محبوبه پرچم کاشانی یکی از سمبل های درخشان مقاومت زنان کمونیست در زندانهای رژیم اسلامی ایران بود

 

یاد عزیز رفیق محبوبه پرچم کاشانی ، کمونیست ، قهرمان ژیمناستیک و داور بین المللی ، هماره گرامی خواهند ماند . او در اصفهان به دنیا آمد لیسانس تربیت بدنی گرفت و دبیر ورزش محبوب دبیرستانهای اصفهان بود . چند مدال بابت قهرمانی در ژیمناستیک دختران ایران گرفت مربی و داور ژیمناستیک هم بود و از سوی ایران به عنوان داور بین المللی در مسابقات جهانی ژیمناستیک حضور داشت . با تشکیل سازمان راه کارگر در سال ۵۸ به این سازمان پیوست و در بخش دانش آموزی و معلمی بسیار فعال و فداکار بود . بعد از سرکوبهای سال ۶۰ به همراه همسرش مخفی شد و به شیراز منتقل گردید . در سال ۶۱ در شیراز دستگیر و به زیر شدید ترین شکنجه ها کشیده شد . در اواسط پائیز ۶۲ در زندان عادل آباد شیراز به عنوان یک زندانی مقاوم و کمونیست جسور با حلقه دار اعدام شد و پیکرش در گلزار کمونیستها و کفار که رژیم لعنت آباد میخواند دفن شد . محبوبه در هنگام اعدام ۳۰ ساله بود و فرزندی دو سال و نیمه بنام مازیار داشت .

حال میتوانید درک کنید که چرا نمی توانیم فراموش کنیم و ببخشیم ؟