پول کمک مالی به یونان کجا رفت؟

 

پروین اشرفی

 

به گزارش گاردین فقط بخش کوچکی از ۲۴۰ میلیارد یورو (۱۷۰ میلیارد پوند استرلینگ) کل کمک های مالی به یونان که در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ دریافت شد، به خزانه دولت راه یافت تا فشار سقوط مالی ۲۰۰٨ را کم کرده و بودجه برنامه های اصلاحی را تأمین نماید.

بیشترین قسمت این کمک های مالی به یونان، حتی قبل از سقوط مالی، به بانک های یونان اختصاص داده شد.

برعکس اکثر کشورهای اروپا که بخش بزرگی از کسری بودجه آنها ناشی از حمایت از بازنشستگان و دادن کمکهای رفاهی است، به آتن فشار آورده شد که کسری بودجه خود را با کاهش حقوق بازنشستگان و کاهش حداقل دستمزد، شدیدا کاهش دهد.

طلبکاران تروئیکا برای اولین بار در سال ۲۰۱۰، پس از اینکه آتن دیگر بیشتر از این نمیتوانست از پس ٣۱۰ میلیارد یوروی وام گرفته از طیف وسیعی از بانک های اروپا برآید، قدم به پیش گذاشتند.

دو سال بعد، صندوق بین المللی پول (IMF) ، کمیسیون اروپا (European commission) و بانک مرکزی اروپا (ECB) دومین بسته نجات مالی را ارائه دادند که متمرکز بود بر لغو یک وام ۱۰۰ میلیارد یورویی از سوی وام دهندگان بخش خصوصی.

صاحبان اوراق قرضه خصوصی دیدند ارزش اوراق آنها ۵٣% کاهش یافته است. آنها با تبادل بدهی خود با اوراق بهادار با نرخ بهره پائین تر، ضرر بیشتری را متقبل شدند.

این تبادل، تقریبا ۱۰۰ میلیارد از بدهی را از بین برد، اما ٣۴ میلیارد یوروی آن صرف هزینه "شیرینی های" مختلف برای پذیرش این معامله شد. این ٣۴ میلیارد یورو به وام یونان افزوده شد. بودجه بازنشستگی یونان که از سوی عمدتا وام دهندگان خصوصی تأمین میشد، بطور وحشتناکی تحت تأثیر این ضررها قرار گرفت.

سپس ۴٨.۲ میلیارد یورو مورد استفاده وثیقه نجات بانک هایی شد که مجبور به زیان شده بودند تا توانایی آنها را برای حفظ خود و سپرده گذاران تضعیف نمایند.

و بالاخره ۱۴۰ میلیارد دلار هم صرف بازپرداخت بدهی های اولیه و بهره آن گردید.

کمتر از ۱۰% از بسته نجات مالی باقی ماند تا از سوی دولت برای اصلاح اقتصاد و حفاظت از اعضاء ضعیف تر جامعه مورد استفاده قرار گیرد.

بدهی دولت یونان هنوز تقریبا ٣۲۰ میلیارد یورو می باشد. ۷٨% از آن، بدهی به تروئیکاست. در واقع نجات مالی مختص بخش های مالی اروپا بود، درحالیکه بدهکاری، از بخش خصوصی به بخش دولتی منتقل شده است.