جمهوری اسلامی

 

جمهوری اسلامی زنبوریست بی عسل

عسل که نمی دهد هیچ؛

نیش هم می زند

جمهوری اسلامی

مجموعه موشهایی است که سکه های طلای سیاه را

در سوراخ هایشان در بانکهای خارجی پنهان می کنند

و نه گوسفندانی که پشم و شیر می دهند

جمهوری اسلامی عقربیست که نیش می زند

چون اقتضای طبیعتش این است

و تا این عقرب هست؛ جنایت هم هست

جمهوری اسلامی نه تضمین کنندهء آخرت است

و نه تامین کننده دنیا

و ملت ایران از این نظام

خسرت الدنیا و الاخرة است

جمهوری اسلامی

نه جمهوری است

و نه اعتقادی به خدا دارد

بلکه به در دست داشتن قدرت و ثروت

آنهم به هر قیمتی

برای همیشه

شاهین میر محمد حسینی

https://electronicterror.wordpress.com/