" سوال بي جواب "

 

چشمان چند منتظر ديگر

به پيچ و خم راه بي برگشت

خون خواهد گريست ؟

ابليسِ نارجيم

چند خداي ديگر را

به طناب سترگ ارتجاع

خواهد آويخت ؟

از تار عنكبوت

كدامين جيب

طناب دار مرا خواهند ريسيد ؟

از خشت چند خانه ويران

ديوارهاي زندان

به بلنداي آسمان و پهناي ايران من

خواهند ساخت ؟

خون چند كس ديگر

به پاي درختان بهشت ساخته ناكسان

خواهد ريخت ؟

چند كودك گرسنه ديگر

به اجبار،حوري و غلمان پاداش باور

ناباوران خواهد شد ؟

كدامين پيام آور راستين

به دستان كارگر بوسه خواهد زد ؟

در كدامين برهه تاريخ

زير پاي پينه بسته مادران

بهشت خواهد شد ؟

بهشتي كه حوا آزادانه سيب خواهد خورد

كدامين خدا

آدمي را از خاك لجن مال نخواهد آفريد؟

در ناكجاي اين تاريخ خصين

آسمان و زمين هر جايي بروي يكرنگ خواهد شد ؟

بالاو پايين كدامين شهر

يكي خواهد بود؟

كدامين مدينه فاضله

كودك كار و خيابان نخواهد داشت؟

كار آمدي كدامين عدالت

زن را برابر مرد قلمداد خواهد كرد ؟

24/3/94 اسماعيل فتاحي