شورای نمایندگان نیروهای چپ وکمونیست برگزار می کند

 

نشست پالتاکی ، بحث و تبادل نظر :

ارزیابی و بازبینی اول ماه مه ۱۳۹۴

سخنرانان نشست پالتاکی    

 

رفیق امیرجواهری لنگرودی

رفیق سعید سهرابی  

 رفیق هلمت احمدیان

ازهمه فعالان سازمان ها،احزاب و نیروهای چپ و کمونیست دعوت می شود در این نشست پالتاکی شرکت کنند . بعد از سخنرانیها، فرصت کافی برای مداخله و مشارکت تمامی شرکت کنندگان به تساوی وجود خواهد داشت.

 

زمان : یکشنبه دهم(۱۰) مه  ۲۰۱۵ 

ساعت : ۲۰بوقت اروپای مرکزی

مکان : اتاق پالتاک، کاتگوری Asia and pacific‏ سپس روی ‏Iran کليک کنيد. بعد روی نام Shooraye Namayandegan کليک ‏کنيد .

اتاق پالتاکی شورای نمايندگان احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونيست