رحیم کریمیان

17.05.015

پاسخ فدائی به یاوه سرائی های دشمنان خلق

 

جنبش نوین کمونیتستی (فدائی) تنها جنبش کمونیستی ایران است  که با پاسخگوئی به صرورت تاریخی  برای همیشه با گذشته ، گذشته ایکه مانع حضور خلاق کمونیتسها حتی " روزبه "ها در جنبش ضد امپریالیستی میهن ما بود ، خاتمه داده است .  یکی از دستآورد های مهم این جنبش  این است که برای همیشه  "مردگان را به مرده پرستان سپرده است". .این جنبش متعاق به خلق و تمام آرادگان راه پرولتاریا می باشد.از  این رو است که  کوشش "مرده پرستان " در دفن آرمان این زندگان تاریخ ، تا کنون راه بجائی نبرده است. . راهروان آن زندگان تاریخ ، راهگشایان جنبش انقلابی توده ها هستند. راهی که فدائی برای رهائی خاق گشوده است ، هنوز پایدار است زیرا که دشمن همان دشمن است اما درنده خوتر و پر"توان" تر از گذشته . یکی دیگر ار خصیصه های فدائی این است که  هر گز به یاوه سرائی ها، مستقیما پاسخ نمی دهد . اعدام 13 تن از رفقای جنگل و دستگیری وسیع فعالان سیاسی ، در سال 1349 ، بهترین شرایطی را برای یاوه سرای و  دشمنی با این جریان انقلابی بوجود آورده بود . آنها شکست و مرگ این جنبش را به خود و هوادرانشان نوید می دادند. توده ها خاموش و بی طرف بنظر می رسیدند . پاسخ خاموش توده ها به یاوه سرایان و عربده کشی شاه در بی اعتنائی از دعوت شاه برای دستگیری آن 9 چریک فدائی ، داده شد. جنبش فدائی از این خاموشی و بی طرفی مردم ، پاسخ شان را دریافت کرده بود. شاه و اصلاحات ارضی اش از مشروعیت قانونی بی بهره است. توده ها را بشناسیم و سعی کنیم زبان شان را بفهمیم.  فهم زبان توده ها با شرکت فعال در زندگی روزمره شان  امکان پذیر می باشد. و نه تنها در پشت میز کار و یا کنفرانسها و سخنرانی ها. شاد باشید