راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8592                   2017-02-12 12:51:52

کارگران شاغل در ماهشهر و " قوانین کار در مناطق آزاد تجاری"

اتحادیه آزاد کارگران ایران : کارگران شاغل در پتروشیمی های ماهشهر تحت پوشش قوانین کار در مناطق آزاد تجاری هستند و این امر مشکلات عدیده ایی را برای کارگران شاغل در این منطقه بوجود آورده است .
در این خصوص یکی از کارگران پیمانکار پتروشیمی بندر امام طی گزارشی، مشکلی را که این کارگران سالها در پتروشیمی های ماهشهر با آن دست به گریبانند با اتحادیه آزادکارگران ایران درمیان گذاشته است.
وی میگوید : متاسفانه چند سالی است در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی  ماهشهر ، بجای قانون کار، قانون جدیدی بنام " قوانین کار در مناطق آزاد تجاری" اعمال میشود که در 51 ماده تنظیم شده است. مواد این به اصطلاح قانون ویژه با دور زدن برخی از مواد همین قانون کار فعلی ، بی حقوقی و استثمار بیشتری را بر گرده کارگران تحمیل میکند.
محوراصلی این قانون، توافق شرایط کاربین کارگر و کارفرماست.  میدانیم که در جامعه ما شرایط کارفرما در مقابل شرایط کارگر، بویژه با بهره بردن از لشکر بیکاران و نبود تشکل های مستقل کارگری، همواره  موقعیت دست بالا را دارد. در نتیجه توافق بین طرفین بیمعنی و پوچ است و کارگراز سر ناچاری و تنگناهای معیشتی مجبور به پذیرش شرایط فلاکتبار کارفرما درعقد قراردادها میشود.
از طرفی کارگران پیمانکاری پتروشیمی های منطقه ماهشهر با کار ماهیتا" مستمر و دائم در کنار نیروهای رسمی وزارت نفت مشغول بکارهستند ، درنتیجه اعمال "قوانین ویژه" خارج ازقانون کار هیچ مصداق و موضوعیتی ندارد.
در ادامه این کارگر پیمانکار پتروشیمی بندر امام میافزاید :  در مناطقی از جهان شنیده ایم که در برخی پروژه های بزرگ با توجه به تعدد شرکتهای پیمانکار خارجی آنهم با وجود و حضورسندیکاها و تشکیلاتهای وسیع کارگری و نظارت منسجم ، قوانین ویژه ای برای بالا بردن راندمان کار با ایجاد شرایط بهتر برای کارگران، وضع و اجرا میشود. یعنی اینکه در چنین شرایط و موقعیتی یک کارگر میتواند با توافق، دستمزد مناسب و حق انتخاب بهتربا یکی از این شرکتها قرارداد منعقد کند، ولی متاسفانه در این منطقه همانطور که همیشه همه قوانین انحصاری و به نفع شرکتهای پیمانکاری ست ، بوجود آمدن این قانون هم اهرم فشاری شده در دست شرکتهای پیمانکاری برای فشار مضاعف به کارگران.
الان  با بوجود آمدن این قانون محدود کننده برای کارگر ، کارفرما در کنار قانون کار فعلی، بطورسلیقه ای از هر دو قانون استفاده میکند. یعنی اینکه هر جا به نفع اش باشد ،رجوع میکند به قانون کاروزارت کار و در بعضی موارد هم اگر قانون کاربه ضررش بود به قوانین مناطق ویژه آزاد استناد میکند. بعنوان مثال: برای انتخاب نماینده کارگر به قوانین مناطق ویژه استناد میکند چون در این قوانین جدید،کارگر از حق داشتن نماینده محروم است و داشتن نماینده کارگر درآن دیده نشده است.
اما در برخی موارد که به نفع اش باشد، همین قوانین مناطق آزاد را نادیده گرفته و به قانون کار فعلی سراسری رجوع میکند.
ما کارگران پیمانکاری های پتروشیمی های ماهشهر بواسطه نوع و شرایط کارمان که از سالها پیش بهمین گونه و بطور مستمر بوده و پرداخت حق بیمه خودرا مطابق قانون کار پرداخت میکنیم ، قانونا" مشمول قوانین و مقررات قانون کار وزارت کار هستیم و قراردادهای ما نیز بر اساس قانون کار تنظیم شده، نه قوانین مناطق آزاد تجاری.
درنتیجه اعمال شمولیت قوانین جدید موسوم به قوانین مناطق آزاد تجاری برکارگران پیمانکار پتروشیمی های ماهشهر خلاف قانون است. اتحادیه آزاد کارگران ایران
24 بهمن 95