در دفاع از فعالين كارگري و طبقه كارگر

 

 

 

تحرك شور انگيز و قابل توجهي به مناسبت اول ماه مه ، روز همبستگي جهاني طبقه كارگر،از سوي فعالين كارگري ، معلمان و تشكل هاي كارگري و معلمان بوجود آمده است.

 

بيانيه راديكال  اسماعيل عبدي و جعفر عظيم زاده از زندان اوين و زير شديدترين فشار هاي سياسي و امنيتي، در دفاع از طبقه كارگر و معيشت و منزلت ميليونها انسان ،كه هر روزه از فروش نيروي كار امرار معاش ميكنند،فضاي همبستگي و يكدلي بخش هاي مختلف جنبش كارگري را به هم نزديكتر كرده است.

 

 

 

اعلام حمايت چهره هاي شناخته شده و جسور و راديكال جنبش كارگري مانند محمد جراحي و بهنام ابراهيم زاده و مهدي فراخي شانديز و بيانيه تعداد قابل توجهي از زندانيان سياسي  و غير سياسي از زندان رجايي شهر و اعلام حمايت تشكلهاي كارگري و تشكل هاي معلمان از بسياري از شهرهاي ايران از اين بيانيه، را فراهم كرده است.

 

 

 

بيانيه  اسماعيل عبدي و عظيم زاده ابتکاری بموقع و مناسب و رادیکال و در فضای شورانگیزی که در آستانه اول مه شکل گرفته است موثر بود. این بیانیه بر بسیاری از خواست های فوری و مهم کارگران و معلمان، بازنشستگان و اکثریت مردم و بر لغو اتهامات امنیتی که فعالین کارگری و معلمان با توسل به آن محکوم شده اند تاکید کرده است.

 

 

 

در چنين فضای پر جنب و جوشی که روز به روز ابعاد وسيعتري از طرف بخشهاي جنبش كارگري از شهر هاي مختلف  به خود میگیرد و فضایی از اتحاد میان معلمان و کارگران را بیش از هر زمان شکل داده است ،ضرورت اتحاد عمل مشترك از طرف فعالين كارگري و تشكلهاي كارگري و معلمان  براي برگزاري اول ماه مه را بيش از پيش برجسته ميكند .

 

در بطن چنين فضاي متحد طبقاتي چند نقاب دار مدعي حمايت از طبقه كارگر،فرهنگ پچ پچ و حجره اي حقير خود را به نمايش  گذاشته و اتهامات واهي و بي اساسي را در رابطه با بيانيه عظيم زاده و اسماعيل عبدي و شخص جعفر عظيم زاده پرتاب كرده اند. اين به ظاهر فعالين كارگري ناشناخته، با نوشتن خزعبلاتی تحت عنوان چرا از بيانيه عبدي، عظيم زاده دفاع نمي كنيم، منفعت فردي و "بقال منشانه" خود رابه نمايش گذاشته اند. گفتن سکتاریست و محفلیست به این آدم ها زیادی است. اینها رسما و آگاهانه و با نقشه میخواهند میان کارگران و معلمان تفرقه بیندازند و علیه این فضای پر جنب و جوش بایستند. من اینها را نمیشناسم و تاکنون با این اسامی چیزی در دفاع از کارگر و علیه سرکوبگریهای حکومت ندیده ام. آیا کسی اینها را میشناسد؟

 

 

 

خوشبختانه  جنبش كارگري  متحدانه  با صدور اطلاعيه هاي همبستگي و تاكيد بر نكات بيانيهعبدی و عظیم زاده نشان داد كه از سطح بسار بالايي از آگاهي و اتحاد طبقاتي برخوردار است و وقعی به این نوع اقدامات خبیثانه نخواهد گذاشت. با پیشروی هر جنبشی، همیشه سر و کله پارازیت ها و مبصرهایی هم پیدا میشود. فرهنگ نازل نوشته آنها برای نشان دادن هویت عقب مانده آنها کافی است. اما چنین اقداماتی را باید در نطفه خفه کرد.

 

 

 

زنده باد اول ماه مه روز همبستگي جهاني طبقه كارگر

 

رضا رشيدي

 

فعال كارگري