هنوز فرصت هست تا از يک تراژدی يونانی ديگر جلوگيری کرد


نویسنده: استاتيس کوولاکيس/ مترجم: احسان پورخيری

درخواستي از تمام دوستان مردم يونان و همه‌ي آناني که تمام اين سالها در کنار آنان ايستادهاند:

 

دوستان و رفقاي عزيز،

بيترديد تا به حال فهميدهايد که بهراستي چيزي بسيار جدي در حال رخ دادن است. پس از موازنه‌ي قدرت بهجودآمده در طي چند ماه گذشته، و چالش هيئت سهگانه‌ي[1] وامدهنده عليه دولت يونان که انتخابات آن نمايان‌گر اميد زيادي بود براي تمام نيروهايي که عليه رياضت و نئوليبراليسم مي‌جنگند - اينک طرف يوناني در حال وا دادن و تسليم شدن است. آخرين مجموعه‌ي پيشنهادي ارسالشده از آتن حاکي از پذيرش اصول اساسي مطالبات وامدهندگان است. اين يکسره طرحي نو براي رياضت است، تصفيه‌اي 8 ميليارد يورويي، که قسمت عمده‌ي آن بر دوش کارمندان و کارگران و بازنشستگان خواهد بود. اين مجموعه‌ي تصميمات، که از هر نظر با آش درهم‌جوشي که بي‌هيچ انعطافي در طي پنج سال گذشته بر کشور حکومت کرده قابل مقايسه است، تنها به رکود، بيکاري و فقر بيش‌تر دامن ميزند. آن‌هم در کشوري که در پنج سال يک‌چهارم توليد ناخالص داخلي‌اش را از دست داده، جايي‌که بيکاري به بيش از  يک‌چهارم جمعيتِ فعال ضربه زده و جايي‌که يک‌سوم مردم زير خط فقر زندگي مي‌کنند.

 

دوستان و رفقاي عزيز،

ما بايد از خط سيري که اين دولت را به اين نقطه که خود را در آن مي‌يابيم رسانده که اميدي مردمي را نااميد کرد که به فراسوي مرزهاي اين کشور کوچک گسترش يافته بود يک ترازنامه‌ي سياسي تهيه کنيم. اما اين کارِ اين لحظه نيست. در زمان حاضر، بايد بسيج شد و فشار آورد:

(1) تا جايي‌که به دولت يونان مربوط مي‌شود، تا زماني‌که توافق امضا نشده است، مرتکب چنين اشتباه غيرقابل‌جبراني نمي‌شود. تسليم دولت سيريزا براي نيروهاي پيشرو در اروپا و سرتاسر جهان پيامدهاي نامعلومي دارد و ما بايد اين پيام رااملاً] دريافت و احساس کنيم.

(2) تا جايي‌که به گروه پارلماني سيريزا مربوط مي‌شود، نمايندگان آن به توافقي رأي نخواهند داد که از هر نظر با حق و اختياري که مردم يونان کم‌تر از شش ماه پيش بدان‌ها دادند، مغايرت داشته باشد.

 

دوستان و رفقاي عزيز،

مي‌خواهم به شما بگويم که هزاران نفر از مبارزان سيريزا در حال نبرد هستند و دست از مبارزه نمي‌کشند، در شرايطي بسيار دشوار، تا اينکه اميد مردم و پيکارهاي تمام اين سال‌ها بر باد نرود. بدانيد: نيروهاي برجسته‌ي اجتماعي توسط حمله‌ي تبليغاتي‌اي که در پي پنهان کردن واقعيت و فراهمسازي بستر براي تسليم و رسوايي است، گمراه نمي‌شوند. تمام اين نيروها به حمايت بين‌المللي نياز فوري دارند. هنوز فرصت هست تا از يک تراژدي يوناني ديگر جلوگيري کرد، که ممکن است تراژدياي باشد براي تمام نيروهايي که در اروپا و سرتاسر جهان مبارزه و مقاومت مي‌کنند. در کنار ما بمانيد! بياييد پيکار را ادامه دهيم! آنان موفق نخواهند شد!

 

23 ژوئن 2015 / لندن

 

 

پانويس:

 

[1]. مقصود نمايندگان کذايي صندوق بين‌المللي پول، بانک مرکزي اروپا و کميسيون اروپاست. (م.)

 

 

منبع:

http://www.versobooks.com/blogs/2056-appeal-from-stathis-kouvelakis-there-is-still-time-to-avoid-a-fresh-greek-tragedy

به نقل از سایت تز یازدهم