فراخوان

به تظاهرات در مقابل سازمان جهانی کار

در پشتیبانی ازمبارزات جنبش کارگری ایران

 

دوستان و یاران گرامی!

 

 

 

یکصد وپنجمین کنفرانس سالانه سازمان جهانی کار درفاصله روزهای ۳۰ ماه مه تا ۱۱ ماه ژوئن درشهرژنو درسوئیس برگزار می شود.

 

 

دولت سرمايه دارى جمهورى اسلامی ، كارگران، معلمان، روزنامه نگاران و ديگر زحمتكشان و مزد بگيران ايران را در شرايط وخيمی قرار داده است. فعالين كارگرى، نمايندگان معلمان، روزنامه نگاران و مدافعان حقوق كارگران و زحمتكشان ، سركوب و در زندان هاى طولانی مدت فرسوده شده و بعضن به قتل می رسند. نه تنها  كنوانسيون هاى سازمان جهانی كار در ايران اجرا نمی شود، بلكه از طريق مقررات زدايی و تغيير قوانين كار، بی حقوقی و نظام برده دارى بر نيروى كار حاكم شده  واين همه برای آنست كه منافع سرمايه داران داخلی و خارجی از طريق فراهم سازى كارگر ارزان و مطيع بدون تشكل هاى مستقل فراهم آيد. و اين در شرايطی است كه صندوق پس انداز تامين اجتماعی كه با پول كارگران و بازنشستگان زحمتكش پر می شود، غارت و به ورشكستگی كشانده شده است.

 

 

 

حقوق هاى معوقه کارگران پرداخت نمی شود. قراردادهاى سفيد امضا و مزد ناچيز چهار برابر زير خط فقر در جريان  است. كارگران مهاجر از حقوق برابر برخوردار نيستند. بر ابعاد  فاجعه بار كودكان كار هر دم افزوده می شود و ما با شدت يابی تبعيض جنسيتی و نابرابرى حقوقی زنان با مردان روبرو هستيم و ... در چنين شرايطی امسال دراجلاس سازمان جهانی كار، قرار است همچون گذشته كارگزاران مزدور و انتصابی  و نمايندگان امنيتی حكومت اسلامی به عنوان نمايندگان كارگرى شركت كنند.

 

 

 

ما ازهمه ی انسان های آزاده ،اتحادیه های کارگری، تشکل های کارگری ، مدافعان جنبش کارگران و زحمتکشان ، فعالین مدافع حقوق پناهندگی ، تشکل ها و نهاد های چپ، دمکراتیک و ترقیخواه دعوت می کنیم تا درتظاهراتی که علیه حضور مزدوران ضد کارگری رژیم جمهوری اسلامی ، سرمایه داران داخلی و بین المللی همدستشان درروزدوشنبه ٦ ژوئن درمیدان ملل شهرژنو درسوئیس برگزارمی شود، حضور یابند وازمطالبات و مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران  پشتیبانی نمایند.

 

 

زمان  : ٦ ژوئن ۲٠۱٦ از ساعت ۱۱ ـ ۱۵

مکان  : Palais des Nations (Genève)

       میدان ملل مقابل مقر اروپائی سازمان ملل در شهر ژنو

 

تلفن های تماس :

٠٠٤۱٧٦۵۱٦۱٨٦٦   علی مبارکی    

٠٠٤۱٧٨٩۱٠٩٧٨٩   خسرو آهنگر

٠٠٤۱٧٦۵۵٩۲٦٦٦  صادق انشائی

ای ـ میل : kargar_1357@hotmail.com

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

پیروز باد جنبش کارگری

 

 

 

 

کمیتــه برگــزار کننده تظــاهــرات ٦ ژوئن- سوئیس

 

 

 

 

 

 

 

حمایت کنندگان :

۱ـ اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ـ سوئیس

۲ـ اتحاد نیروهای دمکراتیک ایرانی ـ سوئیس

۳ـ کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران ـ سوئیس

 

 

اطلاعیه  شورای نمایندگان احزاب، سازمان ها و نهاد های چپ و کمونیست

در حمایت از اکسیون اعتراضی ششم ژوئن ژنو(سوئیس)

دراعتراض به حضور نمایندگان ضد کارگری رژیم در اجلاس سازمان جهانی کار (ILO)

 

امسال نیز همانند سالیان قبل در روزهای ۳۰ مه تا ۱۰ ژوئن ۲۰۱۶، یکصد و پنجمین اجلاس سالانه "سازمان جهانی کار"(ILO ) در ژنو با حضور ۱۸۶ کشور عضو بر گزار می شود.از جمهوری اسلامی ایران نیز طبق معمول سه گروه به این اجلاس اعزام می شود: نمایندگان وزارت کار رژیم، نمایندگان کارفرمایان وابسته به مافیای حاکم و گروه دست چین شده ای از سوی دستگاه های امنیتی رژیم جمهوری اسلامی به نام نمایندگان کارگران ایران؟!

 

هر کس که کمترین اطلاعی از وضعیت جنبش کارگری ایران داشته باشد واقف است که همه کسانی که هرباربه نام نمایندگان کارگران ایران از سوی رژیم جمهوری اسلامی به این اجلاس اعزام میشود نه فقط هیچ ربطی به جنبش کارگری ایران ندارند بلکه ازعوامل ارگان های امنیتی واطلاعاتی نظیر خانه کارگر و ملحقات آن ها هستند که مسئول سرکوب جنبش مستقل کارگری ایران می باشند. مضاف برآن، رژیم جمهوری اسلامی مجموعه ای از مقاوله نامه های نهادهای جهانی نظیر"سازمان جهانی کار" را صرفاً برای اغفال افکارعمومی در سطح بین المللی امضاء کرده اما هیچ گاه خود را موظف به اجرای آن ها ندانسته و نمی داند.  بهترین شاهد این مدعا پذیرش مقاوله نامه های حقوق بنیادین کار،بند های۸۷ و۹۸"سازمان جهانی کار" درباره آزادی تشـکل های کارگری و قراردادهای دسته جمعی توسط جمهوری اسلامی و همزمان با آن، سرکوب شدید و همه جانبه هر نوع آزادی تشکل کارگری در تمامی طول حیات رژیم حاکم بر ایران است.

 

کارگران ایران از کلیه حقوق ابتدائی واقتصادی خود محروم بوده و تحت شدید ترین فشارهای اقتصادی و سیاسی قرار دارند. نمایندگان واقعی وفعالین مبارز جنبش کارگری ایران نیز یا به  زندان  افکنده شده  و یا تحت پیگرد و انواع و اقسام فشارهای دستگاه های سرکوب رژیم جمهوری اسلامی  قرار دارند که حکم ضد انسانی و بربرمنشانه، شلاق زدن کارگران معترض معدن طلای آق دره در آذربایجان غربی نمونه دیگری از سرکوب و توحش نظام ضد کارگری را نشان می دهد.علیرغم همه فشارها و سرکوب ها، رشد وگسترش مبارزات و اعتراضات کارگران ایران تا بدان حد است که وحشت مقامات امنیتی رژیم را  برانگیخته است. چندی پیش محمود علوی وزیراطلاعات رژیم جمهوری اسلامی اعتراف کرد که :« طبق اطلاعات دو ماه اول سال، تجمعات صنفی ۵۵ درصد افزایش داشته است . بنابراین امکان تبدیل این تجمعات به اعتراضات سیاسی و چالش های امنیتی وجود دارد». وحشت رژیم از اوج یابی هر چه بیشتر مبارزات کارگری موجب شده است که یک دستگاه ویژه سرکوب به نام گارد ضربتی ضد اعتراضات کارگری برای مقابله با رشد جنبش کارگری ایران سازماندهی کند. ولی علیرغم همه اقدامات سرکوبگرانه وفشارهای حکومتی اعتراضات کارگری کماکان در حال فزونی است بطوری که تنها در نیمه اول ماه مه امسال حدود پنجاه اعتراض و مبارزه کارگری، با محاسبه روزهای کاری، تقریباً روزی پنج اعتراض، خبر از تداوم و گسترش اعتراضات کارگری میدهد.

 

ما  نمایندگان احزاب،سازمان ها و نهاد های چپ و کمونیست، ازفراخوان های آکسیون اعتراضی ششم ژوئن علیه حضور نمایندگان رژیم جمهوری اسلامی درمقابل اجلاس سازمان جهانی کار در ژنو (سوئیس) پشتیبانی و حمایت می نماییم وخواهان اخراج مزدوران جمهوری اسلامی از"سازمان جهانی کار"هستیم.

برای بخش وسیعی ازما بدلیل بُعد مسافت ، به لحاظ عملی امکان شرکت درسوئیس فراهم نیست ، لذا ما درسطح کشورهای مختلف همزمان با آکسیون اعتراضی ژنو، تحرکات مختلفی را به پیش خواهیم برد تا صدای اعتراض مان در دفاع از خواست کارگران ایران وسیع تر گردد.

ما برآنیم که حل نهايى مشكلات و معضلات کارگران نه در پشت ميز ها بلكه در ميدان نبرد طبقاتى انان حاصل می گردد . با این همه  از اتحادیه های کارگری واقعی و رزمنده در اروپا و سراسر جهان می خواهیم که از طریق نمایندگان خود از آکسیون اعتراضی اپوزیسیون ترقیخواه ایران حمایت کنند. پشتیبانی همه جانبه ازآکسیون های اعتراضی و انعکاس هر چه وسیع تر آن توسط رسانه های مستقل و چپ ، پژواک صدای جنبش کارگری ایران را هر چه رساتر خواهد کرد.

 

کارگران زندانی آزاد باید گردند!

نمایندگان مزدورایران از اجلاس جهانی کار اخراج باید گردند!

 

زنده باد همبستگی بین المللی کارگران جهان!

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

شورای نمایندگان احزاب ، سازمان ها و نهادهای چپ وکمونیست

http://shoora-namayandegan.org

سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ برابر با ۳۱ مه ۲۰۱۶

 

امضاءها به ترتیب حروف الفبا :

١اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور

٢اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان

۳حزب کمونیست ایران

۴سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

۵سازمان راه کارگر

۶سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

۷شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران- استکهلم

۸شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه- هامبورگ

۹کانون اندیشه کپنهاگ –دانمارک

۱۰- کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ

۱۱ - کمیته حمایت از مبارزات کارگران ایران- فنلاند

۱۲- کمیته حمایت از مبارزات جنبش کارگری ایران- دانمارک

۱۳ - کمیته خارج کشور سازمان فدائیان(اقلیت)

۱۴نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران- غرب آلمان

۱۵کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه٦٠در ایران - مونترال، کانادا

۱۶هسته اقلیت

 

 

فراخوان مشترک

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

نهاد های همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

 

در تظاهرات ۶ ژوئن در حمایت از جنبش کارگری ایران و علیه حضور نمایندگان جمهوری اسلامی دراجلاس سالیانه" سازمان جهانی کار" در ژنو شرکت کنیم!

 

صد و پنجمين اجلاس سالانه سازمان جهانی کار از ۳۰ مه تا ۱۰ ژوئن ۲۰۱۶ در شهر ژنو سوئیس برگزار خواهد شد.

 

طبق روال سالهای گذشته، از ایران نیز علاوه بر نمایندگان دولت جمهوری اسلامی و نمایندگان کارفرمایان، از تشکل های وابسته به حکومت یعنی "کانون عالی شوراهای اسلامی کار"، "كانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران"، و "مجمع عالی نمایندگان کارگران" یعنی خود برگزیدگان رژیم و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی، بشکل دست چين شده توسط وزارت كار جمهوری اسلامی تحت عنوان "نمایندگان کارگران ایران" در صحن این اجلاس حضور می يابند.

 

در اساس اينها كارگزاران رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی كه وظيفه سركوب حركات مستقل كارگری در ايران را به عهده دارند می باشند که به نام نمايندگان كارگران ايران راهی اجلاس ژنو می شوند. عليرغم اين كه مسئولين سازمان بين الملی كار به پاس اعتراضات مكرر و تلاش های فعالين راستين كارگری در ايران و مدافعان جنبش كارگری در خارج از كشور از اين امر اطلاع دارند كه افراد اعزامی از سوی حكومت ايران، نماينده جنبش مستقل کارگران ايران نيستند، اما همچنان به آنها اجازه مي دهد كه  در اجلاس به نام و به نمایندگی از کارگران ایران شرکت داشته باشند!؟

 

نمایندگان و فعالین واقعی کارگری در ایران تحت سرکوب شدید و کنترل امنیتی قرار دارند و بسیاری از آنان یا در زندان بسر می برند و یا حکم حبس تعلیقی برایشان صادر شده و از کار اخراج گشته و خود وخانواده اشان تحت انواع و اقسام فشارهای امنيتی قرار دارند و یا به به ناگزیر به تبعید کشانده شده اند.

  

شرایط زندگی و کار کارگران ایران اسف بار است. فشار بر تشکل‌های کارگری مستقل و کارگران و معلمین و سایر مزدبگیران بیش از پيش افزایش پیدا کرده است. بازداشت و دستگیری کارگران، اذیت و آزار زندانیان کارگر، عدم دسترسی به درمان برای زندانیان و از جمله کارگران زندانی، سركوب خشن اعتراضات و اعتصابات، اخراج، تبعیض، عدم پرداخت دستمزد و صدور احکام تنبيهی و زندان برای کارگران اعتصابی هم چنان ادامه دارد و ابعاد گسترده تری به خود گرفته است. مراسمهای غیر دولتی اول ما مه هر ساله با قدرت تمام سرکوب می شوند. حقوق‌های معوقه همچنان مساله کارگرانی است که با دستمزدی بسیار پایینتر از خط فقر مشغول به کارند و همان حقوق اندک را هم با تاخیرهای چند ماهه دریافت می‌كنند. تبعیض علیه زنان و کارگران مهاجر به خصوص کارگران افغان بطور گسترده ادامه دارد و وضعیت کودکان کار همچنان اسف بار است؛ تبعيض و فشار عليه معتقدان به ساير مذاهب ادامه دارد.

 

در چنين شرایطی که کارگران در ایران با بی حقوقی مطلق رو به رويند و رژیم جمهوری اسلامی فضای سرکوب و ارعاب را بر طبقه کارگر و بر کل جامعه تحمیل کرده است، و با توجه به ممنوعیت تشکل یابی و اعتصاب، رژيم همچنان سعی میکند تا با کمک و حمایت عملی سازمان جهانی کار و دولت ها و نهادهای سرمایه داری جهانی، عوامل خود را هر ساله به عنوان نمایندگان کارگران ایران به اجلاس سالیانه سازمان جهانی کار اعزام نماید.

 

ما ضمن اعتراض به سازمان جهانی کار بدلیل تداوم چنین سیاستی که عملا به معنای  همکاری با رژیم در زیر پا گذاشتن حق ایجاد تشکلات مستقل کارگری درایران است، و نیز در اعتراض به حضور كارگزاران رژيم ايران تحت پوشش نماينده كارگران در اجلاس و هم چنين در اعتراض به سركوب تشكلات و فعالین كارگری و ممانعت از ايجاد و گسترش تشکل های مستقل کارگری اقدام به اعتراض از جمله از طریق برگزاری  آکسیون در مقر سازمان جهانی کار در ژنو خواهیم کرد. ما از همه مدافعين كارگران، سازمانها، احزاب و نيروهای آزادی خواه و سوسياليست دعوت می كنيم در تظاهرات روز دوشنبه ۶ ژوئن ٢٠١٦ از ساعت ۱۱ صبح تا ۳ بعدازظهر در میدان ملل مقابل مقر اروپائی سازمان ملل در شھر ژنو شرکت کنند، و نسبت به  زیر پا گذاشته شدن حقوق کارگران ایران توسط رژیم اسلامی ایران و حضور نمایندگان رژِیم جمهوری اسلامی در اجلاس سازمان جهانی کار صدای خود را بلند كنند.

 

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد سوسیالیسم

۲۰ مه ۲۰۱۶

 نهاد های همبستگی با جنبش کارگری در ایران -  خارج کشور

nhkommittehamahangi@gmail.com

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

info@workers-iran.org

 

 

 

 

 

اعلامیه مشترک: "نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور "

و "اتحاد عمل تشکلهای چپ در آمریکای شمالی" 

 

به کمپین های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی دراجلاس ساليانه

 "سازمان جهانی کار" در ژنو، بپیوندید!

 

هیئتی از طرف رژیم اسلامی سرمایه راهی ژنو هستند تا در اجلاس سازمان جهانی کار، در حالی شرکت نمایند که حق تشکل مستقل، حق اعتصاب، حق برخوردای از حقوق پایه ای انسانی برای کارگران و زحمتکشان در ایران موجود نیست. کماکان فعالین واقعى کارگران يا در زندان هستند، و يا تحت فشار، پیگرد و دستگیری قراردارند.

  

در روند انطباق با سياست جهانی سرمايه داری، ادغام سرمايه ایران در سرمايه بين المللی و به تبع آن عضويت ايران در سازمان تجارت جهانی پيش شرطهايی از جمله رعايت اصول مربوط به روابط سه جانبه گرایی کارفرما، دولت و کارگر در ایران و تاييد و برسميت شناختن اش توسط سازمان جهانی کار(آی ال او - ILO) را بهمراه داشته است. این روند چند سالی است که شروع شده و موفقیتهایی برای جمهوری اسلامی بهمراه داشته است. درها برای ورود سرمایه داران غربی برای خرید ارزان نیروی کار در ایران مدتی است که باز تر شده است. 

 

در ایران مبارزه برای كسب ابتدایی ترین مطالبات و حقوق كارگران، جرم محسوب می شود. نه حق اعتصاب كارگری وجود دارد و نه حق تشكل مستقل كارگری. اخراج و زندان نصیب نمایندگان واقعی كارگران است و در مقابل، نهادها و هيئت هاى ساخته و پرداخته حكومتی را به عنوان نماینده كارگران معرفی می نمايند. در واقع، "سه جانبه گرایی" در حکومت جمهوری اسلامی چیزی جز نشستن نمایندگان نظام سرمایه داری در سه طرف میز نیست.

 

نظام جهانی سرمایه داری، تهاجم لجام گسیخته ای را در عرصه استثمار نیروی كار و غارت و چپاولگری در سراسر دنیا آغاز كرده است. این حرکت با بیكارسازی های وسیع کارگران، گسترش فقر، تقلیل سطح معیشت توده های زحمتکش، حذف امكانات رفاهی، فراگیر شدن فلاكت و فحشا و دیگر مصائب اجتماعی همراه است. فشارهای كمرشكن روند رو به رشد خصوصی سازیهای، مقاومت، اعتراضات و شورشهایی  را از طرف توده های مردم در سراسر دنیا در حرکت سراسری ضد سرمایه داری به صحنه آورده است. سرمایه داری می خواهد به طبقه كارگر بقبولاند كه با این طبقه "منافع مشترك" دارد و به نفع هر دو طرف است كه با صلح و آرامش سر یك میز بنشینند و با هم كنار بیایند. سرمایه داری می خواهد به طبقه كارگرثابت كند كه بهترین راه حل، قبول قوانین مسالمت آمیزی است كه استثمارگران برای "سازش كار و سرمایه" تعیین كرده اند و در مقابل طرحهای خانمان برانداز "جهانی سازی" ، " آزاد سازی" و "خصوصی سازی"  باید تاب تحمل را بیآورند. متاسفانه در فقدان یک قطب قدرتمند و متشکل کارگری در شرایط کنونی، امکان و فرصت بیشتری برای طرح و تبلیغ اینگونه سیاستها در جنبش کارگری ایران فراهم است.

 

هیئتی که بنام کارگران ایران درنشست سالیانه سازمان جهانی کارشرکت داده شده اند، کارگران ایران رانمایندگی نمی کنند و مزدوارن رژیم اسلامی به نام نماینده كارگران در این اجلاس می باشند. هم اکنون نمایندگان واقعی کارگران که برای مطالبات و خواسته های کارگری، مبارزه، دفاع و اعتصاب میکنند، دستگیر شده، در زندان بسر میبرند و یا احکام سنگینی از بیدادگاه های رژیم برای فعالین واقعی کارگران صادرشده است. پذیرش نمایندگان رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی ازجانب سازمان جهانی کاربه عنوان نمایندگان کارگران ایران، اقدامی ضد کارگری، درتقویت رژیم جمهوری اسلامی است و ازنظرفعالین کارگری ایران محکوم است. در سطح جهانی و بین المللی هم بربخش وسیعی از تشکلهای کارگری اتحادیه ای و سندیکایی، سیاستهای انفعالی و سازشکارانه بر آنها قالب است. 

 

کارگران فقط با اتکاء به نیروی خود و ایجاد تشکلهای مستقل ازدولت وسرمایه دار خواهند توانست از فشار و تهدید و سرکوب دولتی ممانعت بعمل آورده و همچنین در زمینه استقلال تشکلهایشان هیچ تخفیفی به سرمایه داران و دولت ندهند. تحقق ابتدایی ترین خواسته های کارگران در گرو چنین مبارزه و چنین تشکل هایی است. این در تاریخ مبارزات کارگری ثبت شده است كه بدون اعتصابات، اعتراضات و مبارزات پیگیر و مستقل كارگران، نمیتوان در مقابل هیچ كارفرما و دولتی ایستاد.

 

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران و اتحاد عمل تشکلهای چپ در آمریکای شمالی، همگان را برای گردهمائی اعتراضی و افشاگرانه در ژنو فرا میخوانند و نیز از همه دوستداران و طرفداران جنبش کارگری تقاضا ميكنند، که در محل کار و زیست خود با برگزاری تجمعات اعتراضی، میزهای اطلاعاتی، تماس با تشکلهای کارگری و مترقی به افشای سياستهاى ضد كارگرى رژيم جمهوری اسلامی و تمامی نیروهای امپریالیستی بپردازند و خواهان حق تشکل مستقل و آزادی تمامی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی شوند. 

 

 

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد سوسیالیسم

 

مه ۲۰۱۶

 

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور 

nhkommittehamahangi@gmail.com

 

اتحاد عمل تشکلهای چپ در آمریکای شمالی 

iranianleftinnorthamerica@gmail.com

 

-----------------------------

 

لازم به ذکر است که علاوره بر ژنو و برخی دیگر از شهرهای اروپا، در امریکای شمالی نیز به همت فعالین گوناگون چپ و کارگری ایرانی، در شهرهای مونتریال – واشنکتن – تورنتو و ونکوور آکسیونها و یا پیکتهایی در همبستگی با چنبش کارگری ایران سازماندهی شده است