فراخوان به کارزار اعتراضی علیه ۳۷ سال جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران به مناسبت سفر روحانی به فرانسه ۲۷ و۲۸ ژانویه

 

 

 

 

با پشتیبانی بیش از چهل ( ۴۰ )تشکل اجتماعی و سیاسی ایرانی و فرانسوی

 

حسن روحانی رئیس جمهور حکومت اسلامی ایران، توسط مقامات جمهوری فرانسه، به این کشور دعوت شده است تا به رغم نقض آشکارومداوم حقوق بشردرایران، مشارکت دراقدامات تروریستى، همکاری با مستبدین منطقه وبحران آفرینی درجهان، به عادی سازی روابط سیاسی وتجاری با فرانسه ودیگر کشورهای اروپایی دست زده، براى خود مشروعيت كسب كند.

 

ما بخشی از تشکل های سیاسی واجتماعی وکنشگران اپوزیسیون در خارج از کشور، برای اعتراض به سى وهفت سال كشتار، سرکوب فاشیستی وتجاوز به حقوق همه اقشار مردم ایران وبیعدالتی اعمال شده نسبت به همه ستمدیدگان، اعم از زنان و کارگران و دیگر مزدبگیران و اندیشه ورزان وهنرمندان و معلمان و نویسندگان و روزنامه نگاران و دانشجویان، فارغ از جنسیت و ملیت وقوميت و آئین و اندیشه، یک کارزار اعتراضی را تدارک دیده ایم.

 

به این مناسبت ازهمه ايرانيان آزاده كه باور به نفی و سرنگونی تمامیت نظام جمهوری اسلامی دارند و خواستار برقراری آزادی، دموکراسی، استقلال، برابری وعدالت اجتماعی، جدائی دین از دولت (لائیسیته - سکولاریسمرعایت تمامی حقوق ملیت های ساکن ایران براساس موازین بین المللی، لغومجازات اعدام، برچیدن بساط  شكنجه، لغو هرگونه تعقيب كنشگران سیاسی، ملی و فرهنگی، برابری حقوق زن و مرد و رعایت آزادی های مدنی و سیاسی مصرح در منشور جهانی حقوق بشر واز جمله حق ملل درتعیین سرنوشت خویش هستند، دعوت می کنیم با مشارکت فعال خود به این کارزار اعتراضی بپیوندند.

 

تظاهرات مرکزی روز چهارشنبه، ۲۷ ژانویه ۲۰۱۶

 

پاریس، میدان République، از ساعت ۱۵ تا ۱۷

 

گرد هم آئی بعدی:  پنجشنبه ۲۸ ژانویه از ساعت۱۴ تا ۱۷،

 

میدان Invalides، پاریس هفتم

 

 

 

کمیته برگزاری کارزار اعتراضی به ۳۷ سال جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران

 

پاریس، ۱۴ژانویه ۲۰۱۶

 

 

 

تشکلات، انجمن ها و سازمان هائی که از این «کارزار» اعلام پشتیبانی کرده اند:

 

 

 

حزب سبزهای فرانسه EEL

 

حزب نوین ضد سرمایه داری NPA-فرانسه

 

حزب کمونیست فرانسه PCF

 

سندیکای سولیدر

 

گروه خاورمیانه ی دبیرخانه ی بین المللی سندیکاینفدراسیون ملی کار) CNT 

 

کنفدراسیون ملی کار، فرانسه (CNT) سندیکای ث. ن. ت.

 

 

 آلترناتیو لیبرتر   Alternative Libertaire

 

 

 

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران-واحد پاریس

 

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایراناریس

 

انجمن فرهنگی روژی کورد

 

جمعی از آنارشیست ها و آنارکو سندیکالیست های فارسی زبان درپاریس

 

جمعی از کمونیست های ایراناریس

 

جمعیت کردهای مقیم فرانسه

 

حزب دموکرات کردستان

 

حزب دموکرات کوردستان ایران – کمیته پاریس؛

 

حزب کوملە کوردستان ایران

 

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایرانفرانسه

 

سازمان راه کارگر- واحد پاریس

 

سازمان زنان هشست مارس _ایران-أفغانستان)

 

سازمان مردمی کرمانج خراسان  از لندن

 

شورای موقت سوسیالیست های  چپ ایران

 

شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکراتیک و لائیک ایران

 

کانون پشتیبانی ودفاع  از مبارزات مردم ایران-هانوور

 

کمیتە اعتراض بە سفر روحانی رئیس جمهور ایران بە فرانسە---از هلند

 

کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران- شیکاگو

 

کمیته زنان ضد سنگسار – پاریس

 

کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران - استرالیا

 

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری- خارج از کشور

 

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران- فرانسه

 

 

 

امضاها ادامه دارد...

 

 

 

سازمان ها و نهادهائی که تا کنون  با اطلاعیه مستقل از این کارزار پشتیبانی کرده اند:

 

اتحاد نیروهای دمکراتیک ایرانی ـ سوپیس

 

تشکیلات خارج کشور سازمان فداییان (اقلیت)

 

حزب کمونیست ایران- خارج از کشور

 

فعالین چریک های فدائی خلق در اروپا

 

هیات هماهنگی ٣ جریان کومه له

روند سوسیالیستی کومه له

حزب کومه له کردستان ایران (خط اتحاد)

کومه له زحمتکشان کردستان

 

روابط بین المللی فدراسیون آنارشنست

 

میزکتاب امستردام

 

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

 

  فدراسیون اروپرس ـ بلژیک