در خاموشی رفیق  تراب حق شناس ، رزمنده فداکار جنبش کمونیستی

رزمنده اندیشمند کمونیست رفیق تراب حق شناس ،پس از چندین دهه مبارزه علیه سرمایه داری واستبداد ،جهان ما را واگذاشت ، اما نامش مانند سرودی بلند ورسا در جنبش بزرگ مردمان ایران وخاورمیانه برای برابری وآزادی خواهد ماند و هرجا سرود همبستگی مردمان خاورمیانه و فلسطین هست نام تراب خواهد درخشید.  .رفیق تراب  تا اخرین لحظات زندگیش به سوسیالیسم و آزادی ومبارزه رهایبخش مردمان باور داشت ودر تاریکترین و دشوارترین لحظات کوشید شمعی روشن در دست رزمندگانی باشد که به افق رهایی باور دارند . او در همه لحطات زندگیش  برای همبستگی مردمان ، دفاع از حق مقاومت و مبارزه  برحق ستمدیگان علیه اشغالگران مبارزه کرد و آثار درخشانی در دفاع از خلق فلسطین برجای گذاشت.

روز دوشنبه 5 بهمن ماه 1394 برابر با 25ژانویه 2016  رفیقمان تراب حق شناس ،پس از پنج سال مبارزه با بیماری آی ،ال، اس درگذشت.    

راه کارگر درگذشت این رفیق کمونیست و وفادار به آرمان رهایی مردمان را به خانواده وهمه رفقا و یاران رفیق تراب در جنبش کارگری وچپ  تسلیت میگوید.  ما او را همچون همه رزمندگان سرفراز جنبش کارگری و کمونیستی در نبردی که علیه نابرابری ،استبداد ،اشغال ،ارتجاع ،سرمایه داری و امپریالیسم جریان دارد و خواهد داشت  بیاد خواهیم آورد.

سایت راه کارگر

26 ژانویه 2016