زیر آسمان کبود

 اکبر یگانه

زیر آسمان کبود
به یاد شاهرخ زمانی وآن گمنام ها دیگر در سراسر زندانهای ایران.
وقتی خورشید را
 در آسمان کبود
دران
تابستان سوزان
درغروبی
خونین
دیدم
تصویرتورا
شاهرخ
با ان لبخند
همیشگی
در تخیلم
ظاهر شد
با چهره ای
کبود
که در خون خود
غلطیده بودی
درسلولی
ازسلول های
رجائی شهر. 
اکبر یگانه 2015.08.16