روحانی نماینده طبقه سرمایه دار حاکم بر ایران  و یکی از مسئولین جنایات رژیم جمهوری اسلامی

در قتل عام واعدام ها وزندان وشکنجه هزاران کمونیست، آزادیخواه و مخالف است!

حسن روحانی نماینده رژیم هزاران اعدام وقتل عام بهترین جوانان ایران به فرانسه می آید. آنکه دستی در خون آزادیخواهان ودستی در سفره خالی کارگران دارد میهمان سرمایه داری جهانی است. دولت های سرمایه داری مزد سرکوب وزندانهای مخوف را قرار است به روحانی و رژیم جمهوری اسلامی بدهند. آنها قراراست جمهوری اسلامی را بعنوان شریک غارتهای خود ارج بگذارند.هیچ نیرویی به خوبی جمهوری اسلامی نمی توانست یک برآمد عظیم انقلابی وضد سرمایه داری و ضد امپریالیستی و استبداد را در ایران سرکوب کند. آنها گمان می برند که بهشت سرمایه فرا چنگ آمده وهنگام چپاول بیشتر شده است. نیروی کار ارزان در سایه سرکوب کارگران وتشکل های کارگری  واستاندارد پائین زندگی بمدد گسترش فقر عمومی بدست آمده است. امید به انقلاب فروکش کرده وچشم امید به کرامات سرمایه داری جهانی دوخته شده است. القای این نگاه، تقصیر طرفدارانشان است که چنین تصویری از جامعه ایران می پردازند و اپوزیسیون نما هایی که  از جناحهای حکومتی تا دول امپریالیستی اصلاح و بهبود اوضاع ایران حتی سرنگونی رژیم  را طلب می کنند. براستی اگر چنین بود چرا شمار اعتصابات کارگری در سالهای اخیر بی نظیر بوده است . چرا رژیم مجبور به قتل فعالین کارگری در زندان  وگسترش دستگیریها واعدام ها است . چرا جنگ مداوم زنان با این حکومت هر روز در خیابانها ادامه داشته وگسترش می یابد. چرا آموزگاران وپرستاران به خیابان میریزند؟  چرا نیاز به تشکل و اعتراض در جنبش کارگری از تمامی منافذ حیاتی این جنبش می جوشد وخود نمایی میکند.

اگر روحانی بمدد اپوزیسیون بورژوایی آمده است تا به رتق وفتق امور سرمایه بپردازد وخبر یک جامعه قبرستانی و خاموش را به شرکای خود بدهد . اپوزیسیون واقعی وانقلابی بعنوان همدست توده ها ،  باید خبر توطئه از پایین برای شکستن زنجیر ها را منتشر کند. آنچه در ۵۷ سرکوب شد دارد آرام خود را بازسازی می کند . این خبر امیدوارکننده ایست برای همه آزادیخواهان جهان. که جمهوری اسلامی و رئیس جمهورش روحانی را به جرم سرکوبها واعدامها وقتل عام ها مواخذه کنند و کارگران وزحمتکشان را در تدارک خیزش مجدد یاری نمایند. خیزشی که دولت سرمایه داری و دستگاه سرکوب و بوروکراتیک اش و حکومت مذهبی وتبعیض جنسی و حکومت از بالا ونفی حاکمیت بر سرنوشت خویش را نشانه رفته است  و سرآن دارد که قدرت را به کارگران وزحمتکشان بسپارد. قدرتی که تمام مقاماتش انتخابی و قابل عزل باشند وآزادیهای بی قید و شرط سیاسی همراه با نفی استثمارانسان ار انسان مانیفست اش را تشکیل می دهد.

شورای نمایندگان سازمانها ونیروهای چپ و کمونیست در راستای شعار سرنگونی انقلابی کلیت رژیم سرمایه داری اسلامی حاکم بر ایران و تلاش برای تقویت بدیلی سوسیالیستی با اهداف مستقل خود در اعتراض به حضور این نماینده رژیم ارتجاع و استبداد وسرکوب در ایران شرکت می کند . ازهمه احزاب،سازمانهای ضد نظام سرمایه داری و آزادیخواه ومترقی وتشکل های کارگری می خواهیم در اعتراض به جنایات رژیم جمهوری اسلامی در اکسیون هایی که نافی اهداف ذکر شده نباشند شرکت کرده و از مبارزه کارگران و زحمتکشان برای سرنگونی انقلابی و برای آزادی زندانیان سیاسی و کارگران زندانی و دفاع از برابری زنان با مردان و حق تعیین سرنوشت برای ملیت های تحت ستم و اتحاد داوطلبانه آنها  و حق تشکل یابی مستقل کارگران و دیگر گروه های اجتماعی که علیه رژیم سرمایه داری - اسلامی  مبارزه می کنند ،حمایت کنند. 

زنده باد آزادی     زنده باد سوسیالیسم

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

شورای نمایندگان احزاب ، سازمانها و نیروهای چپ و کمونیست

دوشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۴ برابر با ۱۸ ژانويه ۲۰۱۶ 

اسامی امضا کنندگان :

1   اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور   

2-  اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان

3   کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه  ۶۰در ایران - مونترال، کانادا

4 _حزب کمونیست ایران

5 کمیته خارج کشور سازمان فدائیان(اقلیت)

6   سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

7   سازمان راه کارگر

8   سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

9   شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران- استکهلم

10   شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه- هامبورگ

11   کانون اندیشه کپنهاگ - دانمارک

12   کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ

13   کمیته بین المللی برای حمایت زندانیان سیاسی ایران- ناظر

14   کمیته حمایت از مبارزات جنبش کارگری ایران- دانمارک

15   کمیته حمایت از مبارزات کارگران ایران- فنلاند

16   نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران- غرب آلمان

17 هسته اقلیت