• ژاله احمدی: بشر به مثابه زمین و محصول
 • ژاله احمدی: از «کنفرانس جنبش ها و خلقهای ایران» تا « پلاتفرم جنبش دموکراتیک خلقها در ایران»
 • نازنین و یامین: روژآوا در نزاع کار- سرمایه
 • طبقه و ملت: مسایل ناسیونالیسم سوسیالیستی / ژرژ شوارتس مانتل ترجمه ی امید پایدار
 • سدی آتشین برابر کاتالونیا : آتدیوید برودر ترجمه / نوید نزهت
 • گفتگوهای گزارشگران درباره تحولات سیاسی در کشورعراق و اقلیم کردستان - گفتگو با تقی روزبه
 • گفتگوهای گزارشگران درباره تحولات سیاسی در کشورعراق و اقلیم کردستان: گفتگو با عباس منصوران
 • گفتگوهای گزارشگران درباره تحولات سیاسی در کشورعراق و اقلیم کردستان - گفتگو با مجید دارابیگی
 • گفتگوهای گزارشگران درباره تحولات سیاسی در کشورعراق و اقلیم کردستان - گفتگو با ابراهیم آوخ
 • پیروزی د ر جنگ جهانی چهارم؛ در ستایش کردها و زاپاتیستها نویسنده: جان هالووی/ مترجمان جلا ل الدین رحیمی و مبین رحیمی
 • هدایت سلطان زاده : حق تعیین سرنوشت ، یا بازی با سرنوشت خلق؟
 • همپرسی استقلال در کردستان : سرآنجام یا سرآغاز آن؟ کفتگو با کمال چومانی
 • ناسیونالیسم ، گامی به سوی دموکراسی و توزیع متوازن قدرت : ساسان امجدی
 • نالسیونالیسم ، فدرالیسم و حق تعیین سرنوشت - بررسی انتقا دی : محمد رضا نیکفر
 • دو راهی استقلال : کنفدرالیسم در برابر ناسیونالیسم - مصاحبه امید منتظر با یاسر گلی
 • کردستان و استقلال ملی : گفگو با کامران متین
 • مارکسیت ها و مسئله ملی : میشل لووی
 • احمد رحیمی: "بهزاد کریمی : از رسمیت جمهوری کردستان باید پشتیبانی کرد !"
 • آرش کمانگر : پس لرزه های رفراندم اقلیم کردستان و دنیای کثیف دابل استاندارد !
 • هدایت سلطان زاده : آیا رفراندوم در کردستان عراق بمعنی حق تعیین سرنوشت است ؟
 • تقی روزبه : همه پرسی استقلال کردستان عراق و سه چالش مهم پیشاروی آن!
 • مجید دارابیگی: همه پرسی در کوردستان و
  روایت جدید از حق تعیین سرنوشت.

 • م. ائینالی:بارزانی و رفراندم در شمال عراق
  استقلال یا جنگ (بخش دوم)

 • م. ائینالی : بارزانی و رفراندم در شمال عراق
  استقلال یا صلح (بخش اول )

 • حمید موسوی پوراصل: فدرالیسم یا "حق تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی" ؟
 • حمید موسوی پوراصل - حق تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی یا فدرالیسم؟
  بخش دوم: فدرالیسم

 • حمید موسوی پوراصل: فدرالیسم یا "حق تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی" ؟
 • حسن جداری : حل مساله ملی در ایران، در گرو سرنگونی رژیم!
 • حسن جداری: دو رژیم آزادیکش، دوکشتاروحشیانه !
 • حسن جداری: بازهم در باره " فراکسیون مناطق ترک نشین مجلس"!
  پاسخی به نوشته یونس شاملی در این زمینه