07.07.015

رحیم کریمیان

این نوشته در همان شب رای گیری

نوشته اما بدلانلی امروز

منتشر کردید

 

بدهی که امروز بر دوش مردم یونان و سایر کشورهای اروپائی ستگینی می کند  ، بدهی است که برای سازماندهی اتحادیه اروپا  با پارلمان ، قانون  و نیز پول واحد به مردم این کشورها و بخصوص طبقه کارگر تحمیل گردیده

 

امپریالیستها و رویزیونیستها  در سرتاسر جهان  دست در دست یکدیگر به انحنای مختلف به سرکوب سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی مشغولند ؛ ارکانهای سرکوب ناتو ،سیتو ، سنتو  در کنار بقایای ارگان سرکوب پیمان وروشو ، و سازمانهای سیاسی امنیتی ، سیا ، کا گ  ب ، اینتر جنت سرویس و موساد با تمام شاخه و برگ های فرعی آن در کشورهای مختلف ، در سراسر جهان مشغول ارتکاب جنایاتی هستند که امروز شاهد آن هستیم

 

 

جنبش توده ای مردم یونان ، یکی دیگر از تجربیات تاریخی توده ای است که می تواند درس های ارزنده ای برای جریانهای سیاسی بخصوص کمونیستها ی انقلابی به ارمغان آورد و اطمینان دارم که می تواند تأئید دیگری بر  حقانیت آموزه های جهان بینی علمی برای ما باشد؛  می دانیم که آقای سیپراس و حزب اش در چه شرایطی بر سرکار آمده است ، شعارهای این حزب چه بوده  و سازمان و احزاب سوسیالیست اروپا در پنج ماه گذشته در باره آینده سیاسی این حزب بعد از بدست گرفتن قدرت  ، چه ارزیابی داشتند؛آقای سیپراس دیشب پس از قطعی شدن پیروزی؛؛نه؛؛ همان واکنشی نسبت به حزب مخالف نشان داد که در پنج ماه پیش به حرب دمکراسی نوین ، یعنی همین  حزبی که در این پنج روز به رهبری آقای آنتوس ساماراس رهبری ؛؛ آری؛؛ را بعهده داشت؛ تفاوت فقط در این است که در آن زمان ،بعد از قطعی شدن پیروزی خود و حزبش ،خطاب بمردم گفت   در حقیقت در این انتخابات ، پیروز و بازنده ای وجود ندارد ، اگر قرار باشد کسی را پیروز بدانیم ، این مردم یونان هستند که امشب پیروز شده اند ؛؛نقل به معنی؛؛  اما دیشب پس از قطعی شدن نتیجه انتخابات، انتخاباتی که تا قبل از اعلان نتیجه نفس ها  در سینه حبس شده بود ، بجای تبریک به رقیب ، به تشکر از او قناعت کرداما، پیروزی ؛؛نه؛؛ را ،پیروزی دمکراسی غربی بر زورگوئی خواند ؛علاوه برآن در هر پیامی سعی و اصرار داشت که به مخاطبین خود بقبولاند که مبادا ، تصور شود ؛؛نه؛؛ یبیرون آمده از رفراندم ، نه به دمکراسی اروپائی و یا ترک گفتگو با مذاکره کنندگان تلقی شود؛تکرار عبارت نه بمعنی وقفه در مذاکرات نیست ، بلکه نه به سیاست ریاضتی و باج خواهی است  چنان به اعصاب هیئت مذاکره کنندگان اثر گذاشته بود  که مارتین شوتس رئیس پارلمان اروپا را واداشت که در این مورد واکنش نشان دهد؛  او گفت  آقای سیپراس به مردم وعده هائی می دهد  از جمله می گوید  از فردا مذاکرات شروع می شود ،  او از کجا این حرفها را می زند ؟ در هفته آینده کار خیلی سختی خواهیم داشت ، هزینه را نباید کودکان ، جوانان و بیماران بپردازند  و ادامه داد و گفت کار بجای خطرناکی رسیده است ، بدون اینکه مشخص سازد که این خطر از کجاست و چه طرفی را تهدید می کند؛  این تلاش و پافشاری مکرر آقای سیپراس در پای بند بودن به دمکراسی اروپائی و تأکید به بازگشت فوری به پشت میز مذاکرات ، توجه هر ناظر بی طرفی را بخود جلب می نمود، قبل از همه این احساس را بوجود می آورد ، توگوئی آقای سیپراس هم از بروز یک خطر  به وحشت افتاده است؛ این درحالی است  که اعضای کابینه اش بخصوص وزیر دفاع آقای یونوس کاماروس  در آن  پنج روز پیش و بعد از نتیجه قطعی انتخابات ، دست به افشاء گریهای وسیع و بی مهابائی زدند  از تحریکات و شایعه پراکنی ها برای ایجاد ترس و وحشت در جامعه از سوی عمال درونی جامعه ی اروپا ، ترویکا، حرف می زنند ؛ نقش مخرب بانک مرکزی اروپا را افشاء می نمودند  تا جائی که آقای وزیر دفاع از    از دخالت شخصی مارتین شوتس بهمراه ژیسکادردستن ،در امور داخلی و یار کشی ها ، خط دادن های سیاسی ، پرده بر می دارد، اما آقای سیپراس بخصوص بعد از پیروزی ، در مقایسه با کذشته ، کمتر در صحنه ها ظاهرمی شود ، سخنان اش برخلاف گذشته آشتی جویانه و تکراری است و سعی دارد  در مقابل حناح های تند روی ترویکا ، نرمش نشان بدهد و خبر گزاریها برای آرام کردن جو  سیاسی جامعه که پس از پائین آوردن برخی از تابلو ها و نشانها و آتش زدن و لگد مال کردن پرجم اروپا ، به غلیان  افتاده بود ، مرتب نقل قول های برلین و پاریس را تکرار می کنند ،  ما به رأی مردم احترام می گذرایم  ودر همین حین ، هر از چند گاه بدنبال عبارت ؛ ما به رأی مردم احترام می گذاریم ، پسوند  اما در چارچوب قانون اروپا ، را اضافه می کند ؛ در این زمان بود که معنی حرف آقای شوتس تا اندازه ای قابل فهم می شد ، خطر از دست دادن کنترل  جنش توده و عبور از مرز لیبرالی ،

بدهی که امروز بر دوش مردم یونان و سایر کشورهای اروپائی ستگینی می کند  ، بدهی است که برای سازماندهی اتحادیه اروپا  با پارلمان ، قانون  و نیز پول واحد به مردم این کشورها و بخصوص طبقه کارگر تحمیل گردیده است ؛ این اتحاد و همبستگی کشورها نه بر اساس حق تعیین سرنوشت  این ملتها که منافع طبقه کارگر و سایر زحمتکشان ؛ آنرا ایجاب کند ، بلکه بر اساس دیکتاتوری سرمایه مالی جهانی و در رآس آن آمریکا به اشکال مختلف به مردم جهان از جمله به اروپا تحمیل می گردد؛ امپریالیستها و رویزیونیستها  در سرتاسر جهان  دست در دست یکدیگر به انحنای مختلف به سرکوب سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی مشغولند ؛ ارکانهای سرکوب ناتو ،سیتو ، سنتو  در کنار بقایای ارگان سرکوب پیمان وروشو ، و سازمانهای سیاسی امنیتی ، سیا ، کا گ  ب ، اینتر جنت سرویس و موساد با تمام شاخه و برگ های فرعی آن در کشورهای مختلف ، در سراسر جهان مشغول ارتکاب جنایاتی هستند که امروز شاهد آن هستیم ، غارتگران و جنایت کاران جهان به سرکردگی آمریکا از همه امکانات سیاسی ، فرهنگی ، عقیدتی در ارتکاب این جنایت استفاده می کنند ؛ آنها نه تنها به شیوۀ دیرینه ، مذهب سازی  در این جنایت سود می جویند ، بلکه کماکان و در حد امکان از لیبرالیسم تیپا خورد ه  هم سود می جوید ؛ آنچه که این روز ها در یونان شاهد  هستیم ، عصیان برخی از لیبرالهائی  است که وسیله سرکوب جنبش توده ای در این کشور قرار گرفته بودند  ؛ اما در بین راه از ادامه کاری منصرف شدند  و کنار رفتند ، اینکه این قشر از لیبرالیها در یونان و یا در اروپا به جنبش پرولتری به پیوندند ، امری است مربوط به رشد این جنبش در  سراسر جهان بخصوص در قاره آمریکای لاتین