ضمیمه اخباروگزارشات کارگری18اسفند1394(ویژه8مارس روزجهانی زن)

خجسته باد 8 مارس روز جهانی زن

- بیانیه هشت مارس ندای زنان ایران!!

- اتحادیه آزاد کارگران ایران:گرامی باد 8 مارس روز جهانی زن

- کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری:8مارس ، روز جهانی زن را گرامی می داریم!

- سندیکای کارگران فلزکارمکانیک:8 مارس روز جهانی زن خجسته باد!

- کانون نویسندگان ایران :هشت مارس، روز جهانی زن،گرامی باد!

- بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌‌نگاران آزاد تهران به مناسبت روز جهانی زن

- رضارخشان:هشت مارس مبارک

- نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران ـ خارج کشور:هشت مارس، روزجهانی زن

بیانیه هشت مارس ندای زنان ایران!!

بار دیگر هشت مارس انسانیت را فرامیخواند تا از تبعیض و تحقیرعلیه زنان دادخواهی کند و دربرابرداغ جنسیت دنیای مردسالار، هویت انسانی را برای زنان نوید دهد. دنیایی که زنان را به عنوان

ضعیفه هایی میشناسد که تنها در پستوی خانه ها حبس شوند و با لوایح و مصوباتی که تنها مایه حذف زنان است، اسباب خانه نشینی آنان را بیشتر فراهم میکنند.

روشن است درمناسباتی که زنان را تنها وسیله ای برای خدمت رسانی جنسی قلمداد میکند شاهد بروز انواع خشونت ها علیه زنان و رشد روزافزون تن فروشی تا سرحد سنین کودکی میباشیم.و در شرایطی که فقر و

بیکاری زندگی هزاران انسان را به گرداب نابودی فرو میبرد، زنان درمعرض بیشترین آسیب ها قرار میگیرند.

اما آنچه که هر روز شاهد آن هستیم، عروج عزم مصمم انسانها برای داشتن یک زندگی بدور از تبعیض است از همین رو یکصدا با هم بانگ برمی آوریم که ما شایسته دنیایی هستیم که :

1-تبعیض علیه زنان در تمامی قوانین حقوقی سیاسی ، اجتماعی، قضایی ،شغلی و تحصیلی رفع شود.

2-ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاهها لغو شده و زنان بتوانند در تمامی رشته های ورزشی فعالیت داشته باشند.

3-امنیت زنان در برابر هرگونه خشونت و تعرض و تجاوز درمحیط های کار و خیابان ودر چهارچوب خانواده ، تضمین شود وعلیه متعرضین به زنان در تمامی اشکال جسمی روحی و کلامی اعلام جرم شود و قربانیان

تجاوز و خشونت های خانگی و اجتماعی مورد حمایت های قانونی قرار گیرند.

4- ختنه زنان به معنای مثله کردن اندام زنان یک جنایت است و باید ممنوع شود.

5- بی حرمتی و خشونت قانونی به زنان در خیابان تحت عناوین طرحهای عفاف و حجاب که دستمایه انواع خشونت به زنان میشود ،متوقف شود

6- برای حفظ حرمت و شان انسانی زنان و جلوگیری از رشد روز افزون آمار زنانی که به واسطه فقر و نداشتن حمایت های اجتماعی به گرداب مافیای تن فروشی و قاچاق میافتند به تمام زنان بیکار حقوق بیکاری پرداخت شود.

7-تبعیض و تفکیک جنسیتی در موقعیت های شغلی و تحصیلی لغو گردد و زنان از مزد برابردر ازای کار برابر با مردان برخورداد باشند.

8-زنان باید در چهارچوب خانواده از حق طلاق و حضانت فرزندان و سفر و اختیار شغل و باقی حقوق فردی برابر با مردان برخوردار باشند و ازدواج کودکان ممنوع اعلام شود

9-زنان باید از هویت شهروندی برابر با مردان برخوردار باشند تا بتوانند برای فرزندان خود ثبت هویت کرده و شناسنامه دریافت کنند.

10-تمامی زنان فاقد بیمه های درمانی باید از بیمه رایگان برخوردار شوند و بتوانند فرزندانشان را تحت پوشش بیمه خود قرار دهند.

تنها با تضمین حقوق برابربرای همه انسانها میتوان در جهت ساختن یک دنیای شاد و انسانی قدم برداشت. دنیایی که مجال ستم کشی جنسیتی را به صاحبان سرمایه و قدرت نخواهد داد چرا که حفظ ساختارهای ضد

زن تنها به نفع مناسبات پوسیده سرمایه دارانی است که از کار فوق ارزان زنان سود های کلان به جیب میزنند و همواره از لشکر دخیره ی زنان بیکار ،برای سودآوری هرچه بیشتر بهره می ببرند و از همین رو باچنگ و دندان در حفظ نابرابری و تبعیض میکوشند.

هشت مارس برابری زن و مرد را فرا میخواند تا همه انسانها متحد و یک صدا سیطره یک عمر ستم جنسیتی را کنار زده و افق دنیایی شاد وانسانی را پدیدار سازند.

زنده باد هشت مارس روز جهانی زن زنده باد برابری زن و مرد

ندای زنان ایران اسفند 94

اتحادیه آزاد کارگران ایران:گرامی باد 8 مارس روز جهانی زن

روز 8 مارس که به روز جهانی زن، روز اعلام اعتراض بین المللی علیه تبعیض و نابرابری جنسیتی شناخته شده است، خود ریشه در مبارزه طبقاتی میان یک درصدیهای صاحب ثروت و 99 درصدیهای فاقد هر گونه دارائی دارد. نابرابری و ستم بر زن بخشی از همان ستمی است که توسط طبقات حاکمه صاحب ابزار تولید و غاصبان دست رنجهای طبقات فرو دست، بر فرودستان آفریننده جهان ،روا داشته اند.

از این رو مبارزه برای رفع تبعیض به معنای وسیع و جامع آن و برقراری برابری در همه سطوح، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ربط مستقیم و ناگسستنی به مبارزات طبقه کارگر، علیه ستم بر خود که از جانب سرمایه داری اعمال می گردد، دارد. مبارزاتی که برای اعاده انسانیت و دفاع از شأن و منزلت همه انسانها بخصوص از انقلاب کبیر فرانسه تا حالا با جدیت و فداکاری، تاریخی پر از حماسه آفریده است. اگردر گوشه هائی ازدنیای امروز بویژه در غرب، قوانین نیم بندی دردفاع از حقوق زن موجود است و زنان طبقه حاکمه نیز از آن برخوردارند، این حاصل نبرد تاریخی تا به امروز ما زنان و مردان کارگر است. طبقات حاکمه منافعشان در نابرابری، تبعیض و تفرقه است و هر ادعائی مبنی بر طرفداری از مساوات حتی در بین لایه های خودشان بی اساس و خالی از واقعیت است. دستیابی به شرایط برابر و عاری از تبعیض از هر نوع آن، فقط از کانال مبارزه طبقه ی ما امکان پذیر خواهد بود.

اتحادیه آزاد کارگران ایران 8 مارس روز جهانی زن را به همه زنان آزادیخواه و برابری طلب و به طبقه کارگر جهان تبریک می گوید و اعلام می دارد تنها راه خلاصی همه زنانی که از نابرابری در رنج هستند و زندگیشان دستخوش تلاطمات و ناهنجاریهای خارج از اراده خود آنهاست، بخصوص زنان کارگر و مهمتر از آنها زنان بیکاری که از سر فقر، نداری و گرسنگی و نداشتن توان دیدن به تحلیل رفتن فرزندانشان در اثر گرسنگی و بیماری به تن فروشی و تحمل تحقیر تن می دهند ، اتحاد و همبستگی با مردان کارگر برای تغییر وضع نابرابر و غیر انسانی است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران

15 اسفند 94

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری:8مارس ، روز جهانی زن را گرامی می داریم!

105 سال از تثبیت روز جهانی زن می گذرد، اما در تقویم رسمی ایران هنوز جایی برای آن در نظر گرفته نشده است. 8 مارس یاد آور روزی است که زنان کارگر کارخانه های نساجی شهرهای نیویورک وسپس شیکاگو، با خواست هایی چون "کاهش ساعات کار" ، " برخورداری از حق رأی" ، "ممنوعیت کار کودکان" ، " آموزش های حرفه ای برای زنان" و مبارزه برای تحقق آن ها به خیابان آمدند و با برخورد خشونت آمیز پلیس آمریکا و حمله وحشیانه آن ها مواجه شدند. تعدادی از زنان کشته و تعدادی دیگر زخمی و دستگیر شدند.

لینک متن کامل:

http://komitteyehamahangi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2490:l-8-----------r&catid=14:1389-12-23-23-57-18&Itemid=27

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک:8 مارس روز جهانی زن خجسته باد!

8 مارس برابر با 17 اسفند یادآور زندگی سراسر تلاش، زنان همدوش مردان برای ساختن جامعه ای انسانی و بدون تبعیض و جنگ است. سندیکاهای کارگری برای روز جهانی زن احترام ویژه ای قایل هستند.

ما زنان در سراسر جهان در همه لحظات زندگی پر مخاطره، در کنار همسران زحمتکش امان، ستم دیده و برای رهایی از دیکتاتوری و سیستم سرمایه داری رزمیده ایم.

زن زحمتکش اولین کسی است که سفره بی نان خانواده اش را می بیند و رنج می کشد. اوست که باید با دستمزد ناچیزی که به خانه آورده شده ،خانواده ای را سیر کند و بالیدن بی رمق فرزندان رادر هیکل نحیف اشان نظاره گر باشد.

ما زنان نه تنها در کنار همسران اعتصابی، حقوق عقب افتاده، و اخراجی و دربندمان چون کوه می ایستیم، بلکه همواره به همسران خود نوید روزهای خوش و پیروزی را نیز می دهیم. هر چند که در سیستم نابرابر کنونی دستیابی به پیروزی بسیار دشوار است، اما حتمی است.

آنچه ما را وا می دارد چه در معادن بافق، پتروشیمی ها، مرکز نفتی، اتوبوسرانی، کارخانه های خودروسازی، داروسازی، بیمارستان ها، مدارس در کنار همسر و برادران زحمتکشمان ایستادگی کنیم ، مبارزه برای ساختن جامعه ای انسانی برای فرزندانمان است.

تبعیض و خشونت علیه زنان ابزاری برای سلطه هرچه بیشتر سیستم سرمایه داری است، که همه زنان با آن مخالفند.

8 مارس، روز فرخنده ای است برای کسانی که در این روز به جنبش زنان می پیوندند تا همدوش دیگر گردان های اجتماعی، نابرابری را شکست دهند.

8 مارس روز یادگیری از زنان خانواده های کارگری ، بزرگترین اقتصادانان جامعه بشری است، که با اندک دستمزد همسرانشان سفره ای نه در خور حقوق اجتماعی خود، بلکه سفره ای عاشقانه را برای همسر و فرزندانشان تدارک می بینند.

روز جهانی زن تنها یک روز برای گرامی داشت کوشش های زنان نیست. روزی است که باید برای محو همه اشکال ستم های که بر زنان و جامعه روا داشته می شود، سازماندهی و برنامه ریزی کرد.

ما این روز را به زنان خانه دار، زنان سرپرست خانوار، زنان کارگر کارخانه های تولیدی، زنان کارمند، آموزگاران شب شکن، پرستاران، زنان نویسنده و هنرمند، دختران فروشنده، دختران قالیباف، دختران خردسال فال فروش و گل فروش داخل مترو و خیابان ها، زنان دانشمند، زنان کارتن خواب و زنان و دخترانی که به دلیل فقر تن فروشی می کنند و همه کسانی که برای بهبودی وضعیت زنان و جامعه ای بهتر لحظه ای کوشیده اند و در این راه مرگ را پذیرا گشته اند ، تبریک گفته و پیمان ببندیم که برای فردایی بهتر برای زنان و مردان جامعه امان بکوشیم.

بیایید دست در دست هم برای تغییراین شرایط غیر انسانی مبارزه کنیم.

برابری، آزادی، عدالت، همبستگی، و صلح شعار همیشگی جنبش زنان بوده و هست. بدون زنان هیچ جنبش فراگیر اجتماعی نمی تواند وجود داشته باشد. این اعتقاد ماست و برای آن می کوشیم.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

اسفند 1394

کانون نویسندگان ایران :هشت مارس، روز جهانی زن،گرامی باد!

هشت مارس، یادآور اعتراض زنان کارگرِ کارخانههای نخ‌ریسیِ شیکاگوی ایالات متحدآمریکا در سال 1857 میلادی است . در این روز جمعی از زنان مبارز در اعتراض به شرایط غیرانسانی ِکار به خیابان آمدند و خواستار کاهش ساعت کار، دستمزدهای عادلانه و برابر با کارگرانِ مرد و برخورداری از حق رای برای زنان شدند. پس ازآن بود که با کوششهای پیگیر زنان و مردان آگاه و ترقی خواه جهان ، روز 8 مارس به عنوان روز جهانی زن، ثبت و به رسمیت شناخته شد . حضور اجتماعی زنان در ایران از انقلاب مشروطیت شروع شد و در انقلاب 1357 باشرکت گسترده و تودهگیر زنان عمومیت یافت امّا بلافاصله بعد از انقلاب، با وجود اراده ی زنان برای شرکت در فعالیتهای اجتماعی ، تبعیض و نابرابری نسبت به زنان تشدید و تحکیم شد و سیاستهای زن‌ستیزانه با ابزارهای واپسگرایانه مانند وضع قوانین ارتجاعی و تبعیض آمیز، آشکارترین ستم‌ها را درحق زنان روا داشت. همچنین با تحمیل پوشش اجباری، تبعیض در اشتغال و تفکیک جنسیتی در ادارات ، دانشگاه ها ، اتوبوس ها ، قطارهای مترو و دیگرعرصه ها به سلب حقوق زنان برخاست وکوشید تا زنان را از حضور فعال در جامعه باز دارد و آنان را به درون خانه ها براند و در یک جمله نه تنها حق زنان را نصف حق مردان تعیین کردند بلکه کمر به انکارحقوق طبیعی زنان بستند امّا زنان با آگاهی به حقوق انسانی واجتماعی خود از پای ننشستند و در مقابل فشارها و ستم وسرکوب مقاومت کردند. ازجمله‌ی این مقاومت ها می‌توان و باید از ایستادن در مقابل لایحه‌ی تکریم خانواده ،لایحه‌ی فرزند خواندگی ،لایحه‌ی طلاق ،لایحه‌ی ممنوعیت خروج از کشور بدون اجازه‌ی شوهر و ایستادگی در مقابل اسید پاشی‌های هدایت شده و . . . اشاره کرد . همچنین فعالیت‌ها و مقاومت‌های زنان در سال‌های اخیر به‌رغم فشارها‌ی بسیار در راه به دست آوردن آزادی بیان و اندیشه، ستودنی است .

کانون نویسندگان ایران این روز فرخنده را به زنان شادباش می‌گوید و پیگیرانه از مطالبات برابری خواهانه‌ی زنان در تمام عرصه‌های اجتماعی ،اقتصادی ،حقوقی ،سیاسی و فرهنگی پشتیبانی می کند و معیارِآزادی جامعه را آزادی زنان می‌داند .

کانون نویسندگان ایران

14اسفند1394

بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌‌نگاران آزاد تهران به مناسبت روز جهانی زن

ظلم مضاعف بر زنان فعال در رسانه

هشتم مارس روز جهانی زن است. این روز به یاد اعتراضات زنان کارگر کارخانه‌های نساجی آمریکا، سرکوب آن‌ها و تلاش‌های پیگیر زنان مبارز سرتاسر جهان از سوی سازمان ملل متحد به‌عنوان روز جهانی زن شناخته شده و در سرتاسر جهان گرامی داشته می‌شود.

همچنان که از تاریخچه شکل‌گیری این روز مشخص است، روز جهانی زن پیوند ناگسستی و عام با کار و کارگر و پیوندی خاص با کار زنان دارد. نخستین اعتراضات زنان کارگر که منجر به شکل‌گیری این روز شد، در دهه ابتدایی قرن بیستم بود، زمانی که سرمایه‌داری صنعتی از سلطه زیادی برخوردار بود و زنان در بخش‌های تولید کارخانه‌ای حضور چشمگیری داشتند.

هم اکنون و با گذشت بیش از یک قرن از آن تاریخ، زنان همچنان نیروی کار ارزان‌تری در بخش‌های مختلف جهان هستند. جهانی شدن و صدور مراحل تولید کشورهای اصلی سرمایه‌داری به کشورهای پیرامونی و استفاده از کار ارزان زنان در کشورهای توسعه‌نیافته و در حال توسعه از جمله مهم‌ترین موضوعات مورد بحث برای فعالان حقوق زنان است.

از سوی دیگر زندگی زنان در کشورهایی که دارای سنت‌های دست و پاگیر و عقب‌افتاده هستند، زنان این کشورها را در چهارچوب‌های بسته عقیدتی محدود کرده است و آن‌ها قادر به بروز و ظهور توانایی‌های انسانی خود نیستند.

اگرچه همواره از اشتغال زنان به‌عنوان دستاوردی چشمگیر یاد می‌شود اما همسو با ریاضت اقتصادی حاکم در اکثر کشورهای سرمایه‌داری، این نوع اشتغال را بیشتر باید اجبار اقتصادی خانواده‌ها برای کار کردن فرد دیگری از خانواده به منظور تأمین درآمد بیشتر دانست تا محصول آزادی عمل زنان برای حضور آزادانه، فعال و موثر در جامعه.

حضور چشمگیر زنان در عرصه مشاغل خدماتی و استفاده از کار ارزان آن‌ها توسط کارفرمایان خصوصی و دولتی از جمله دلایلی است که آمار اشتغال زنان را بالا نشان می‌دهد.

یکی از مصادیق حضور چشمگیر زنان در بخش‌های خدماتی، حضور آن‌ها در رسانه‌هاست. کارفرمایان اکثر روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها به دلایلی مانند دستمزد پایین‌تر و سلطه جنسیتی بر زنان، تمایل بیشتری به استخدام نیروی کار زنان جوان و دانشجو به‌عنوان خبرنگار و روزنامه‌نگار دارند. این عده با پیش‌فرض گرفتن این باور جنسیتی که زنان سرپرست خانوار نیستند و درآمد آن‌ها هزینه کمکی خانوار است، نهایت سوءاستفاده را از نیروی کار زنان می‌کنند.

کمتر نیروی کار زنی در رسانه‌های کشور وجود دارد که از شرایط دستمزد، بیمه و ساعت کار خود راضی باشد و این‌گونه مشاغل اگرچه برای زنان و مردان دارای سختی‌های مشترکی است اما جنسیت زنان به دلیل باورهای غلط عمومی، جنبه اقتصادی نیز پیدا کرده است و زمینه‌های بهره‌کشی بیشتر آن‌ها را فراهم می‌کند.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران به‌عنوان یک تشکل صنفی مستقل ضمن پاسداشت روز جهانی زن، به‌عنوان نمادی از مبارزه و کوشش زنان کارگر و مبارز جهان، بر این باور است که حقوق برابر و عادلانه زنان فعال در رسانه‌های کشور تنها در گرو تلاش‌های جدی و پیگیر آن‌ها و کوشش در جهت تشکل‌یابی و آگاهی نسبت به حقوق صنفی و انسانی‌شان مقدور است.

رضارخشان:هشت مارس مبارک

امروز روز جهانی زن ، روزیست که بصورت نمادین، مبارزات جنیستی زنان را در سرتاسر جهان گرامی میدارد . بهمگان و بخصوص به مناسبات مردسالارانه اعلام میکند که زنها دیگر زیر بار یوغ ستم وتبعیض جنسیتی نخواهند رفت .این جنبش نشان دهنده تغییر در مناسبات کهنه و حرکت بسمت جامعه ای برابر وفارغ از هرگونه تبعیض جنسیتیست. هرچند موانع ومشکلات عدیده ای از نگاه سنتی و عقب مانده ای که میتواند ریشه درفرهنگ و ایدئولوژی مردسالارانه داشته باشد گرفته تا بیکاری گسترده در بین زنان بطوریکه شانس پیدا کردن شغل خیلی کمتر از مردان است وجود دارد. اما با وجود دشواری شرایط موجود،امروز زنان با آگاهی بیشتر از گذشته، از حقوق انسانی خود جهت عقب راندن تسلط مردانه در تمامی عرصه ها از تسلط مالی مرد در خانواده گرفته تا سایر زمینه های اجتماعی وسیاسی دفاع خواهند کرد. مردان هم باید بپذیرند که رقابتهای اجتماعی و مناسبات سیاسی اقتصادی در جامعه را همراه با زنان و در فضایی برابر وشرافتمندانه انجام دهند.چرا که دیگر دوران یکه تازی آنها بسر آمده است.

با آرزوی دنیایی عاری از هرگونه اشکال تبعیض

رضارخشان

7/مارس/2016

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران ـ خارج کشور:هشت مارس، روزجهانی زن

گرامی باد!

هشتم مارس، سالروز مبارزات درخشان زنان کارگر نیویورک درسال های ۱۸۷۵ و ۱۹۰۷ برای احقاق حقوق خود می باشد، روزی که طی مبارزه خستگی ناپذیرکلارا زتکین، یکی از بزرگ ترین پویندگان مبارزه برای آزادی زنان ازستم و استثمار، به عنوان روزجهانی زن شناخته شده است.

با اینکه ازآن زمان تا کنون، جنبش زنان توانسته است به دستاوردهای فروانی نائل آید، لیکن کماکان اکثریت عظیم از زنان جهان با مردان برابر نبوده و هنوز از ستم طبقاتی و جنسیتی رنج میبرند.

در کشورهای پیشرفته سرمایه داری، که مدعی حقوق اجتماعی برابر زنان و مردان هستند در این جوامع هم زنان از دستمزد و حقوق اقتصادی برابر با مردان برخوردار نیستند. و همچنین انواع خشونت و بویژه خشونت های خانه گی در مورد آنان اعمال می شود. کاهش خدمات اجتماعی و اعمال سیاست های ریاضتی از سوی نظام سرمایه داری فشار بیشتری را بر زنان کارگر و زنانی که عهده دار کار خانگی و نگهداری فرزندان هستند تحمیل نموده است. در کنار این ستمها هم باید به دلیل فقر و نبود امنیت اقتصادی، به انواع تن فروشی زنان اشاره نمود که قربانیان زیادی از آنان گرفته است.

در دیگر کشورهای جهان بویژه در کشورهای اسلامی ازجمله در ایران تحت حاکمیت ارتجاع اسلامی، موقعیت اقتصادی- اجتماعی زنان بس اسفناک است. با نهادینه نمودن قوانین پوسیده ضد زن، بیشترین تبعیض جنسیتی و طبقاتی بر زنان اعمال شده و از نظر اقتصادی- سیاسی و اجتماعی آنها را درموقعیت درجه دوم قرار داده اند. باز گرداندن زنان به کنج خانه و محدود ساختن آنها از اشتغال، وابسته کردن هر چه بیشتر آنها از نظر اقتصادی به مردان، عد م تصدی برخی مشاغل بمانند قضاوت و یا قانون حجاب، محدودیت‌ های ورزشی، عدم اجازه تماشای مسابقات ورزشی مردان، محدودیت دراجرای موسیقی، محدودیت انتخاب رشته ی دانشگاهی، وراثت، نگهداری فرزند، شهادت( دو زن برابر یک مرد) و....تبعیض اجتماعی ـ فرهنگی، خشونت و سرکوب روز افزون بر آنها، نهادینه شدن کنترل مردان بر زندگی زنان، مرد سالاری و نابرابری فزاینده ای را بر زندگی زنان حاکم نموده است. استثمار، هسته ی مرکزی تداوم سرمایه داری است که چپاول دسترنج تمامی کارگران، چه زن وچه مرد، میباشد. لیکن استثمار زنا ن کارگر به علت پایین تر بودن دستمزد برای کارمشابه، شدید تراست. امکانات استخدامی زنان کارگر در اغلب رشته های صنعتی به‌ خصوص صنایع بزرگ فلزی، معادن، پتروشیمی و.... بسیارمحد ود است و از همین روست که بنا بر اقرار مقامات دولتی رژیم جمهوری اسلامی ً نرخ بیکاری زنان سه برابرمردان استً. مد ت زمان کاریابی زنان بیکار بمراتب فزون تر از مردان بیکارمی باشد. نظردهی برخی ازکارشناسان حکومتی نشان ازآن دارد که 29 درصد زنان زیر دیپلم مدت 18 ماه د ر جستجوی کار بوده اند د ر حالیکه تنها 6,2 درصد مردان زیر دیپلم آن‌ چنان مدت را درپی کاریابی گذرانده اند (غلامرضا کشا ورزحداد). حدس زده می شود که در ایران بیش از17 درصد زنان کارگر به کار در خانه اشتغال دارند، آنچه که به نام ً دورکاری ً نام گرفته است به مانند بافندگی، برخی قطعات ساده مورد نیاز تولید کارخانجات، مواد غذائی و.... از این قبیل مشاغل و در ادامه برخی کارهای دیگر چون نظافت در منازل دیگران را هم باید به آن اضافه نمود.

با توافقات هسته ایی جمهوری اسلامی با دولتهای امپریالیستی و فراهم نمودن شرایطی مطلوب برای سرمایه های کلان سرمایه داران بزرگ جهانی که در خدمت به امر خصوصی سازیها می باشد و مقدمات آن تا کنون با تشدید سرکوب جنبش کارگری و دستگیری و زندانی فعالین کارگری انجامیده، بدون شک زنان کارگر شرایط بمراتب دشوارتری را باید متحمل شوند. موفقیت در این امر و انتقال سرمایه های خارجی به ایران، حرکت سرمایه داخلی را در جهت خصوصی کردن کامل اقتصاد، امکان جذب نیروی کار ارزان را به بازار کار در سطحی وسیع فراهم خواهد کرد. اشتغال کاری برای زنان در چنین شرایطی و بر متن برنامه های نئولیبرالی، همانگونه که در سایر کشورها نشان داده شده است، با بیحقًوقی و تبعیض بیشتری برای زنان همراه خواهد بود و سبب گسترش مشاغل قراردادی، مقاطعه ای، موقت، پاره وقت، کار در کارخانه، در حاشیه اقتصاد رسمی و بدون پوششهای اجتماعی خواهد شد. بخش وسیعی از کارگران زن شاغل در کارگاههای کوچک زیر ده نفر، از شمول قانون کار و بیمه های اجتماعی محرومند.

رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی تلاش دارد، با گسیل داشتن تعدادی ازسوگلی های خود چون سهیلا جلودارزاده وفاطمه ذوالقد ر در ً خانه کارگرً ، که امروزه نه تنها خانه کارگرنیست بلکه حیات خلوت سرمایه داران میباشد، به فریب افکارعمومی وزنان کارگردست یازد. زهی خیا ل باطل. زنان کارگردرطی عمل ودرمقابله با سیاست های ضد کارگری رژیم جمهوری اسلامی دریافته‌اند که چشم امیدی به این رژیم وسوگلی های آن نباید داشت.

اما با تمام این تبعیضات و اجحافات که در مورد زنان اعمال شده، آنها به عنوان نیمی از جمعیت جامعه ساکت ننشسته اند و به مبارزه بر علیه این نابرابریها پرداخته اند. به همین دلیل در همین یک سال گذشته شاهد مبارزات و اعتراضات گسترده، مداوم و رو به رشد معلمین، پرستاران، دانشجویان و خبرنگاران زن و بویژه حضور چشمگیر خانواده های کارگری و زنان آنها در اکثر اعتصابات کارگری همدوش همسرانشان، فرزندان، برادران یا پدران کارگر خود هستیم، که در همبستگی و اتکاء به نیروی خود و قاطعانه و مصممانه از حقوق بر حق خود دفاع می کنند.

نقش زنان بعنوان جنبشی بسیار مهم در اعتراضات بر ضد نظام سرمایه داری و ضد سیاست های نئولیبرالیستی، بیش از پیش به این ضرورت مهر تایید می زند که مبارزه برای رفع ستم جنسیتی نمی تواند جدا از مبارزه برای رفع ستم طبقاتی باشد. تجربه ثابت کرده است که میزان موفقیت و رشد جنبشهای اجتماعی به میزان شرکت زنان در آن جنبش رابطه مستقیم داشته و پیروزیهای حاصل از آن بدون شرکت زنان امکان پذیر نخواهد بود. رفع ستم جنسیتی و طبقاتی و تبعیضات ناشی از آن بر زنان، فقط از مسیر مبارزه متحد و متشکل علیه سیاست های سرمایه داری و به میدان آمدن طبقه کارگر متشکل امکان پذیر خواهد بود. بهمین دلیل، مسئله زن در جهان، و در کشورهایی مانند ایران ، در روند حل نهائی خود، با مبارزه بر علیه سرمایه داری و الغاء مالکیت خصوصی گره خورده است، و تنها با برقراری سوسیالیسم است که آزادی زنان از استثمار و ستم مضاعف وتحقق برای برابری کامل جنسیتی میسر خواهد بود. تنها درجامعه ای عاری ازاستثمار، یعنی سوسیالیسم ودر پی آموزش فرهنگی همه جانبه ومستمرامکان پذیراست.

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران ـ خارج کشور

مارس 2016

هیجدهم اسفندماه1394

akhbarkargari2468@gmail.com