رحیم کریمیان

09.06.015

 

 

"هیچ کس نباید فکر کند که ما از سروصدای شمشیر جنگ افروزان مرعوب گشته ایم . نه ما بلکه امپریالیستها و مهاجمین باید از جنگ بترسند؛ آیا هنوز هم می توان به این شک کرد ، که در صورت برپائی جنگ جهانی سوم توسط امپریالیستها ، نه فقط بعضی از کشورهای سرمایه داری بلکه مجموعه سرمایه داری جهانی بخاک سپرده خواهند شد" ژوزف استالین

 

سخن کوتاه:

جنگ را متوقف کنید ! گفتگو و تصمیمات نباید محرمانه باشد.

جهان به دو قسمت تبدیل شده است . فقر و بی چیزی گسترده محرومان در مقابل مشتی میلیاردرها.

این  شعار ها  از دیروز ، درآلمان ؛ در  مقابل هتلی که  نشست سران 7 کشور صنعتی است ؛   به فریادی تبدیل گردیده است.

  این صدا، این اعتراض  که در این روزها ، از درون جامعه آلمان بگوش جهانیان می رسد ،  برای انقلابیون کمونیست بسیار آشناست.  نوامبرسال 1918 را در اذهان زنده می کند ، سالی که  کارگران  این کشور،اسلحه را بسوی سرمایه داران و یونکر های وطنی خود بر گردانیدند و جنگ اول حهانی رامتوقف ساختند آنها با این عمل خود به دعوت بلشویسم پاسخ دادند 

 " صلح بدون غرامت و الحاق سرزمین ها" . این دعوت "اکتبر" در کنار پیام دیگری که برای حلقهای سراسر جهان یعنی "حق تعیین سرنوشت برای  خلقها .."، پاتک دیگری بود که بلشوسم به سرمایه داری جهانی وارد ساخت. رهبری کارآمد و هشیار پرولتاریا ،برای اینکه مرز خود را با دکترین ویلسون رئیس جمهور وقت آمریکا مشخص کند ، با افزودن عبارت توضیحی و تکمیلی " حق تعیین سرنوشت حق بورژوازی نیست ، بلکه حق توده های خلاق ملت مشخص است " ماهیت  ملی گرائی بورژوائی را به چالش کشید.    

پلیس  صبح امروزتعداد معترضین را  هفت هزار نفر تخمین زده است . حضوراین جمعیت،در شهر گارمیش  کیرشه ی آلمان ، حضور  وجدان بیدار  توده ها در سراسر جهان  محسوب می شود .  این وجدان آگاه  به نمایندگی از سوی آن" ارتش فقر " جهانی  می خواهد بداند که چراو به چه دلیلی ،بحث و گفتگو در باره   سیاست های راهبردی جهانی باید در پشت درب های  بسته ، صورت گیرد. این رفتار که بی اعتمادی دولتمداران  به مردم را آشکار می سازد  چه معنائی می تواند داشته باشد ؟ جز اینکه این دارو دسته منتخب مردم اما نوکر دشمنان مردم یعنی سرملیه داران، هستند.! مردمی که سیاست محرمانه را محکوم می کنند ، نمی توان با برخی از یاوه سرائی ها فریب داد.  توسل به بهانه های عوام فریبانه همچون " اسرار دولتی را نمی شود افشاء کرد" ؛ بهانه هائی است بسیار سخیف . این اراجیف حتی امروز مردم عامی را هم نمی تواند بفریبد. لااقل امروز مردم عامی ما می دانند ، که انقلاب اکتبر در روسیه  توانست با افشاء  اسناد و قرار داد های استعماری تزاریسم و انگلیس ، اعتماد و اعتبار ارزنده ای در نزد کارگران و زحمکشان جهان ، برای خود دست و پا کند .بلشویسم توانست راهکارهائی را ارائه دهد که ضمن احترام و اعتماد به توده های مردم ، راه نفوذ مؤثر نوکران بیگانگان و  دشمنان شان ،در هر لباس و موقعیت اجتماعی  سیاسی را سد سازد بهترین نمونه ، دستاورد های ارزنده در جریان جنگ ضد فاشیستی سال های چهل قرن گذشه می باشد باوجود طیف وسیعی از پایگاه های دشمن در جامعه و حتی در سطح بالاترین ارگان های دولتی و حزبی ، باز پیروزی درخشان کارگران و دهقانان را رقم زد 

اما با تمام این وجود ، این نشست قصد آن را ندارد که سیاست های راهبردی را از مردم مخفی   نگهدارد . دلیل :خطوط کلی  این سیاست  ها در روز 27.05.015 در سخنرانی ملکه انگلستان در  پارلمان آن کشور ،روشن شده است .  ملکه در این سخنرانی ، نه تنها پارلمان این کشور؛بلکه از طریق این جایگاه به کشور های زیر فرمان قانونی اش یعنی کانادا ، استرالیا ، هند و پاکستان و بنگالدش وبطور خلاصه تمام مستعمرات ریز و درشت سابق سواخل اقیانوس هند را نیز خطاب قرار داده  می دانیم با وجود اینکه هنگ کنگ در خاور دور رسما به چین

  چین واگذار شده  اما واقعیت امر نشان میدهد که انگلیس از طریق همین هنگ کنک در امور سیاسی اقتصادی کشور های اقمار چین  اگر نگوئیم حکومت می کند ، باید بگوئیم اعمال نفوذ می نماید

این شکل از نفوذ و یا سلطه جمعی غار تگران در یک منطقه و یا یک کشور برای ماایرانیان شناخته شده است چرا که کشور ما از دیرباز چراگاه دول امپریالیستی بوده است و مشترکا در غارت و تخریب ساختار سیاسی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی لحظه ای از خود غفلت نشان نمی دهند  هرگاه که جنگ درونی این غارتگران تعادل سیاسی جامعه را به خطر اندازد و یا حتی خطر جنبش توده ای احساس گردد آنگاه یک مزدور از درون لومپن های لایه پائین جامعه با تاج و یا عمامه به مسند قدرت کشیده می شود تا عیدی امین وار ، به بهانه جنگ با دشمن توهومی جنبش توده ای را سرکوب  کند تا سلطه غارتگران در دوران بحران از خطر  محفوظ بماند اگر این وصعیت یعنی منافع جمعی در یک کشور امری عمومی نبود اما امروز چنین است  و مسئله اکراین چنین است و سردرگمی برای مسئله اکراین بوضوح در محافل سیاسی حنی در فرمان ملکه انگلیس دیده می شود.

در یکی از فر مانهای ملکه انگلیس ، فرمانی است که بموجب آن دولت تحت فرمان او موظف است به پوتین برای حل مسائل اکراین فشار بیآورد این فرمان در شرایط کنونی جامعه جهانی بیشتر به جوک شباهت د ارد تا یک فرمان پادشاه  آنهم پادشاهی در قرن بیست و یکم بیشتر به امپراطوری شباهت دارد بدین خاطر است که می گویم جاسه سران هفت کشور صنعتی چیزی برای مخفی کردن ندارد جز احتمالا خنده تمسخر آمیز به این فرمان دون کیشوتی اعلیحضرت اگر حل مسائل ومعضلات سیاسی اجتماعی به این سادگی می بود آنوقت پوتین آن سخن جان

  گذاز را در پیشگاه اسقف کلیسای کاتولیک بیان نمی کرد.

در گزارشی در فضای مجازی آمده است که پوتین در روز 

در نقش رئیس جمهور روسیه در دیدار  با اسقف اعظم کیریل ،کلیسای ارتدکس 18.07.014

روسیه و نمایندگان کلیساهای محلی ارتدکس در صومعه سرگیف پوساد گفت ما بر این باوریم که صلح در سرزمین اکراین باید با ارتباط بین طرف های رویاروی متخاصم هر چه زود تر برقرار شود   او افزود   روسیه با نگرانی بزرگ وغم و اندوه،حوادث در شرق اکراین را پیگیری می کند

آنهائیکه از تاریخ روسیه و نه فقط تاریخ اتحاد جماهیر شوروی ، اطلاع دارند ، غم و اندوه پوتین را می فهمند و مطمئن هستم که قرارداد های تجاری اخیررا که بین روسیه و ترکیه ومصر در آسیا افریقا و بین برزیل و  ونزوئلا در قاره آمریکا را بعنوان یک فاکت از درک سیاست های کلان راهبردی نئولیبرالیسم دنبال می کنند  بخوبی از موضوع سر در می آورند و هرگز فریب شعار ها و یا خط نشان کشیدن های سیاست مدارانی امثال  مرکل اولان و حتی اوباما سران رسمی کشورهای غرب را نمی خورند تا چه رسد به جنجال های رهبران نوع شرقی اسلامی آن یعنی امثال خامنه ای و رجب اردغان که قابلیت و استعداد شان در حد عوام فریبی حوزوی محدود است  آنها طراحان با تجربه هستند که با برنامه های حساب شده به جنایت های بزرگی را مرتکب می گردند  همین دارو دسته  هستند که بعد از پایان جنگ ویتنام توانستند با سوار شدن بر جنبش  معروف به شصت و هشت ی در اروپا و آمریکا  نه تنها سرمایه داری را از آن بحران بزرگ بیرون کشند بلکه زمینه به   زیر کشیدن کاخ برژنفها را که د ر آن زمان بسیار با شکوه و هم به نظر می رسید در هم کوبیدند چرا چنین است ؟ آیا باید به یاوه سرائی های لیبرالی گوش فرا داد که مدعی ازلی ابدی شدن نظام سرمایه داری هستند جهان بینی علمی این را بما نمی گوید   سرمایه داری همه چیز را به کالا تبدیل می سازد از جمله استعداد ها و توانائی ها را    انسان با توانائی های خود حزو ماشین و در خدمت ماشین تولیدی قرار می گیرند و همانند ماشین در یک پرسه ی تولیدی جای خود را به نسل دیگر و پیجیده تر می دهد  ماشین سرکوب در تمام زمینه های سیاسی  هنری و فرهنگی همانند تولید کالا ها ، از این قاعده مثتسنی نیست   بر این اساس است که امروز مشاهده می کنیم که تاریخ مصرف لیبرال ها وفاشیست های سنتی  تمام شده  است    از زمانی که نئولیبرالیسم با شعار صرف جوئی  ماشین دولتی بمیدان آمده است ، ورشکستکی این جریان سیاسی  علنا از رسانه هائی چون یورو نیوز هم  بیان می گردد    اما فاشیست سنتی همانطوریکه  در انتخابات فرانسه شاهد هستیم  باید جای خود را به فاشیست جدیدی بدهد که از بسیار ی از موارد  با فاشیست مذهبی هماندند خلاصه

 نئولیبرالیسم نه  می تواند با با ملی گرائی بورژوائی کنار بیاد و نه با فاشیسم قدیمی که پایه اش بر نژاد پرستی و ملی گرائی ویژه ی این مکتب،می باشد

 بورژوای به بن بست بس خطرناکی مواجه است یکی از این خطرات ، مسئله اکراین است   اواز یکطرف باید از پوتین متشکر باشد که با رجوع به کلیسای ارتدکسی و پیوند آن با ناسیونالیسم بسیار خشن روسی ، در مقابل خطر بلشویسم  ایستاده است و از طرف دیگر تاریخ انقلاب بلشویکی نشان داده است که بلشویسم می تواند با دور زدن به ناسیونالیسم روسی و یا هر نوع دیگر از آن ، به دست آورد ارزنده ی  حق تعیین سرنوشت برای خلقها  برسد و پس از ارتقاء آن به دکترین  

حق تعیین سرنوشت حق بورژوازی نیست ، بلکه حق توده های خلاق ملت مشخص است

رهبری جنبش پرولتری را بر جامعه تضمین کند

به این حقیقت غرب واقف است اما آنرا با زبانی دیگر بیان می کند  روس ستیزی 

شاد باشید