می ائیم ما

اکبر یگانه

به یاد مجیدها وتمام انسان های که در سراسر جهان می میردند بدون دلیل
می ائیم ما
نه برای تسویه حساب هایمان
بلکه هم چون خورشید
تا پاک کنیم زمین را
از باکتری های
ضد بشری
.........
می ائیم ما
هم چون باران
تا بشوئیم سیاهی های
زمین را
........
می ائیم ما
هم چون طوفان
تا انقلابی را
برای همیشه
انجام دهیم
........
می ائیم ما
تا دیگر
برای نداشتن پول
بخیه از
صورت دخترک
باز نکنند
.......
می ائیم ما 
تا کودکان
هیچ وقت
بجای زندگی
در کوره پزخانه ها ومعادن
نمیرند
.......
می ائیم ما
تا کار را
برای تفریح ووظیفه
انجام دهند
انسان ها
نه برای پول
.......
می ائیم ما
تا دیگر
نه مرزی
باشد
نه جنگی
نه اوارهای
نه کلمه
بنام پناهنده
............
می ائیم ما
تا بنویسیم
فرهنگ لغت
دیگری
که دران
نه مفاهیمی
مثل خداو رهبر
ناسیونالیته
پول ومزد
برابری
نفرت وجنگ
فقرو گرسنگی و......
داشته باشد
..........
می ائیم ما
تا جاده های
سیاه را
با گلهای سرخ
عشق
به انسان ها
سنگ فرش کنیم
.........
می ائیم ما 
تا مغز انسان
در هیچ موردی
منفی فکر
نکند
وانسان ها
ابرانسان
شده باشند.                           
اکبر یگانه  2015.12.27
مجید جوانی که چند روز پیش در بیمارستانی درایران بخاطر نبود پرستار مجرب در برابر چشم مادرش خونریزی میکند ودر عرض چند دقیقه می میرد.