سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
مطالب ارسالی به سايت راه کارگر, در صورتی که در چارچوب مفهوم وسيع چپ قابل گنجاندن باشد, در سايت درج خواهند شد. برای انتشارات با site@rahekaregar.com و در موارد دیگر از public@rahekaregar.com استفاده کنيد مواضع عمومی – سیاسی سازمان ما دربیانیه ها، مصوبات واسناد با امضای نهادهای سازمان مطرح می شود. نوشته های با امضای فردی ویا گفته های افراد در فایل های صوتی ویا تصویری برای سازمان تعهد آور نیست