از ماه گذشته تاکنون ۱۳۰ کارگر پیمانی این شرکت بیکار شده‌اند. پیش از این اخراج‌ها، تعداد کارگران این شرکت ۳۶۸ نفر بوده است. تعدیل نیرو‌ها که از اواسط دی ماه شروع شده تا به امروز ادامه داشته و تعداد آن‌ها درحال حاضر به ۱۳۰ نفر رسیده است. گفته می‌شود، این اقدام شرکت فارسیت در راستای کاهش تعداد نیرو‌ها و جلوگیری از تعطیلی کامل شرکت صورت گرفته است. همه ۱۳۰ کارگران تعدیل شده، کارگر پیمانی هستند و ۸ تا ۱۰ سال سابقه کار دارند. منابع خبری می‌گویند، قرار است تا پایان سال با این کارگران تسویه حساب صورت بگیرد.

اگر چه بازخریدی نزدیک به ۱۳۰ نفر از کارگران فارسیت، توافقی انجام شده و قرار است کارگران به ازای هر سال خدمت مطالبات حقوقی خود رابه طور کامل دریافت کنند اما سختی پیدا کردن شغل دراستان‌هایی چون لرستان که رتبهٔ اول بیکاری در کشور را دارند، به قدری زیاد است که معلوم نیست تکلیف وضعیت شغلی این تعداد از کارگران بعد از این چه می‌شود.

این کارگران ۱۲ تا ۱۳ ماه حقوق و معوقات طلبکار بودند که طبق آخرین خبرهای رسیده از سوی کارگران، معوقات کارگران پرداخت شده و اکنون آن‌ها باید منتظر بمانند تا بعد از تعطیلات نوروز که این کارخانه مجددا فعالیتش را از سر بگیرد.

گفتنی است کارخانه فارسیت دورود در زمینه تولید محصولات الیاف سیمان از قبیل لوله‌های فشار قوی آبرسانی، لوله‌های فاضلابی و فعالیت می‌کند.

فروش نامناسب سیمان/تهدید امنیت شغلی کارگران سیمان دورود

کارگران شرکت سیمان دورود خوشبختانه معوقات مزدی ندارند اما افت شدید فروش سیمان تهدیدی برای امنیت شغلی بیش از ۸۲۰ نفر از کارگران این شرکت شده است.

عدم فروش مناسب سیمان در داخل کشور و محدودیت‌های به وجود آمده در صادرات سیمان به کشورهای منطقه باعث شده با تهدید جدی امنیت شغلی کارگران مواجه باشیم. کارخانه سیمان دورود بیش از ۸۲۰ کارگر دارد که ۱۸۰ نفر آنان رسمی و ۲۴۰ کارگر قراردادی هستند و مابقی کارگر شرکتی محسوب می‌شوند که هم اکنون با توجه با شرایط فروش سیمان دغدغهٔ تهدید امنیت شغلی خود را دارند.

به گفتهٔ فعالین کارگری، پروژه‌های سدسازی عمده‌ترین خریداران سیمان بودند که به دلیل توقف بسیاری از این پروژه‌ها خرید سیمان با کاهش مواجه شده است.

پارسیلون در بیم و امید

در آستانهٔ سال نو، هنوز معوقات سه ماههٔ کارگران کارخانه نساجی پارسیلون پرداخت نشده است. کارگران این کارخانه گفته‌اند، علی رغم پرداخت عیدی، هنوز معوقات مزدی سه ماههٔ اخیر پرداخت نشده، اما کارفرما وعده داده تا یکی دو روز مانده به پایان سال یک ماه از سه ماه را پرداخت کند.

عدم واریز ۴درصد حق بیمه توسط کارفرما شرکت پارسیلون به تامین اجتماعی و سرگردانی بیش از ۵۰ نفر از کارگران بازنشستهٔ این شرکت هم در چند ماههٔ اخیر باعث شده کارگران، بار‌ها و در چندین مرحله، در مقابل تامین اجتماعی خرم آباد تجمع کنند. گفته می‌شود، نزدیک به ۸۰ نفر از کارگران کارخانهٔ پارسیلون که دارای مشاغل سخت و زیان آور هستند در مرحلهٔ بازنشستگی قرار دارند اما به دلیل پرداخت نشدن ۴ درصد حق بیمهٔ‌ ‌ای که کارفرما ملزم به پرداخت آن است هنوز تکلیف آن‌ها مشخص نیست. کارگران گفته‌اند، به آنه وعده داده شد تا بعد از تعطیلات نوروز مشکل واریز بیمه سخت وزیان آور آن‌ها حل شود.

کارخانهٔ پارسیلون خرم آباد در حال حاضرنزدیک به ۴۰۰ نفر کارگر دارد.

منبع:ایلنا-2فروردین

نقش تورم بر بیمه‌های اجتماعی

تورم و افزایش هزینه ها طی سال های اخیر در بسیاری از کشورهای دنیا مشکل ساز شده و کیفیت زندگی را به خصوص در اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جوامع مختلف گاه به طور چشمگیری کاهش داده است.

در اغلب کشورهای دنیا به منظور جبران هزینه‌های بالا و تورم، مزایایی در قالب بیمه‌های تأمین اجتماعی به شهروندان ارائه می‌شود.

به گزارش 1فروردین تامین24، به نقل از لوموند، در واقع، یکی از نقاط قوت بیمه‌های تأمین اجتماعی حمایت از بیمه شدگان در برابر تورم جامعه است. هر ساله طرح افزایش قیمت‌ها از سوی مراجع ذیربط مشخص و قابل اجرا می‌شود.

از این رو با افزایش قیمت‌ها مزایای بیمه‌های تأمین اجتماعی نیز بر حسب تورم تعیین می‌شوند تا شهروندان بتوانند نسبتی را بین این دو در نظر گرفته و از خدمات ارائه شده از سوی بیمه‌ها بهره‌مند شوند.

برقراری تعادل میان افزایش تورم و مزایای بیمه‌های تأمین اجتماعی، معیار زندگی افراد را طی سال‌ها در مسیری متعادل قرار می‌دهد ولی با افزایش تورم، تعادل موجود به صورت ناخودآگاه بر هم زده می‌شود. به عنوان مثال، ۳ درصد نرخ تورم در عرض ۲۰ سال، ارزش یک دلار را به ۵۵ سنت کاهش می‌دهد و این روند با توجه به افزایش مداوم تورم جهانی رو به رشد باقی می‌ماند.

در نتیجه هر گونه تغییری که در تورم بیمه‌های تأمین اجتماعی ایجاد شود، از اهمیتی حیاتی برخوردار خواهد بود. برخی ایالت‌های امریکا با استفاده از شاخص قیمت مصرف کننده، تنظیمات هزینه‌های لازم برای بیمه‌های تأمین اجتماعی را مورد محاسبه قرار می‌دهند و از این طریق قادرند تا در سال‌های آتی سرمایه‌ای را پس انداز کنند.

با بالا رفتن قیمت‌ها، قدرت مصرف کنندگان در اولویت بندی خرید‌ها افزایش می‌یابد. ولی همین افزایش قیمت و بالا رفتن تورم بیشترین اثر منفی را در سالمندان و افراد از کارافتاده‌ای که از مزایای بیمه تأمین اجتماعی بهره‌مند می‌شوند به جا می‌گذارد.

بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده، قدیمی‌ترین افرادی که تحت پوشش بیمه‌های تأمین اجتماعی بوده، بیشترین تأثیرپذیری را دارند. در واقع، بازنشستگانی که ۹۲ سال عمر می‌کنند در مقایسه با قانون فعلی تأمین اجتماعی امریکا، ارزش یک ماه از منافع و مزایا را از دست می‌دهند.

کارگرانی که معلولیت داشته و از کارافتاده محسوب می‌شوند و نیز افراد ذینفعی که سال هاست از مزایای ارائه شده استفاده می‌کنند نیز کمترین صدمه را می‌بینند. بنابراین، یافتن راه کارهایی که بتواند بیمه‌های تأمین اجتماعی را در طول سالیان دراز به صورت مستحکم حفظ کند از اهمیت خاصی برخوردار است.

ضعف حفاظت تأمین اجتماعی در برابر تورم، ضررهای مالی فراوانی را به افرادی وارد می‌کند که حداقل توانایی پرداخت را دارند. روند افزایشی این شاخص، تنظیم هزینه‌های زندگی را که از مزایای بیمه‌ای تأمین می‌شوند را کاهش داده و در سایر برنامه‌ها نیز حدود ۱۳۰ میلیارد دلار پس انداز می‌کنند.

هزینه‌های سالانه زندگی که به طور کلی از سوی بیمه‌های تأمین اجتماعی به مشمولان ارائه می‌شوند بر حسب تورم متغییر است. برخی کار‌شناسان بر این باورند که شاخص قیمت مصرف کننده تا ۰. ۳ درصد کمتر از شاخص سال جاری افزایش می‌یابد. این بدان معناست که سالمندان جامعه به ازای هر سال ۰. ۳ درصد افزایش کم تری را در قالب خدمات تأمین اجتماعی دریافت می‌کنند.

تغییرات ایجاد شده میلیارد‌ها دلار در زمینه پرداخت‌ها برای دولت صرفه جویی در پی داشته و اثرات طولانی مدتی بر سیستم تأمین اجتماعی می‌گذارد.

حقوق و درآمد ماهیانه افراد شاغل هم زمان با بالا رفتن قیمت کالا‌ها و اجناس افزایش می‌یابد و در واقع، شانه به شانه یکدیگر رشد می‌کنند. بسیاری از افراد جامعه اثرات به جا مانده از تورم را بر طرح‌های بازنشستگی سالمندان حائز اهمیت نمی‌دانند.

تورم حتی در درجات پایبن نیز قدرت خرید را از مصرف کنندگان سلب می‌کند. بیشتر کار‌شناسان توصیه می‌کنند که افراد جامعه بایستی نیازهای دوران بازنشستگی خود را با ۳ درصد نرخ تورم محاسبه کنند.

بررسی‌ها حاکی از آن است که طبق افزایش نرخ تورم طی سال‌های اخیر، معیاری برای محاسبه درآمد‌ها و تناسب با تورم موجود و نیز تأثیر آن بر بیمه‌های تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده است.

چنانچه در حال حاضر نیاز سالیانه فردی حدود ۳۵ هزار دلار باشد به ۴۷ هزار و ۳۷ دلار طی ۱۰ سال آینده نیاز دارد تا بتواند معیارهای معمول زندگی را در پیش گیرد. افرادی که در ۶۵ سالگی بازنشسته می‌شوند، در عرض ۲۰ سال و برای رسیدن به ۸۵ سال به ۶۳ هزار و ۲۱۴ دلار در سال نیاز دارند. افرادی که در ۶۵ سالگی بازنشسته شده و تا ۹۹ سال زندگی می‌کنند به ازای ۳۴ سال حدود ۹۵ هزار و ۶۱۷ دلار در سال نیاز دارند.

به طور کلی، افراد با احتساب تورم ۳ درصد به ۸۰ هزار و ۶۳۵ دلار در طول ۱۰ سال و نیز به ۱۲۰ هزار دلار در طول ۲۰ سال نیاز دارند. از سوی دیگر، طی ۳۴ سالی که افراد در دوران بازنشستگی و تا رسیدن به ۹۹ سالگی زندگی می‌کنند به ۱۶۳ هزار و ۹۱۴ دلار نیازمندند.

در این میان، بیمه تأمین اجتماعی و برخی طرح‌های مستمری بازنشستگی، درآمد افراد را برحسب تورم موجود تنظیم می‌کنند. اشخاصی که در دوران بازنشستگی به سر می‌برند با خروج از بخش سرمایه گذاری و پس انداز ارزش پول آن‌ها در گذر زمان به طور قابل توجهی کاهش یافته و برای تأمین نیازهای روزمره به مبالغ بیشتری نیاز دارند.

چطور بنزین و نان و مرغ گران شدند اما تورم کاهش یافت؟

سال 1393 یک ویژگی متمایز داشت و آن این بود که هرچند تورم به مرز 15 درصد رسید اما در این سال اقلامی مانند بنزین و نان رسما گران شدند و اقلامی مانند مرغ هم غیررسمی افزایش قیمت یافتند.

به گزارش2فروردین اقتصادنیوز، با این حال از نگاه کارشناسان در محاسبه تورم مرکز آمار ایران و بانک مرکزی چون سهم این اقلام از مجموع اقلام محاسبه شده در تعیین میزان تورم ناچیز است این افزایش قیمت‌ها تورم را تحت تاثیر قرار نداده است.

جزئیات نحوه محاسبه تورم توسط بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که بیشترین سهم یا ضریب اقلام در محاسبه تورم مربوط به بخش مسکن با ضریبی بیش از 28 درصد است؛ مسکنی که بازارش در سال 1393 چندان پررونق نبود و به اذعان عمده کارشناسان و مشاوران املاک افزایش قیمت چندانی در این بخش اتفاق نیفتاد.

با این حال از نگاه کارشناسانی چون علی نقی مشایخی علت اصلی کاهش تورم، کنترل نقدینگی و استفاده نکردن از منابع بانک مرکزی بوده است.

به هر ترتیب نرخ حامل‌های انرژی در سال 1393 گران شد، قیمت نان نیز به صورت رسمی افزایش یافت و اقلام دیگری چون مرغ در برخی مقاطع زمانی با حاشیه بسیار گران شد اما در نهایت به نظر می رسد تورم چندان تحت تاثیر قرار نگرفت.

یونس عساکره، معترض خرمشهری که خود را آتش زد، در تهران درگذشت

فعالان حقوق بشر اهوازی، بامداد روز یکشنبه ۲۲ مارس ۲۰۱۵ میلادی خبر دادند، یونس عساکره جوان اهل خرمشهر که هفته گذشته در اعتراض به بیکاری اش دست به خودسوزی زده بوده، در بیمارستان مطهری تهران درگذشت.

این جوان عرب روز شنبه ۱۴ مارس ۲۰۱۵ در برابر شهرداری خرمشهر دست به خودسوزی زد و پس از آن به بیمارستان طالقانی شهر اهواز انتقال داده شد.

به منظور اعزام یونس عساکره به تهران، شرکت هواپیمایی مبلغ ۵۰ میلیون تومان از خانواده وی درخواست کرده بود. خانواده عساکره بدلیل وضعیت سخت اقتصادی و ناتوانی در پرداخت هزینه هواپیما مجبور شدند تا فرزندشان را که از سوختگی ۹۰ درصد رنج می برد، با آمبولانس به تهران منتقل کنند. این در حالی است که رسانه های جمهوری اسلامی خبر حمایت کامل دولت از این جوان داده بودند.

کریم دحیمی فعال حقوق بشر در لندن گفت: بنا به اطلاعاتی که در دست دارد خانواده یونس عساکره اعلام کرده اند که آنها هیچ کمکی از سوی هیچکس دریافت نکرده اند و انتقال یونس به تهران بواسطه خودروی آمبولانس بدلیل عدم توانایی خانواده در پرداخت هزینه هواپیما بوده است.

یونس عساکره جوان ۳۲ ساله اهل خرمشهر، متأهل و دارای دو فرزند است. عساکره دارای یک دکه میوه فروشی بود، که تنها منبع رزق خانواده وی بود. یونس در یک منزل أجاره ای زندگی می کرد، و اخیراً قرارداد أجاره وی منقضی شده و صاحب خانه از او خواسته بود تا منزل را تخلیه کند.

وی هنگام مراجعه به محل کارش، با تخریب دکه اش توسط ماموران نیروی انتظامی و شهرداری روبرو می شود. او با مشاهده این صحنه و فشارهای معیشتی یک گالن بنزین را با خود برد و روز شنبه ۱۴ مارس ۲۰۱۵ در مقابل ساختمان شهرداری دست به خودسوزی زد.

انتشار خبر خودسوزی یونس عساکره نارضایتی شدیدی را در میان اهوازی ها بهمراه داشته است. هزاران تن از جوانان اهوازی با در دست داشتن عکس های یونس عساکره روز سه شنبه ۱۷ مارس در هنگام مسابقه فولاد و الهلال ،با نیروهای انتظامی به شدت درگیر شدند.

بنا به همین گزارش دهها تن از جوانان عرب اهوازی با شنیدن خبر وفات یونس عساکره خود را از شهرهای مختلف به منزل خانواده عساکره در شهر خرمشهر رسانده و در آنجا تجمع کرده اند.

منبع: العربیه-2فروردین

تظاهرات درمادرید علیه سیاست های ریاضتی دولت اسپانیا

شنبه20مارس،خیابانهای مادرید باری دیگر میزبان بسیاری از اسپانیایی ها بود که مخالف سیاستهای سختگیرانه اقتصادی دولت اسپانیا هستند. معترضان نام این تظاهرات را به زیر سوال رفتن شان انسانی گذاشته بودند. بسیاری از انها فریاد زدند که اسپانیا ناگزیر نیست قوانین تحمیلی اروپا را بپذیرد.

به گزارش21مارس یورونیوز،یکی از تظاهرات کنندگان می گوید: باید به فکر جوانان این مملکت باشیم. بسیاری از مردم دیگر نمی توانند بخاطر گرانی در شهرها زندگی کنند. مایه شرمندگی است.

دیگری می گوید: غیرقابل قبول است، همه چیز را خصوصی کرده اند، بهداشت را، تحصیل و تمام خدماتی که باید در خدمت شهروندان قرار بگیرد.هرروز تعداد فقرا بیشتر می شود، فقرایی که غذایی برای خوردن ندارند. شرایط امروز ما مایه شرمندگی است. صفهایی که فقرا تشکیل می دهند در تلویزیونها نمایش داده نمی شوند.

در پایان تظاهرات بین پلیس و تظاهرات کنندگان درگیریها پراکنده ای پیش آمد و پانزده نفر نیز بازداشت شدند.

اعتصاب خلبانان لوفت هانزا چهارمین روز راپشت سرگذاشت

خلبانان شرکت هواپیمایی لوفت هانزا روز شنبه وارد چهارمین روز اعتصاب خود شدند.

به گزارش21مارس یورونیوز،این اعتصاب که پرواز های بلند مدت را شامل می شود باعث لغو ۷۴ پرواز از۱۶۰ پرواز بلند مدت روزانه این شرکت هواپیمایی شده است. خلبانان به برنامه کاهش هزینه های این شرکت برای رقابت با دیگر شرکت های هواپیمایی اعتراض دارند.

دوم فروردین ماه1393

akhbarkargari2468@gmail.com

 

 

اخباروگزارشات کارگری3فروردین1394

 

- دروغ بزرگ وزیرکاردردفاع ازافزایش 17درصدی حداقل دستمزد کارگران!

- اخراج۸۴ هزار نفر از کارکنان دولت طی 18ماه گذشته!

- آخرین آمار در مورد نیروی کار ایران

- ششمین شماره نشریه علیه بیکاری منتشرشد!

- تظاهرات اعتراضی مردم خشمگین در روز خاکسپاری یونس عساکره در خرمشهر

دروغ بزرگ وزیرکاردردفاع ازافزایش 17درصدی حداقل دستمزد کارگران!

به گزارش3فروردین مهر،ربیعی در پاسخ به تمامي انتقادها در خصوص افزايش ۱۷ درصدي دستمزد كارگران در سال جاری گفت: برخلاف تمام ادعاهاي مطرح شده، اين براي نخستين‌ بار بعد از انقلاب است كه ميزان افزايش حقوق كارگران و كارمندان، بيش از مقدار تورم اعلام شده از سوي دولت است.

http://www.mehrnews.com/news/2521520/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%B9%DB%B4-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF

برای پی بردن به دروغ بزرگ وزیرکار نظرتان رابه جداول درصد افزایش دستمزد کارگران ونرخ تورم از سال1358تا1392جلب می کنیم:

مقایسه نرخ رشد تورم و حداقل دستمزد

 

سال

حداقل حقوق ماهیانه (تومان)

درصد افزایش حداقل دستمزد

نرخ رشد تورم

مابه التفاوت نرخ رشد حداقل دستمزد با نرخ تورم

 

1353

315

-

-

-

 

1354

393

%24.8

%9.9

%14.9

 

1355

456

%16.0

%16.6

-%0.6

 

1356

540

%18.4

%25.1

-%6.7

 

1357

630

%16.7

%10.0

%6.7

 

1358

1,701

%170.0

%11.4

%158.6

 

1359

1,905

%12.0

%23.5

-%11.5

 

1360

1,905

%0.0

%22.8

-%22.8

 

1361

1,905

%0.0

%19.2

-%19.2

 

1362

1,905

%0.0

%14.8

-%14.8

 

1363

1,905

%0.0

%10.4

-%10.4

 

1364

2,160

%13.4

%6.9

%6.5

 

1365

2,160

%0.0

%23.8

-%23.8

 

1366

2,280

%5.6

%27.7

-%22.1

 

1367

2,490

%9.2

%28.9

-%19.7

 

1368

2,490

%0.0

%17.4

-%17.4

 

1369

3,000

%20.5

%9.0

%11.5

 

1370

5,001

%66.7

%20.7

%46.0

 

1371

6,801

%36.0

%24.4

%11.6

 

1372

8,982

%32.1

%22.9

%9.2

 

1373

11,682

%30.1

%35.2

-%5.1

 

1374

16,000

%37.0

%49.4

-%12.4

 

1375

20,721

%29.5

%23.2

%6.3

 

1376

25,446

%22.8

%17.3

%5.5

 

1377

30,153

%18.5

%18.1

%0.4

 

1378

36,183

%20.0

%20.1

-%0.1

 

1379

45,801

%26.6

%12.6

%14.0

 

1380

56,790

%24.0

%11.4

%12.6

 

1381

69,846

%23.0

%15.8

%7.2

 

1382

85,338

%22.2

%15.6

%6.6

 

1383

106,602

%24.9

%15.2

%9.7

 

1384

122,592

%15.0

%10.4

%4.6

 

1385

150,000

%22.4

%11.9

%10.5

 

1386

183,000

%22.0

%18.4

%3.6

 

1387

219,600

%20.0

%25.4

-%5.4

 

1388

263,520

%20.0

%10.8

%9.2

 

1389

303,000

%15.0

%12.4

%2.6

 

1390

330,300

%9.0

%21.5

-%12.5

 

1391

390,000

%18.1

%28.7

-%10.6

 

منبع: بانک مرکزی مرکز آمار   * تورم سال 91 مربوط به دی ماه است 

 

 

سال

حداقل دستمزد تومان

درصد افزایش حداقل دستمزد

نرخ رشد تورم

مابه التفاوت نرخ رشد حداقل دستمزد با نرخ تورم

 

1370

5001

66.7

20.7

46

 

1371

6801

36

24.4

11.6

 

1372

8982

32.1

22.9

9.2

 

1373

11682

30.1

35.2

5.1-

 

1374

16000

37

49.4

12.4-

 

1375

20721

29.5

23.2

6.3

 

1376

25446

22.8

17.3

5.5

 

1377

30153

18.5

18.1

0.4

 

1378

36183

20

20.1

0.1-

 

1379

45801

26.6

12.6

14

 

1380

56790

24

11.4

12.6

 

1381

69846

23

15.8

7.2

 

1382

85338

22.2

15.6

6.6

 

1383

106602

24.9

15.2

9.7

 

1384

122592

15

10.4

4.6

 

1385

150000

22.4

11.9

10.5

 

1386

183000

22

18.4

3.6

 

1387

219600

20

25.4

5.4-

 

1388

263520

20

10.8

9.2

 

1389

303000

15

12.4

2.6

 

1390

330000

9

21.5

12.5-

 

1391

389500

18

28.7

10.7-

 

1392

487000

25

31.5

6.5-

 

اخراج۸۴ هزار نفر از کارکنان دولت طی 18ماه گذشته!

به گزارش3فروردین اقتصادنیوز، محمود عسگری آزاد، جانشین معاون رئیس جمهور ۲۶ اسفند ماه سال گذشته گفته بود: در ۱۸ ماه گذشته از عمر دولت یازدهم، به میزان سه درصد از تعداد کارکنان دولت کاسته شده و تعداد حدود ۸۴ هزار نفر از کارکنان دولت از این سیستم خارج شدند.

با این حال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اطلاعیه اولین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور برای استخدام پیمانی در سال ۱۳۹۴ را منتشر کرده که در آن عنوان شده است:

بدین وسیله به اطلاع متقاضیان استخدام در دستگاه‌های اجرایی کشور می‌رساند، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان عدالت اداری، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان دامپزشکی کشور، سازمان سنجش آموزش کشور، سازمان ملی بهره وری ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، مرکز اورژانس تهران، استانداری خراسان شمالی و برخی از دستگاه‌های اجرایی استان، سازمان علمی تحقیقاتی وابسته به نهاد ریاست جمهوری، نیروی انسانی مورد نیاز خود را طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و در چارچوب دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد واجد شرایط در دستگاه‌های اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۳ و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور (تبدیل وضع مربیان حق التدریس موضوع مصوبه شماره ۱۲۲۲۱۸/ت۵۰۹۴۷هـ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۳ هیئت محترم وزیران)، از محل مجوزهای استخدامی مأخوذه، از طریق برگزاری آزمون مشترک فراگیر به صورت کتبی توسط سازمان سنجش آموزش کشور (به عنوان موسسه مجری) و با نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال ۱۳۹۴ و طی مراحل گزینش بصورت پیمانی تأمین خواهند نمود.

متقاضیان می‌توانند برای مطالعه شرایط و ضوابط استخدام هر یک از دستگاه‌های اجرایی مذکور، نحوه و زمان ثبت نام، از روز دوشنبه ۱۰/۱/۱۳۹۴ لغایت ۱۷/۱/۱۳۹۴ به آدرس www. Sanjesh. org مراجعه نمایند. توضیحات بیشتر در خصوص ضوابط و شرایط هر یک از دستگاه‌ها و تاریخ برگزاری آزمون در دفترچه راهنمای آزمون و اطلاعیه ثبت نامی که در تاریخ ۱۰/۱/۹۴ منتشر خواهد شد، درج می‌گردد.

ضمناَ چنانچه علاوه بر دستگاه‌های اجرایی فوق، دستگاه دیگری اضافه گردد، اسامی نهایی دستگاه‌های متقاضی استخدام در اطلاعیه مذکور درج خواهد شد.

آخرین آمار در مورد نیروی کار ایران

مرکز آمار ایران در ۱۳ اسفند ماه سال ۹۳ آخرین تحولات و آمارهای مربوط به نیروی کار در سال ۹۲ را منتشر کرد.

مرکز آمار ایران گزارشی ۴۰۰ صفحه‌ای را در مورد مهم‌ترین شاخص‌های نیروی کار در سال ۹۲ منتشر کرده است که چکیده‌ای از مهم‌ترین آمار ارائه شده در این گزارش به شرح زیر است.

نرخ مشارکت اقتصادی شاخصی است که نشان می‌دهد چند درصد از جمعیت در سن کار، فعال یعنی شاغل و یا بیکار (در جستجوی کار) هستند. مطابق نتایج به دست آمده در سال ۱۳۹۲، نرخ مشارکت در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در کل کشور ۳۷/۶ درصد بوده است. این شاخص در بین مردان ۶۳ درصد و در بین زنان ۱۲/۴ درصد محاسبه شده است.

همچنین نتایج مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، درصد جمعیت فعال ۱۰ ساله و بیشتر در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری است. به طوری که نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط روستایی ۳۹/۷درصد و در نقاط شهری ۳۶/۹ درصد بوده است.

 

در صورتی که جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر، جمعیت در سن کار فرض شود، نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور ۴۱/۱ درصد به دست می‌آید. این شاخص در بین مردان ۶۹ درصد و در بین زنان ۱۳/۴ درصد، در نقاط شهری ۴۰/۱ و در نقاط روستایی ۸/ ۴۳ درصد به دست می‌آید.

مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در گروه‌های سنی نشان می‌دهد، بیشترین نرخ مشارکت (۵۵/۹ درصد) در گروه سنی ۳۴- ۳۰ ساله بوده است. این امر برای زنان و مردان متفاوت است، به نحوی که مردان گروه سنی ۳۹-۳۵ ساله را با ۹۴/۴ درصد و زنان گروه سنی ۲۹- ۲۵ ساله ۲۰/۱ درصد بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی را به خود اختصاص داده‌اند.

جمعیت شاغل و بیکار

گزارش مرکز آمار نشان می دهد در سال ۱۳۹۲، از مجموع ۲۳ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۷۷۲ نفر جمعیت فعال ۶۴-۱۵ ساله، ۸۹/۳ درصد شاغل بوده‌اند. از مجموع این شاغلان، ۱۲/۳ درصد مربوط به گروه سنی ۲۴-۱۵ ساله، ۶۲/۱ درصد مربوط به گروه سنی ۴۴-۲۵ ساله و ۲۵/۵ درصد مربوط به گروه سنی ۶۴- ۴۵ بوده است.

این نسبت‌ها برای مردان به ترتیب ۱۲/۵ درصد، ۶۱/۵ درصد و ۲۶ درصد و برای زنان ۱۱/۶ درصد، ۶۵/۸ درصد و ۲۲/۶ درصد بوده است.

در سال ۱۳۹۲، ۱۰/۷ درصد از جمعیت فعال ۶۴- ۱۵ ساله را بیکاران تشکیل می‌داده‌اند. از مجموع تعداد این بیکاران، ۳۲/۷ درصد مربوط به گروه سنی ۲۴-۱۵ ساله، ۶۰/۱ درصد مربوط به گروه سنی ۴۴-۲۵ ساله و ۷/۲ درصد مربوط به گروه سنی ۶۴- ۴۵ ساله بوده است.

این نسبت‌ها برای مردان به ترتیب ۳۲/۴ درصد، ۵۷/۹ درصد و ۹/۸ درصد و برای زنان ۳۳/۳ درصد و ۱/۷ درصد بوده است.

در گزارش مرکز آمار ایران مرز میان شاغل و بیکار، هفته‌ای یکساعت کار در طول هفته است. به عبارت دیگر کسی که در طول هفته فقط یکساعت کار می‌کند شاغل محسوب می‌شود.

نرخ بیکاری زنان سه برابر مردان است

در سال ۱۳۹۲، از ۲۳ میلیون و ۸۳۴ هزار و ۵۵۲ نفر جمعیت که دارای سن ۱۰ سال و بالا‌تر از آن هستند، ۱۰/۴ درصد بیکار بوده‌اند. بالا‌ترین نرخ بیکاری مربوط به گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال با ۲۵/۴ درصد و پایین‌ترین نرخ بیکاری مربوط به گروه سنی ۶۵ ساله و بیشتر با ۱/۲ درصد بوده است.

نرخ بیکاری در بین مردان ۸/۶ درصد و در بین زنان ۱۹/۸ بوده است. همچنین این نرخ در نقاط شهری ۱۱/۸ درصد و در نقاط روستایی ۷ درصد به دست آمده است.

۳۶ درصد از بیکاران با پرس و جو از آشنایان دنبال کار هستند

در سال ۹۲، از بیکاران ۱۰ ساله و بیشتر، ۳۹/۳ درصد ۱۹ ماه و بیشتر ۰/۱ درصد کمتز از یک ماه بیکار بوده‌اند. در این سال، ۳۵/۹ درصد از اقدامات انجام شده برای جستجوی کار به پرس و جو از دوستان و آشنایان، ۱۹/۴ درصد به درج آگهی در روزنامه‌ها یا مطالعه آگهی‌های استخدام، ۱۲/۶ درصد به ثبت نام در مراکز کاریابی غیردولتی، ۱۱/۵ درصد به تماس با کارفرما و ۹/۸ درصد به ثبت نام یا پیگیری در مراکز خدمات اشتغال وزارت کار اختصاص داشته است.

فقط ۳/۵ درصد از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند

در مورد بیمه بیکاری و کسانی که از آن در سال ۱۳۹۲ استفاده کرده‌اند، آمار‌ها نشان می‌دهد ۹۶/۵ درصد بیکارانی که قبلاً شاغل بوده‌اند، از بیمه بیکاری استفاده نمی‌کرده‌اند و فقط ۳/۵ درصد آنان از بیمه بیکاری استفاده می‌کرده‌اند.

شایان ذکر است، از بیکاران قبلاً شاغل در بخش کشاورزی ۱/۳ درصد، در بخش صنعت ۵/۳ درصد و در بخش خدمات ۲/۲ درصد از بیمه بیکاری استفاده می‌کرده‌اند.

وضع شغلی؛ سهم ۸۳ درصدی بخش خصوصی!

در سال ۱۳۹۲، از جمعیت شاغل ۱۰ ساله و بیشتر، ۸۲/۹ درصد را کارکنان بخش خصوصی (کارفرمایان، کارکنان مستقل، مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی و تعاونی، کارکنان فامیلی بدون مزد) و ۱۷/۱ را مزد و حقوق بگیران بخش عمومی تشکیل می‌داده‌اند.

این نسبت‌ها در جامعه مردان به ترتیب ۸۴/۵ درصد و ۱۵/۵ درصد و در جامعه زنان، ۷۳/۶ درصد و ۲۶/۴ درصد بوده است.

گروه‌های عمده شغلی و بخش‌های عمده فعالیت

در سال ۱۳۹۲، ۲۰/۱ درصد شاغلان در گروه شعلی ضنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط مشغول به کار بوده‌اند. همچنین در مرتبه بعدی ۱۵/۹ درصد در گروه شغلی کارگران ساده و ۱۵/۲ درصد نیز در گروه شغلی کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری مشغول به کار بوده‌اند.

در بخش کشاوری گروه کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری با ۸۲/۴ درصد، در بخش صنعت گروه شغلی صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط با ۵۰ درصد و همچنین در بخش خدمات گروه شغلی کارکنان خدماتی و فروشندگان فروشگاه‌ها و بازار‌ها با ۲۵/۲ درصد بیشترین درصد از گروه‌های شغلی مربوط را به خود اختصاص داده‌اند.

مدت اشتغال

در سال ۱۳۹۲، مدت اشتغال اصلی، ۱۸/۹ درصد از شاغلان، از ۳ سال تا کمتر از ۶ سال و ۱۴/۶ درصد از یک تا ۳ سال بوده است. که این ارقام به ترتیب برای مردان ۱۸/۸ و ۱۴/۴ درصد و برای زنان ۱۹/۶ و ۱۶/۲ درصد به دست آمده است.

منبع:تامین24-3فروردین-خسرو صادقی بروجنی

ششمین شماره نشریه علیه بیکاری منتشرشد!

مطالب این شماره:

بادکنکهای اعتراضی بر فراز ایران

فکر کردین کارگرها را میتونین گول بزنین!

یاغیان و جنبش علیه بیکاری

داستان اداره کاریابی شماره یک تهران

صیغه کار بجای قرارداد کار!

آینده پا در هوای بیکاران!

کلوخ پراکنی دولت علیه کارگران

تا خرخره اسیر دزدی و اختلاس

شعر خیابان بیکاری

لینک ششمین شماره نشریه علیه بیکاری :

http://www.a-bikari.com/1pdf/AleyheBikari6.pdf

تظاهرات اعتراضی مردم خشمگین در روز خاکسپاری یونس عساکره در خرمشهر

مراسم تشییع و خاکسپاری یونس عساکره، جوان خرمشهری که در اثر خودسوزی اعتراضی جان خود را از دست داد، به تظاهرات علیه حکومت ایران تبدیل شد.

به گزارش3فروردین تقاطع،در این مراسم که از ساعت ۹ صبح روز دوشنبه (۳ فروردین-۲۳ مارچ) و با تجمع در خیابان‌های اطراف حسینیه‌ کوت‌ شیخ خرمشهر آغاز شد، هزاران شهروند معترض که بسیاری از آن‌ها را جوانان تشکیل می دادند، فریادهای حریه حریه (آزادی آزادی) سر می‌دادند. جمعیت خشمگین، سپس با خواندن شعر و یزله به سوی مرکز شهر و بازار خرمشهر حرکت کردند تا این‌که حدود ساعت ۴ عصر به سمت قبرستان شهر رفتند و پیکر یونس عساکره حدود ساعت پنج و نیم به خاک سپرده شد.

بر اساس این گزارش، روز دوشنبه تصاویر و پوسترهای بزرگ آقای عساکره به زبان‌های عربی و فارسی در تمام سطح شهر خرمشهر دیده می‌شد.

این جوان ۳۱ ساله‌‌، صبح روز ۲۳ اسفند-۱۴ مارچ و یک روز پس از آن‌که دکه‌‌ی میوه‌فروشی‌اش توسط ماموران شهرداری خرمشهر تخریب شد، خود را در مقابل ساختمان شهرداری این شهر به آتش کشید.

او که متاهل و دارای دو فرزند بود، ابتدا به بیمارستان طالقانی اهواز که مخصوص سوانح سوختگی است، منتقل گردید و بعدتر به تهران انتقال داده شد تا اینکه صبح روز یکشنبه (۲ فروردین‌) بر اثر شدت جراحات و به ویژه عفونت ناشی از سوختگی داخلی در بیمارستان مطهری تهران درگذشت.

سوم فروردین ماه1394

akhbarkargari2468@gmail.com

 

اخباروگزارشات کارگری4و5فروردین1394

 

- تشدید فشار بر فعالان کارگری محکوم است

- صدها کارگرقرارداد مستقیم پتروشیمی تبریز سال نورابا اعتراض به تحمیل قرارداد موقت آغازکردند!

- پیام سندیکا شماره هفت به زبان انگلیسی ( مسنجر) منتشر شد!

- درخواست 50میلیون تومانی یک شرکت هواپیمایی برای انتقال یونس عساکره به تهران!

- زخمی وکشته شدن23کارگر فصلی گوجه چین بدنبال تصادف مینی بوس سرویس رفت وآمد!

تشدید فشار بر فعالان کارگری محکوم است

سال 1393 ، شاهد گسترش اعتراضات کارگری علیه بی‌عدالتی‌ها بودیم. هزاران کارگر در اعتراض به خصوصی‌سازی، بیکاری، دستمزدهای معوقه، نداشتن و پرداخت نشدن حق بیمه، تعطیلی مراکز تولید و آزادی کارگران بازداشت شده ... تجمع، تحصن و اعتصاب کردند. گسترش دستگیری و محکومیت‌های کارگران و فعالان کارگری، صدور حکم زندان و شلاق برای کارگران اعتصابی و هم چنین صدور حکم‌های زندان سنگین برای فعالان کارگری در ماه آخر سال گذشته، نشان از تشدید فشار بر کارگران دارد.

محکومیت سنگین جعفر عظیم‌زاده و جمیل محمدی دو تن از اعضای "اتحادیه آزاد کارگران" در اسفند ماه، دستگیری فردین میرکی، یدی صمدی، زانیار مرادی در سنندج که با وثیقه آزاد شده‌اند و هم چنین دستگیری کوروش بخشنده از فعالان کارگری قدیمی که هم چنان در بازداشت به سر می‌برد، حاکی از این است که دور جدیدی از بگیر و ببندها در پیش است.

تهدید فعالان کارگری به اجرای حکم‌هایی که از قبل صادر شده، ممنوع‌القلم کردن فعالان کارگری و گسترش فیلترینگ سایت‌های تشکل‌های مستقل از مواردی است که می‌تواند در همین راستا ارزیابی شود.

کانون مدافعان حقوق کارگر ضمن محکوم کردن این اعمال، هشدار می‌دهد که این رفتارها نمی‌تواند از گسترش اعتراضات کارگری جلوگیری کند. اعتراضاتی که با تحمیل بی‌حقوقی به کارگران و تحمیل حداقل دستمزدی که کفاف یک سوم مخارج زندگی یک خانواده‌ی کارگری راهم نمی‌دهد، به طور قطع در سال آینده گسترش خواهد یافت.

رشد فزاینده‌ی بیکاری و گسترش فقر و سیه‌روزی کارگران را نمی‌توان همواره با سرکوب اعتراضات و دستگیری و محکومیت فعالان کارگری پاسخ گفت.

کانون مدافعان حقوق کارگر

فروردین 1393

صدها کارگرقرارداد مستقیم پتروشیمی تبریز سال نورابا اعتراض به تحمیل قرارداد موقت آغازکردند!

بیش از ۵۰۰ کارگر پتروشیمی تبریز صبح امروز (چهارشنبه ۵ فروردین) در اعتراض به ممانعت کارفرما از ورودشان به کارخانه در اداره کار این شهر تجمع کردند.

به گزارش5فروردین ایلنا،مدیرعامل پتروشیمی تبریز از ابتدای سال ۹۴ تا این لحظه از ورود صد‌ها کارگر قرارداد مستقیم به کارخانه جلوگیری کرده است.

ظاهرا ممنوعیت ورود این کارگران به کارخانه که همگی در بخش تعمیرات و نگهداری مشغول به کارند خودداری‌شان از امضای قرارداد کار جدید بوده است.

یکی از کارگران که نخواست نامش فاش شود در این باره گفت کارگران قرارداد مستقیم پتروشیمی تبریز بیش از این حاضر نیستند با قراردادهای موقت یکساله به کار ادامه دهند و با دریافت دستمزدی معادل یک چهارم دستمزد کارکنان رسمی، احساس تبعیض کنند.

کارگران ناراضی با استناد به تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار معتقدند چون ماهیت کارشان دائمی است کارفرما ملزم است با آن‌ها قرارداد دائمی منعقد.

تبصره یک ماده ۷ قانون کار می‌گوید حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه "غیر مستمر" دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و تبصره ۲ همین ماده صراحت دارد در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

بر اساس گزارش‌ها، کارگران در چهار روز ابتدای سال مقابل درب ورودی کارخانه تحصن کرده بودند و امروز با آغاز به کار ادارات دولتی بعد از تحصن مقابل درب ورودی کارخانه به اداره کار مراجعه کرده‌اند.

کارگران مدعی اند ماموران حراست ورود آنان به کارخانه را به امضای قرارداد کار مشروط کرده‌اند.

کارگران گفته‌اند در هفته‌های گذشته نسبت به امتناع کارفرما از انعقاد قرارداد دائم به اداره کار و دادگستری شکایت کرده‌اند و منتظر صدور رای نهایی توسط مراجع قضایی هستند.

گفتنی است این کارگران سال گذشته نیز در اعتراض به آنچه تبعیض بین دستمزدها در کاخانه پتروشیمی تبریز می خواندند تحصن کرده بودند.

پیام سندیکا شماره هفت به زبان انگلیسی ( مسنجر) منتشر شد!

در آن می خوانیم :

سر پیام از شماره پیام سندیکای 35- صفحه 1

شادباش سندیکا به مناسبت 8 مارس، روز جهانی زن صفحه 2

فراخوان کارگران و نیروی کار در ایران در اعتراض به مقررات زدائی از قانون کار- صفحه 3

دادنامه اي براي حمايت از حقوق كارگران به طور عام و كارگران پروژه اي به طور خاص- صفحه 3 و 4

کارگران و سندیکا (رضا کارشناسان)- صفحه 5

سوانح کاری در صنعت ساختمان (حسین امیدی)- صفحه 5 و 6

اطلاعیه سندیکا در مورد سایت جدید- صفحه 6

درخواست 50میلیون تومانی یک شرکت هواپیمایی برای انتقال یونس عساکره به تهران!

برای انتقال یونس عساکره از اهواز به تهران یک شرکت هواپیمایی مبلغ ۵۰ میلیون تومان از خانواده وی درخواست کرده بود که خانواده وی نتوانستند این هزینه را پرداخت کنند و وی را با آمبولانس به تهران منتقل کرده بودند.

به گزارش4فروردین اقتصادنیوز، یونس عساکره، جوان خرمشهری 23 اسفند ماه سال گذشته در اعتراض به ممانعت شهرداری در ادامه کارش، مقابل ساختمان شهرداری این شهر خرمشهر خودسوزی کرده بود.

این جوان ۳۲ ساله که دو فرزند نیز داشت، پس از خودسوزی به دلیل شدت جراحات از اهواز به بیمارستان مطهری تهران منتقل شده بود و در نهایت دوم فروردین ماه جان خود را از دست داد. مرگ او را برادرش هم تایید کرده است.

همچنین آن طور که برخی رسانه‌ها گزارش داده‌اند برای انتقال وی از اهواز به تهران یک شرکت هواپیمایی مبلغ ۵۰ میلیون تومان از خانواده وی درخواست کرده بود که خانواده وی نتوانستند این هزینه را پرداخت کنند و وی را با آمبولانس به تهران منتقل کرده بودند.

زخمی وکشته شدن23کارگر فصلی گوجه چین بدنبال تصادف مینی بوس سرویس رفت وآمد!

بدنبال تصادف یک دستگاه مینی بوس حامل کارگران فصلی گوجه چین23کارگرزخمی وکشته شدند. حال 3کارگرزخمی وخیم است.

به گزارش 5فروردین لنگه نیوز، واژگونی یک دستگاه مینی بوس حامل کارگران فصلی در محور بندرلنگه به پارسیان حادثه آفرید.یک دستگاه مینی بوس حامل کارگران فصلی گوجه چین با ۳۷ سرنشین در محور بندرلنگه به پارسیان از جاده منحرف و پس از برخورد با گاردریل کنار جاده به درون دره سقوط کرد.این حادثه یک کشته و ۲۲ زخمی بهمراه داشت و حال ۳ نفر از مصدومین وخیم گزارش شده است.

پارسیان با حدود ۷۰۰ مزرعه گوجه یکی از قطبهای تولید این محصول در کشور می باشد که همه ساله تعداد زیادی از کشاورزان و کارگران به صورت فصلی به این شهرستان مهاجرت می کنند.

پنجم فروردین ماه1394

akhbarkargari2468@gmail.com

 

اخباروگزارشات کارگری6و7فروردین 1394

 

- پیام سال نو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

- سرپیام پیام سندیکای شماره 36 اسفند ماه 1393

- زیروبم زندگی در خانه ۳۵متری یک خانواده کارگری در خیابان قصرالدشت

حقوقم به برج نرسیده تمام می‌شود

- کاهش32.1 و 30 درصدی ارزش ریال در سال های 2013 و 2014

- ریزش چاه موجب مرگ یک کارگر شد

- تعداد جان باختگان حادثه تصادف سرویس حامل کارگران فصلی درپارسیان به 2نفررسید!

پیام سال نو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

کارگران، فعالان و تشکل های کارگری!

در حالی به استقبال بهار میرویم که بیکاری، تورم و پرداخت نشدن بسیاری از دستمزدهای ناچیز که به گفته مسئولان دستمزدهای زیر خط فقر هستند گریبان اکثریت کارگران ایران را گرفته است. باز هم چون سال های گذشته وعده هایی از سوی مسئولان به عموم مردم و کارگران و زحمتکشان داده میشود "که در سال جدید خبری از گرانی نیست و تورم مهار خواهد شد". این در حالی است که ما شاهدیم در پایان سال 93 بخش های زیادی از کارگران حتی مبالغ ناچیز عیدی خود را دریافت نکرده اند و همچنان دستمزدهای معوقه از یک ماه تا دو ماه و سه ماه و بیشتر از سوی کارفرمایان پرداخته نشده است.

ما کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با تبریک سال نو امید آن را داریم که همگی در سال جدید، شاهد کسب مطالبات بیشتری توسط کارگران در ایران و جهان باشیم. ما بدینوسیله از تمام کارگران و فعالان کارگری و تشکل های جنبش کارگری میخواهیم در سال جدید بیش از پیش برای رفع مشکلات و ناعدالتی های موجود و تنها وتنها با اتکا به نیروی کارگری خود و با اتحاد و همبستگی در راه ایجاد و یا تقویت تشکل های مستقل خودمان بکوشیم تا بتوانیم به یک زندگی همراه با آسایش و رفاه برای عموم مردم جامعه دست بیابیم.

به امید همبستگی و پایداری هرچه بیبشتر و به امید تلاش بیشتر برای آزادی کارگران و فعالان کارگری زندانی

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

دوم فروردین سال نود و چهار خورشیدی

سرپیام پیام سندیکای شماره 36 اسفند ماه 1393

باز هفت سین سرور

ماهی و تنگ بلور

سکه و سبزه و آب

نرگس و عطر گلاب

باز هم شادی عید

آرزوهای سپید

باز لیلای بهار

باز مجنونی بید

باز گل مست غرور

باز باران بهار

باز اسفند و گلاب

باز شیدایی ناب

خنده و شوق و امید

باز نوروزسعید

فرا رسیدن هنگام شادمانی های عید باستانی ایرانی و سنت دیرین نوروز بر یکایک هم میهنان ، زحمتکشان ، هم زبانان و خوبانی که چشمانتان را به خواندن و دیدن این نوشتار رنجه فرمودید شاد باش عرض می کنیم. در سال پیش رو آرزومندیم رویای اتحاد زحمتکشان برای دستیابی به جامعه ای انسانی جامه عمل پوشد تا هیچ مرد و زن زحمت کش کارگر، پرستار وآموزگار در هیچ گوشه ای از دنیا پنجه در پنجه فقر نیافکندکودکی در گوشه خیابان نمیرد ، کارگری در سفر کاری جان نبازد ، معلمی به دست شاگردانش کشته نشود، دکل بانی بالای دکل نسوزد و

دوستان کارگر ! دستمزد هایی که امسال برایمان در نظر گرفته شد به اندازه پول تو جیبی یک روزه آقایان وآقازاده ها هم نیست. چگونه فکر می کنند که ما می توانیم با این دستمزد اندک زندگی کنیم؟ فقط از مغزهایی این فکرها ترواش می کند که انسان را نه انسان بلکه ابزاری برای تولید می بینند.

ثروتی که از ما در پرونده های گوناگون پیدا و پنهان به یغما برده می شود به راستی اگربه نسبتی مساوی بین فرد فرد کارگران تقسیم میشد چه میزان در کاهش فقر،تبعیض، فحشا ،جرایم و ایجاد امنیت می توانست مفید باشد؟ و چه اندازه عاقلانه می نمود اگر به جای آنکه چندین برابر مزد کارگران برای سرکوبی به چماق داران و زندانبانان پرداخت شود، به موقع و به اندازه ، به خود کارگر بپردازند.

ارزنده تر آن که نوابغ اقتصادی ایران به بیان ساده و با راست گویی برآوردی حقیقی از حجم پول درگردش واعتبار واقعی صندوق دولت داشته باشند و رقم درست خط فقر راستین را به عرضتان برسانند تا بدانیم تورم و خط فقر با چه نسبتی رشد می کنند. درسال 93 حوادث شغلی ، اخراج و زندان و عقب افتادن حقوق کارگران نسبت به سال گذشته رشدی سرسام آور داشت. اجرای فرامین صندوق بین المللی پول و سرمایه داری جهانی ،جز این نخواهد بود.

امسال می خواهیم نه تنها با شما کارگران ، بلکه با آقای حسن روحانی از جانب شما گفتگویی داشته باشیم.

آقای روحانی ، برای ما کارگران امکان نداشت برایتان یک به یک پیام بفرستیم و می دانیم برای بسیاری ازمعلمان، پرستاران و رانندگان و معدنچیان هم این ممکن نمی شد، پس ازاین راه به شما می گوییم:

تا ما دیده ایم ، پست ریاست جمهوری همانند صندلی اتوبوس است که پس از چندی در ایستگاهی باید آن را ترک کرد.هر رییس جمهوری که بیاید چندی بر این صندلی و آن ساختمان راهبری می کند و می رود و همه رفتگان ریاست جمهوری بی هیچ استثنا به عدم مدیریت صحیح و حیف و میل و. متهم شده اند. شوربختانه عملکرد روسای جمهور در کشورمان تاکنون چنین بوده است.

آقای روحانی شما به خوبی می دانید ریاست جمهوری و ریاست دولت می تواند دروازه حکومت بر قلبها باشد آنجا که هر ایرانی با دل و زبان به خدمات شما گواهی دهد چه باک از تهمت؟ مقامی چند روزه شما را خوش تر می آید یا حکومتی چون ، امیرکبیر، ماندلا و گاندی بر قلبهای یک ملت؟ مطمئن باشید افکار عمومی یعنی مردم ، کارگران، معلمان و پرستاران در کنار رانندگان ، کارمندان و معدنچیان به مدد رسانه های جمعی شاهد و ناظر کارکردهای شما هستند و می فهمند.می پرسیم که پرسش جرم نیست

آیا خورد و خوراک و پوشش خانواده شما و آقای وزیرکار با خانواده یک کارگر و یا روستایی و یا خانواده ای در محله شوش تهران زندگی می کند یکسان است ؟ آیا نباید خانواده هایمان از مزایایی که شما استفاده می کنید ، استفاده کنند؟ و فرزندان ما، مدارسی همچون مدارس فرزندان شما داشته باشند؟ آموزه های دینی سالهاست به ما آموخته اند که چگونه مدیران جامعه کیسه نان به دوش در دل تاریکی به مدد فقرا می رفتند و در سطحی همانند فقیرترین مردم کشور خود روزگار می گذراندند. شما چطور؟ آیا ین آموزه های دینی را شنیده اید و عمل می کنید؟ برای ما روشن کنید که چرا یک کارگر ایران خودرو و یا راننده اتوبوس باید با دستمزدی این چنین روزگار بگذراند ولی مدیران این شرکت ها با ثروت تولید شده همین کارگر در نوروز در دبی و ترکیه و اروپا خوش بگذرانند؟ آیا این ، آن عدلی است که در قانون اساسی نوشته شده است؟ آقای روحانی ما نمی دانیم نوروز را شما و آقای ربیعی در کجا خواهید گذارانید اما پس از نوروز آماری بگیرید از مقصد سفر نوروزی وزیران، استانداران ، وکلای مجلس ، مدیران کل ، که نوروز کجا بودند و چه هزینه ای برای روزهای نوروز کرده اند؟ و این هزینه ها چند برابر دستمزد ماهانه یک کارگر است.

در روزهای نوروز به این فکر کنید که چه تعداد کارگر با سیاست های شما بیکار شده اند، چه تعداد ماه هاست حقوق عقب افتاده اشان را نگرفته اند و چگونه شرمنده خانواده هایشان سر سفره هفت سین می نشینند ؟ آیا عدالت این است؟ فکر کنید چرا فاصله طبقاتی پس از 36 سال این چنین زیاد شده است؟ آیا ما به وظایف مان عمل ننمودیم و از امنیت ملی مان دفاع نکردیم؟ فرزندانمان را به جنگ نفرستادیم؟ یا شما در این 36 سال به عوض تقسیم قدرت و ثروت با مردم عمل نکردید که چنین فاصله طبقاتی زیاد شد؟ می دانیم در سال آینده بازهم گرانی و بیکاری بر خانواده های ما از طریق سیاست های شما افزایش خواهد یافت و فعالان سندیکایی و اجتماعی را تحت فشار خواهید گذاشت. اما آنچه وظیفه انسانی ماست دفاع از حقوق کارگریمان است که همانا امنیت ملی ماست.

ما بازهم اعتصاب، تجمع خواهیم کرد و بازهم مامورین امنیتی شما چه در محل کار و چه در خانه به سراغمان خواهند آمد. باکی نیست.

بنگرید که امروز قضاوت مردمی بین عملکرد میرزا آقاخان نوری و امیر کبیر- دکتر محمد مصدق و شاه چگونه فرق می گذارد . تاریخ خواهد نوشت که هرکدام از ما چگونه به وظایف خود عمل کردیم و بی تردید نوادگان شما در پیش نوادگان مردم ایران سربلند نخواهند بود.

تحریریه پیام سندیکا

زیروبم زندگی در خانه ۳۵متری یک خانواده کارگری در خیابان قصرالدشت

حقوقم به برج نرسیده تمام می‌شود

می‌گوید که با خانواده ۴نفره‌ام، کمِ‌کمِ باید در ماه ۳میلیون و نیم (تومان) درآمد داشته باشم، شاید بتوانم مثل بقیه زندگی کنم. من صورتم را با سیلی سرخ می‌کنم از جاهای دیگر زندگی‌ام کم می‌کنم و از هزینه‌های ضروری می‌زنم تا بتوانم شرایط قابل تحملی در خانه‌ام به‌وجود آورم. حدود یک‌میلیون و هفتصد و هشتصد هزار تومان کمبود دارم. من از لباسم دارم می‌زنم، از دارویی بچه‌هایم که تجویز پزشک است و توان خریدش را ندارم، می‌زنم، از گوشت و شیر و میوه حتی می‌زنم... من هیچ رفاهی ندارم، حتی یک مسافرت نمی‌توانم با همسر و بچه‌هایم بروم! سینما رفتن که رفاه نیست! گاهی آن را هم نمی‌توانیم برویم. من ۲سال یک‌بار هم مسافرت نمی‌روم

همیشه دوست داشتم

ساعت‌ها در ارتفاعی بالا‌تر از شهر بایستم

و در انبوه ساختمان‌ها

دنبال خانه کسی بگردم

که دوستش دارم...

برای همین کارگر شدم! *

می‌گذرم از تراکم دستفروش‌ها و هیاهوی انباشته در پیاده‌روهای شهر. در میانه اسفند ۱۳۹۳ به دیدن سعید مختاری‌اصل، کارگر شهرداری می‌روم. کسی که پیش از به‌دنیا آمدن هم کارگر بود* پدرش کارگر خیاطی بود، خودش هم از کودکی در کارگاه پدر کار می‌کرد! کارگری که در خانه محقر ۳۵متری اجاره‌ای در خیابان قصرالدشت، منتظر است تا درباره زندگی کارگری، دستمزد، مخارج و البته آرزو‌هایش برای خانواده با او به گفت‌و‌گو بنشینم.

برخلاف بیشتر کارگران، او از قانون کار سر درمی‌آورد و حقوق خود را می‌شناسد. کتابچه قانون کار روی میز کوچکش این را می‌گوید اما این آگاهی در زندگی‌اش نمود ندارد. خانه تنگ و کوچکش برای ۴نفر جای کمی است. اتاق پذیرایی و آشپزخانه اپن نقلی البته با مبلمان سبکی، تنگتر هم شده است. اتاقی مربع‌شکل پر از کتاب‌ها و لباس‌های روی هم ریخته، با ۲ صندلی کوچک جایی برای گفت‌وگو است. صندلی کودک را خودش می‌نشیند، صندلی بزرگ‌تر را من! همسر و دختربچه آقای مختاری در خانه‌اند، پسرش اما دیر‌تر به خانه می‌آید از کتابخانه برمی‌گردد، پشت کنکور است.

او رویاهای برآورده نشده کم ندارد. آرزو می‌کند، روزی بتواند بچه‌هایش را در مدرسه‌ای ثبت‌نام کند که بتوانند خوب تحصیل کنند و مثل او کارگر نشوند! می‌گوید: جلوی پسرم شرمنده شدم که نتوانستم در کلاس‌های کنکور ثبت ‌نامش کنم. دلم می‌خواست خانه‌ای داشتم که ۴نفر اعضای خانواده با کمبود اتاق مواجه نباشند و شب آرام بخوابند. او می‌گوید: همسرم هیچ ‌وقت نتوانسته لباس‌های موردعلاقه‌اش را بپوشد، البته او همیشه مراعات حال من را می‌کند اما من نمی‌توانم برایش کاری بکنم.

او دستش به شاخه هیچ آرزویی نرسیده است ولی می‌گوید: زندگی خیلی از کارگران از من بد‌تر است اما من کاری که می‌خواهم بکنم این است که فرزندانم مثل من نشوند اما با درآمدی که دارم نمی‌توانم کاری بکنم.

سعید برخلاف پدرش که هر روز وقتی به خانه می‌آمد، دست‌هایش پر بود از پاکت‌های میوه و غذا، خیلی روز‌ها با دست‌خالی به خانه برمی‌گردد. او می‌گوید: پدرم، در خانه را با پا باز می‌کرد. اشاره‌اش به مثلی ایرانی است که توصیفی اینچنینی از مرد دارد که وقتی وارد خانه می‌شود، دست‌هایش پر است و مجبور است با پا در خانه را باز کند! سعید می‌گوید: دیگر دوران پدرهای ما گذشته است. حالا دیگر آن‌ها رویایی شده‌اند و من و خیلی از کارگران دیگر اینطور نیستیم و در خانه را با پا باز نمی‌کنیم چون دست‌هایمان خالی است! حقوق من بخور و نمیر است. من و خیلی از کارگران دیگر فقط می‌توانیم زندگی کنیم و آن رفاه حداقلی که کارمندان ما در شهرداری یا جاهای دیگر از آن برخوردار هستند را نداریم.

در لابه‌لای حرف‌های سعید، این نکته مثل جرقه‌ای می‌درخشد. اینکه وقتی توقع افزایش حقوق به‌وجود می‌آید، شرایط اجتماعی و اقتصادی موجود و مفاهیمی مثل تورم، افزایش هزینه‌های زندگی، گرانی و... شکل زمخت بدریخت ‌تری پیدا می‌کنند. به واژه حداقلی فکر می‌کنم و اینکه حداقلی چقدر واژه‌ای کارگری است. من در فکرم و سعید به کتاب‌های ریخته در کارتون گوشه اتاق خیره می‌شود. با انگشت اشاره‌اش نشان می‌دهد و می‌گوید: فرزندانم بزرگ شده‌اند. روزبه‌روز که قد می‌کشند، هزینه‌های زندگی‌ام افزایش پیدا می‌کند. الان دو فرزند دارم که یکی از آن‌ها در آستانه کنکور است و دیگری هم درس می‌خواند. هزینه‌های اداره این‌ها از توان جیب من خارج است. دولت همین چند روز پیش اعلام کرد که قصد دارد برق را گران کند. آیا این گرانی در حداقل حقوق من محاسبه شده است؟ ماجرای جالبی است، سالی یک ‌بار دستمزد من کارگر افزایش پیدا می‌کند،‌‌ همان سال چندین‌بار تورم بالا می‌رو