اعلامیه مشترکِ اتحاد عمل تشکلهای چپ در آمریکای شمالی بمناسبت روز جهانی کارگر

همراه با جزئیات برخی فعالیتها در شهرهای: شیکاگو، مونتریال، واشنگتن، ونکوور

گرامی باد اول ماه مه و پیروز باد مبارزات رهائی بخش کارگران ایران!

 

امسال اول ماه مه، روز اتحاد و همبستگی کارگران در سراسر جهان در شرایطی فرا میرسد که انحصاراتِ جهانی و دول امپریالیستی – بویژه امریکا - در شراکت با قدرتهایِ ارتجاعیِ در دیگر کشور هایِ متروپل و پیرامونی، زندگی کارگران را با اعمال سیاست های ابر استثماری به اعتیاد، بی خانمانی و فلاکت کشانده و به موازات آن به حریم فضائی کشور های سه قاره (آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین) تجاوز کرده و بعد از بمباران و اشغال آن کشور ها، جنایتکارانه به ترور و سرکوب فیزیکی توده های غیر نظامی پرداخته و پاسخگوی کسی هم نیستند.  

افشای «اسناد پانامایی» در هفته های اخیر که حکایت از فرار مالیاتی و غارت آشکار سرمایه داران و یک درصدی های جهان سرمایه دارد و نیز تازه ترین آمارهای نهادهای بین المللی در مورد افزایش نابرابری طبقاتی و فاصله نجومی اقشار ثروتمند با اقشار فقیر، بار دیگر ثابت میکند که در برابر اکثریت 99 درصدی های جوامع سرمایه داری، راهی جز گسترش پیکار برای سوسیالیسم - مبتنی بر آزادی و برابری واقعی - وجود ندارد.  

 

کارگران و زحمتکشان ایران!

دولت حسن روحانی مثل دولت های سابق جمهوری اسلامی سرمایه، محصول یک مهندسی حساب شده از بالا بوده و فاقد ماهیت مردمی و معطوف به حمایت از توده های محروم کارگر و زحمتکش است. رژیمِ سرکوبگر جمهوری اسلامی فعالین کارگری را به قتل رسانده و یا آنها را به زندان انداخته و تحت شکنجه و آزار مداوم قرار میدهد. در نبود حقوق پایه ای دموکراتیک و سرکوب جنبش های مردمی بویژه فعالان کارگری، ناهنجارِیهای ناشی از سرمایه داری تاثیرات خانمان براندازی بر زندگی روزمره مردم گذاشته است که گسترش فقر، محرومیت و اعنیاد نمونه های روشن آن هستند.

در چنین اوضاع اسف باری در داخل، در عرصه سیاست خارجی رابطه نزدیکتر بین رژیم ایران و دول بزرگ سرمایه داری در شرایطی انجام میگیرد که اغلب قدرت های جهانی بویژه آمریکا همواره بر آن بوده اند که با دخالت های سیاسی و تعرضات نظامی بخصوص در منطقه خاور میانه، مقاصد امپریالیستی خود از جمله هژمونی نظام سرمایه داری در سراسر جهان را حفظ کنند. روشن است که قربانیان اصلی جنگ های تجاوز کارانه و خانمان برانداز در درجه اول محرومان و زحمتکشان یعنی اکثریت توده های مردم بوده اند. هم اکنون در بسیاری از کشور ها از جمله افغانستان، عراق، سوریه، لیبی، یمن و فلسطین شاهد مصائبی مانند ترور، بی خانمانی و آوارگی هستیم که زندگی میلیون ها انسان را به مرحله نیستی کشانده است.

 

کارگران و زحمتکشان ایران!

در سال 1395 حاکمان و وابستگان نظامی و غیرنظامی رژیم، همانند سالهای پیشین به چپاول ارزش اجتماعی تولید که توسط کارگران و توده های زحمتکش بدست میآید، مشغول بوده و در پی انباشت ثروت های افسانه ای هستند، نیمی از جمعیت کشور در زیر خط فقر زندگی میکنند و میزان تورم خیلی بیشتر از 11 درصد اعلام شده از طرف رژیم میباشد. کارگران که خواهان کسب حقوق معیشتی و انسانی نه تنها برای خود بلکه برای کلیه مردم ستمدیده و تهیدست ایران هستند، از ابتدائی ترین حقوق دموکراتیک و از جمله حق تشکل مستقل، پرداخت بموقع دستمزد، بیمه بیکاری و یارانه های ضروری برخوردار نبوده، تحت قرارداد های اسارت بار موقت و سفید امضاء قرار داشته و در صورت اعتراض مورد اخراج، سرکوب و شکنجه قرار میگیرند.

اعلام حداقل دستمزد 812 هزارتومانی توسط حاکمیت، در حالیکه طبقِ محاسبهِ بسیاری از اقتصادانان و تشکلهای مستقل کارگری در درون کشور، خط فقر بالای 3 میلیون تومان است، نشاندهندهِ خصلتِ استثمارگرانهِ سرمایه داری و بی اعتنائیِ صاحبانِ قدرت در ایران به وجودِ فقر و محرومیت در میان بیش از 50 میلیون توده هایِ کارگری و خانواده های آنها میباشد. کارگران و زحمتکشان و تهیدستان شهر و روستا نه تنها فاقد هر گونه آزادی های اساسی دموکراتیک هستند بلکه از هیچ امنیتی نیز برخوردار نمیباشند. در واقع مردم ایران همواره زیر تیغ سرکوب، شکنجه و زندان بوده و هم اینک بسیاری از فعالین کارگری در زندانهای جمهوری اسلامی به اسارت گرفته شده اند. سالهاست که فعالین کارگری در صدد دستیابی به حقوق اولیه مانند آزادی های دموکراتیک، تشکل یابی مستقل و بویژه اخیرا سازماندهی سراسری تشکلهای مستقل کارگری بوده و در مصاف با سیاستهای سرکوبگرانه رژیم خشنودانه توانسته اند به برخی از پیروزی های مقطعی از جمله اعلام موجودیت چند تشکل مستقل دست یابند؛ هرچند که همواره مورد پیگرد و آزار قرار دارند.

اتحاد عمل تشکل های چپ درامریکای شمالی، دستگیری های کارگران و سرکوب فعالین و رهبران اتحادیه های کارگری را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط فعالین کارگری و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی میباشد. ما از مبارزات کارگران و دیگر زحمتکشان ایران که علیه سیاست های خصوصی سازی، اخراج دسته جمعی و برای دریافت دستمزد معوقه و ایجاد تشکل های مستقل کارگری مبارزه میکنند، قاطعانه دفاع نموده و به همه کارگران مبارز ایران درود میفرستیم. ما همچنین از خواستهای برابری طلبانه زنان کارگر و زحمتکش که درمحیط کار و اشتغال با تبعیض و ستم مضاعف روبرو هستند پیگیرانه حمایت می کنیم .

 

درود به طبقه کارگر مبارز ایران

سرنگون باد رژیمِ سرمایه داری جمهوری اسلامی، بدست کارگران و دیگر زحمتکشان ایران

پیروز باد مبارزات کارگران و دیگر نیروهای زحمتکش و ستمدیده ایران در راه گسست و رهائی از نظام جهانی سرمایه

زنده باد همبستگی و همگامی نیروهای چپ انقلابی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

 

اول ماه مه 2016 برابر با 12 اردیبهشت 1395

 

- اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن

- اتحاد چپ ایرانیان ونکوور

- اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان

- بخشی از فعالین چپ در لس آنجلس

- کمیته ایرانیان چپ- شیکاگو

- کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت در ایران – مونترال

--------------------------------------------------

 

برخی مراسم و راهپیمایی های مربوط به اول ماه مه در امریکای شمالی بقرار زیر است: 

 

شیکاگو: اعضایِ کمیتهِ ایرانیان چپ-شیکاگو به همراه دیگر فعالان ایرانی، روز یکشنبه اول ماه مه در راهپیمائی فرا خوانده شده از طرف جریانات چپ و کارگریِ شهر شیکاگو که از یونیون پارک، تقاطع رندالف و اشلند در مرکز شهر شیکاگو آغاز میگردد با حمل اعلامیه و تابلوِ راجع به وضعیت کارگرانِ ایران شرکت میکنند.

Sunday May 1, 1 PM     Union Park, Randolph & Ashland     March ends at Wacker & Wabash

همچنین در شیکاگو، روز 8 می ماه، برنامه ای در کتابخانهِ عمومی اسکوکی به مناسبت روز جهانی کارگر با نمایش فیلم و گفتمان راجع به مبارزات جنبش کارگری در ایران انجام میگیرد.

 

**************************

 

مونترال : در روز شنبه سی ام ماه آوریل سخنرانی رفیق شهلا دانشفر از حزب کمونیست کارگری  بشکل اسکایپ راس ساعت 7 شب در محل کتابخانه نیما؛ آدرس 5206 بلواردکاری سوئیت 3 برگزار خواهد شد. بخش دوم برنامه پس از آنتراکتِ صرف شام و شراب، جشن و موزیک زنده ایرانی خواهد بود که تا پاسی از شب ادامه خواهد داشت.

روز یکشنبه اول ماه مه ساعت 12:30 بعداز ظهر از پارک لافونتن در تقاطع خیابان راشل و بلوار لافونتن، نزدیک مترو شربروک، شرکت در راهپیمایی و همایش روز جهانی کارگر بهمراه اتحادیه های کارگری و نیروهای چپ و کمونیست کانادایی و بین المللی آغاز خواهد شد.

 

************************

واشنگتن : در روز اول ماه مه، رفقای اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن همراه با رفقای اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان (واحد واشنگتن) و سایر نیروهای دموکرات و مترقی ایرانی و آمریکائی در Malcolm X Park اجتماع خواهند کرد.

 

*****************************

 

ونکوور: سه برنامه بمناسبت اول ماه مه

30 آوریل: مراسم جشن – 1 می: تظاهرات – 7 می: سمینار

برنامه اول: پیامهای همبستگی و جشن با موزیک دی جی

زمان: شنبه 30 آوریل از ساعت 6 تا 12 شب

مکان: سالن اتحادیه کارگری یونیفور، شماره 326 خیابان دوازدهم در نیو وست مینستر

همراه با : فروش غذا و مشروب ( کلیه عواید این جشن به خانواده های فعالین کارگری زندانی در ایران اختصاص خواهد یافت)

برگزارکننده: کمیته برگزاری اول ماه مه - ونکوور

-------------------

برنامه دوم: تظاهرات، سخنرانی و موسیقی زنده

زمان و مکان: یکشنبه اول ماه می ساعت یک ونیم بعد از ظهر از تقاطع خیابان چهاردهم در امتداد خیابان کامرشیال درایو بسوی گراند ویو پارک - ونکوور

برگزارکننده: شورای کارگری ونکوور و حومه

------------------

برنامه سوم: سمینار، سخنرانی و دیالوگ

سخنرانان: آرش کمانگر، پروین اشرفی، علیرضا بیانی و عباس ماندگار

زمان: شنبه 7 می از ساعت 5 تا 9 عصر

مکان: ونکوور – شماره 65 خیابان وست کوردووا

برگزارکننده: کمیته برگزاری اول ماه مه – ونکوور

ورودیه: رایگان