تقی روزبه: تلاش میرحسین موسوی برای تبرئه خمینی از جنایت تابستان سیاه ۶۷ 

انتشارنوارمیرحسین موسوی پیرامون کشتار تابستان سیاه، گرچه یادآور انتشارنوارمنتظری است، اما درست ۱۸۰ در جه در تقابل با آن قراردارد. در این نوار چندنکته به عریانی مشهود است: تلاش برای تبرئه خمینی از این جنایت هولناک، تلاش برای تبرئه خود و خامنه ای، تلاش برای کوچک کردن اعتراض منتظری با ادعای این که برکناری اش ربطی به این مساله نداشت و یا آن را نخوانده و ندیده است.. . این نکته که افشای آن در فضای جنبش ۸۸ به مصلحت نیست، و وعده توضیحات بیشتر را به آینده حواله می دهد که البته هنوز هم پس از گذشت ۹سال این آینده فرانرسیده است! حتی در همان به اصطلاح اعتراف جویده جویده به این جنایت عملا تمرکزخود را روی افشای عملیات مجاهدین خلق و اپوزیسیون می گذارد تا از این طریق هم جنایت رژیم را توجیه نماید. اما بطورکلی در آن زمان این سخنان را زیرفشارافکارعمومی و جنبش آن زمان به زبان آورد . گرچه در همان زمان جسته و گریخته گزارشات و اخباری حول این موضعگیری او منتشرشد اما ظاهرا مصلحت ندیده است که نوار آن منتشرشود. در سال ۸۹ زهرارهنورد هم در یک موضع گیری ضمن محکوم کردن جنایت در عین حال مدعی شد که مقامات اجرائی و دولت میرحسین از آن خبرنداشته است... در حقیقت تمام سرمایه سیاسی و اجتماعی میرحسین موسوی مدیون حمایت خمییی از او به مثابه نخست وزیرمحبوب امام و سودای بازگشت به دوران عصرطلائی امام و قانون اساسی بی تنازل جمهوری اسلامی بوده است. از همین رو تمامی تلاش او برای حفظ اعتبار خود درگروه حمایت از خمینی و عصرامام و تبرئه او از جنایت ها و از جمله جنایت ۶۷ است. نا گفته نماند که کروبی تاکنون در این مورد حتی حرفی نزده است. انگار نه انگار که چنین جنایتی وقوع پیدا کرده است.... اگر منتظری با گذشتن از موقعیت قائم مقامی خود به افشاگری آن جنایت پرداخت، موسوی اما برای نجات موقعیت خود به توجیه آن پرداخته است.

چنان که در متن مقاله آمده است: « چنانکه می دانیم اصلاح طلبان بطورکلی و بویژه میرحسین موسوی و کروبی تکیه گاه ایدئولوژیکی و آرمانی خود را بر تقدیس و ستایش دوران ولایت خمینی و دفاع ازالگوی رفتاری،سخنان و راهبردهای وی به مثابه "اسلام رحمانی" درمقابل عملکرد و"اسلام غیررحمانی" ولایت خامنه ای و دولت برگمارده وی نهاده اند.دراین رابطه دوره خمینی به مثابه دوره ای طلائی درزرورقی از لفاظی ها و توصیفات مجعول پیچیده می شود. با تطهیرو تقدیس این دوره است که آنها به دفاع ازمشروعیت جمهوری اسلامی و ضرورت تداوم حیات آن می پردازند و تلاش می کنند که جنبش کنونی را نیز درچهارچوب نظام و درهمان راستا هدایت کنند. و این درحالی است که جنایت سال ۶۷ براساس فتوا و دستورمستقیم شخص خمینی صورت گرفته واسناد این فتوا و انتشار آن توسط منتظری (سوای منابع دیگرافشاء کننده این جنایت) دیگرجای هیچگونه حاشا و انکار برای کسی باقی نگذاشته است... از این رو اذعان و انتقاد قاطع به این جنایت با توجه به نقش خمینی در ن، درعین حال به معنی ضرورت تصفیه حساب با بنیان گذارنظام وعملکرد ومواضع او نیز محسوب می شود که البته هیچ نشانی از آن دیده نمی شود».

از همین رو به مناسبت انتشار این نوار، دو مطلب زیر که یکی مربوط می شود به افشای موضع میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در مورداین جنایت و دیگر نوارصوتی منتظری بازتکثیرمی شود:

*- توضیحات میرحسین موسوی در مورد اعدام های دهه شصت:

https://soundcloud.com/sourena-hashemi/lmk8pwjcfz1q


*-
پیرامون سخنان زهرارهنورد در باره تابستان سیاه ۶۷

http://taghi-roozbeh.blogspot.com/2010/09/67-67.html


*-
بررسی اهمیت سندشنیداری مربوط به فاجعه 67 برای جنبش دادخواهی، از خلال نقدسه رویکرد به آن!

http://taghi-roozbeh.blogspot.com/2016/08/67.html