فراخوانِ شبِ بیدار

میدان جمهوری، پاریس

همه با هم، برخیزیم !

از 31 ماه مارس 2016، ما در میدان جمهوری پاریس و نیز مکان های دیگری گردِهم‌آمده ایم. در ابتدا، هدفِ گردهم آئی ما اعتراض به تغییر قانون کار فرانسه بود. این رفرم تصمیم منزوی فرانسه نبوده و بخشی از برنامه‌ی دراز ریاضت اقتصادی است که مردم کشورهای همجوار را نشانه گرفته است و پیامدهای آن با اثرات Jobs Act ایتالیا یاReforma Laboral اسپانیا یکسان خواهد بود: یعنی اخراجهای بیشتر از کار، بی ثباتی های بیشتر، نابرابریهای بیشتر و تحکیم منافع خصوصی. ما آثار این استراتژِی شوک را که در وضعیت اضطراری ضدِ آزادی تحمیل می‌شود، نمی‌پذیریم.

بحث‌های درگیر در گردهمایی های میدان جمهوری نشان می‌دهد که آزردگی و ستوهِ مردم فراتر از رفرم جدید قانون کار رفته و مشکلات مسئله ساز جهانی را دربر می‌گیرد. نظیر زیر سوال بردن نظام اجتماعی و سیاسی بحران‌زده و از رمق افتاده. طبیعی ست که ما برای پایان چنین نظامی غصه نخواهیم خورد.

این جنبش نه از پاریس آغاز و نه به آن ختم خواه دشد. از بهار عربی تا جنبش برآشوبیدگان معروف به 15M، از تظاهرات میدان تحریر تا اعتراض‌های پارک گزی (میدان تقسیم استانبول)، و اینک گردهم‌آئی میدان جمهوری پاریس و ده‌ها محلی که مردم در فرانسه گردهم آمده اند، نشانه‌ی خشم واحد، امید مشترک، اراده مشترک است. این حرکت ها نشانه ی ضرورت ایجاد جامعه نوینی است که در آن، دموکراسی، کرامت و آزادی حرف‌های توخالی نخواهند بود.

ابراز همبستگی که از گوشه و کنار جهان به ما می‌رسد، به ما قوت قلب داده و اراده‌ی ما را مستحکم‌تر می‌کند. این جنبش از آنِ شما نیز هست. این جنبش نه حدی دارد و نه مرزی. این جنبش به همه‌ی زنان و مردانی تعلق دارد که آماده‌اند در آن شرکت کنند. ما هزاران هستیم و می توانیم میلیون‌ها شویم.

باهم، برخیزیم، بیدار.

همه با هم، بپاخیزیم.

 

برای تماس مطبوعات: nuitdeboutpresse@riseup.net

Facebook : https://www.facebook.com/NuitDebout

Tumblr : https://nuitdebout.tumblr.com/

8 آوریل 2016 22 فروردین 1395

 

ترجمه حامیان ایرانی جنبش