نام : اسماعیل

نام خانوادگی : معارفی

متولد : شهریور 1340

دستگیری : 1363

اعدام : 1367

اسماعیل از زمان دستگیری جزو هواداران سازمان فدائیان خلق ( قبل از انشعاب ) بود که این مسئله باعث گردید از خدمت نظام وظیفه فراری شده و در یک چاپخانه مشغول به کار بود که دستگیر گردید در ابتدا در زندان دژبان  مرکز نگهداری می شد که شرایط بدی نداشت و در مدت دوسالی که آنجا بود به طور مرتب ملاقاتی داشت . بعداز آن که مسائل او لو رفت به زندان اوین منتقل گردید که در مدت دوسال که در اوین بود هیچ خبری از او نبود . اسماعیل در این مدت در انفرادی نگهداری می شد که هیچ ملاقاتی نداشت . بعداز این مدت فقط به مادرش اجازه ملاقات داده می شد و فقط یک بار ملاقات عمومی داشت که روحیه سرشار از مقاومت داشت .

اسماعیل در موج اعدام های وحشیانه ی رژیم در سال 1367 اعدام گردید .