انتشار اخبار ناصحیح از سوی کمیته مرکزی سازمان حمید موسوی پوراصل

 

 

متاسفانه کمیته مرکزی سازمان خبر ناصحیحی را انتشار داده است که گویا به من اصلاع داده است که به اعتراض من به درج مواضع ناصحیح کمیسیون روابط عمومی رسیدگی خواهد کرد. این مطلب اساسا ناصحیح است . در اطلاعیه کمیته مرکزی گفته می شود نوشته داخلی من در ۵ جولای تنها ۴۸ ساعت بود به دست کمیته مرکزی رسیده بود. در حالی که نامه پیشین من تقریبا ۱۰ روز پیش از آن به کمیته سایت و مسٔول کنونی کمیته مرکزی مستقیما فرستاده شده بود و نامه روابط عمومی به همه اعضا و نام بردن از من درست به خاطر نامه اعتراضی من بود. نامه اعتراضی اول من نه تنها در کمیته مرکزی مطرح شده بود که بجای جواب کمیته مرکزی خود کمیسیون ارتباطات که من از آنها شکایت کرده بودم نامه ای به همه اعضا داده که نامه من توسط .... به کمیته مرکزی رسید و ....و در آن خطاب به من موضوعاتی را اشاره کرده است. در جواب به شکایت من از کمیسیون ارتباطات پس از طرح اعتراض من در کمیته مرکزی باز خود کمیسیون روابط عمومی که مورد انتقاد من بود باز با شکستن محدوده اختیاراتش نامه ای به تمام اعضا فرستاد و در آنجا از من خواست که در اتاق های اینترنتی شرکت کنم و من باز نامه ای داخلی نوشتم و به این برخورد جدید کمیسیون روابط عمومی اعتراض کردم. ارگانی که خود در رابطه با نقض حقوق تشکیلاتی متهم است حق ندارد باز نقض ضوابط کند و خود را دوباره بجای کمیته مرکزی وارد میدان کند. اعتراض من بسیار ساده بوده و هست. من معتقدم کمیته روابط عمومی سازمان حق ندارد تحلیل جهانی کند و به تحلیل مواضع سازمانهای دیگر بپردازد و از خود سیاست و موضعگیری در باره احزاب و سازمانه ای دیگر کند. من بخصوص به موضع مخرب این کمیسیون به گروه منشعب از سازمان ما یعنی سازمان کارگران انقلابی (راه کارگر) اعتراض کردم.f متاسفانه نه اعتراض داخلی من از کمیته مرکزی پاسخ گرفت و وقتی نقدم را علنی منتشر کردم اینگونه با ارایه خبر ناصحیح از سوی کمیته مرکزی برخورد می شود. من چون اساسا جوابی از سوی کمیته مرکزی سازمان دریافت نکرده بودم مطلب خودم را منتشر کردم. تنها یکی از اعضای کمیته مرکزی پس از انتشار نامه دوم داخلی و اعتراضی من یک ایمیل شخصی برای من فرستاد و نوشت به نظرش در نامه داخلی کمیته روابط عمومی به تمامی اعضا با من خشن برخورد نشده و من نباید از آن برداشت توهین آمیز داشته باشم. خبری از بررسی شکایت من نبود و متاسفانه کمیته روابط عمومی و رفتار بیرون از حد اختیاراتش نه تنها مورد سوال کمیته مرکزی قرار نگرفت که از من خواسته شد به اتاق های اینترنتی بیاییم و در .... مشکل اصلی من عدم رعایت موازین تشکیلاتی از سوی کمیته روابط عمومی چه از نظر سبگ کار و چه از لحاظ نظری است و متاسفانه اینک باید سبک کار کمیته مرکزی را به آن بیافزایم که پس از سالها پایان سرکوب اندیشه در سازمانهای سنتی متاسفانه باز به همان ریسمان پوسیده صدور اعلامیه بیرونی بر علیه اعضای معترض دست زده است. البته مورد دیگری پیش از این در رابطه با اعضای کمیته روابط عمومی مطرح بوده که من در اینجا از شرح آن می گذرم و کمیته مرکزی اساسا به این امر هم رسیدگی نکرد. امیدوارم نیاز به بازطرح آن نباشد و این یادآوری کافی باشد. اینگونه طرز کار و برخورد مخرب و غیر دمگراتیک دیگر از نظر بسیاری دیگر قابل قبول نیست. اگر جوابی به نقد داخلی وجود دارد باید داده شود و وقتی در نبود جواب و ادامه نقض اصول تشکیلانی نقد علنی شد باید جواب داده شود. چپ مترقی سالهاست که از این شیوه منحط سرکوب نظرات اعضا گذر کرده است. انتشار نظر و دیدگاه اعضا در سازمان آزاد است و من بسیار متاسفم که کمیته مرکزی ما با یک عقب گرد تاریخی از اعلام نظر علنی اعضا آشفته می شود و دست به انتشار اخبار ناصحیح به صورت اعلامیه علنی میزند. بجای اینگونه انتشار اخبار ناصحیح و برخورد فردی لطف گنید و به انتقادات من پاسخ دهید. علیرغم برخورد غلط و توضیح ناصحیح کمیته مرکزی من باز تماس کمیته مرکزی با من در رابطه با شکایتم و خبر بررسی آنرا تکذیب می کنم و آنرا اساسا نادرست اعلام می کنم. کسی با من در رابطه با این که کمیته مرکزی انتقاد من را بررسی خواهد کرد تماس نگرفت علیرغم اینکه من دو نامه اعتراضی داخلی نوشتم. امیدوارم کمیته مرکزی پس از این به بیان آزاد اعضا احترام بگذارد و به این شکل از صدور بیانیه علیه افراد که میراث شوم سازمان های تک صدایی و غیر دمکراتیک است پایان دهد. من اساسا حق برخورد علنی با انحرافات نظری درون سازمان را برای خود در شرایط کنونی لازم می دانم. بسیار متاسفم که کمیته مرکزی سازمان پس از سالها شعار قبول اعتراض و نقد علنی آعضا. امروز زمانی که یک اعتراض در درون سازمان می بیند نه تنها که پاسخگو نیست که پس از اعتراض مجدد و دوم داخلی ساکت می ماند و وقتی یک نقد نظری در باره روابط عمومی سازمان که هم از وظایف تشکیلاتی و خط سیاسی عدول کرده است اینگونه اعلامیه علنی بر علیه عضو خود صادر می کند. به هر حال درج علنی و نظر اعضا آزاد است و بهتر است کمیته مرکزی به اعتراضات پاسخ دهد و نه اینکه برعلیه منتقد اعلامیه صادر کند. اینک نه از کمیته روابط عمومی که از کمیته مرکزی می خواهم به تک تک سوال های من مندرجه در نامه علنی من در سایت پاسخ علنی دهد. امیدوارم این باعث شروع بحثی علنی باشد تا ببینیم ما تا چه حد به اصولی که سالها بر آن پای فشرده ایم پایبندیم.