رفیق فرهاد فرهادی

سياوش کسرايی فرهاد رفت و قصه شيرين او بماند

 

 

رفيق حيدر در منطقه خوزستان در (سربندر ) و در بين خانواده فرهنگی تولد يافت ۰ از سنين نوجوانی به فعاليت سياسی روی آورد و در سن ۱۶ سالگی به جرم هواداری از سازمان کارگران انقلابی ايران _ (راه کارگر) به زندان افتاد۰ از سال ۶۰ تا ۶۵ يعنی پنج (۵) سال از بهترين سالهای عمر خود را در زندانهای جمهوری اسلامی گذراند۰ فرهاد در زندان عليرغم سن کم ، از چهره های پر روحيه و مقاوم زندان بشمار می رفت که هميشه مورد توجه و احترام همبندان خود بود ۰

رفيق حيدر پس از رهايی از زندان رژيم اسلامی نيز همچنان روابط خود را با همبندان سابق خويش حفظ کرد و به فعاليت پرداخت و با توجه به تعقيب و آ زار پليس امنيتی ، تبعيد ناگزير بر او به مانند خيل کسان تحميل گرديد و به منطقه بلوچستان ( پاکستان ) آمد و در کنار رفقای سازمان ما در منطقه ، چهره پيکا رگر خود را نماياند ۰ در امر سازمانگری و دفاع از حق پناهندگی ، توانايی بيشماری از خود نشان داد و محبوبيت توده ای يافت ۰ سالها بعد به اروپا رسيد و سنگ بنای واحد سازمانی ما در نروژ را به همراه ديگرياران ما پايه ريخت و از چهره های فعال سياسی شهر بشمار می رفت ۰

رفيق حيدر در اکثر سا زماندهی حرکتهای اعتراضی عليه رژيم اسلامی ايران ، نقش فعال داشته و داوطلبانه سخت ترين بخش از مسئوليت ها را بعهده می گرفت ۰ او همواره برای پذيرش ماموريتهای سازمانی از خود گذشتگی بيمانندی بروز می داد ۰ ماموريتهای چند گانه رفيق حيدر ( کاک بيژن ) در کنار ياران صدای کارگر در چند دوره ، چهره وی را در بين فعالين کرد نماياند۰ ياران چندی خاطرات فراموش نشدنی کاک بيژن را همواره در کردستان عراق بر زبان می رانند!

باری جان جوان رفيق حيدر در ۳۹ سالگی دستخوش سختی ها و گذر رنج های بيشما ری گرديد که از موجوديت نظام ضد تاريخی جمهوری اسلامی ايران ، متوجه زندگی ما تبعيديان بنوعی می گردد۰ او همانگونه که در زندگی اش انسان آرما ن خواه و مصمم می نمود بر آن شد در برابر رويدادهای زندگی شخصی اش به عمرش پايان بخشد ، متاسفانه هيچکدام از ما نتوانستيم براين تصميم وی فائق آييم !!

باری او امروز در ميان مانيست ۰ سازمان ما يکی از يا ران جسور و پرتلاش خودرا ازدست داده است

ما ياد فداکاری ها ، مهربانی ها ، عاطفه پر مهرفرهاد ( حيدر ) عزيز را در خاطره ما ن هميشه خواهيم داشت
باری فرهاد رفت و قصه شيرين او بماند!